Doktora Yeterlilik

Yeterlilik Sınavına Girecek Doktora Öğrencilerinin Dikkatine,

 

Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

Doktora yeterlik sınavına, doktora programına kayıt yaptırdığı tarihten itibaren yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler, beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler, yedinci yarıyılın sonuna kadar girmelidir.

Doktora ders yükünü başarı ile tamamladığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili Enstitü Müdürlüğüne bildirilen öğrenciler, yeterlik sınavına tabi tutulur. Doktora yeterlik sınavı Enstitü Yönetim Kurulunca belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır.

Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilerek Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyeleri, Üniversitedeki öğretim üyeleri yada Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı profesörler arasından seçilerek görevlendirilebilir.

Doktora Yeterlik Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran, ders yükünü tamamlamış olsa bile, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin 4. yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin ise 6. yarıyıldan sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir.

Doktora Yeterlilik Sınavına girecek olan öğrencilerin başvuru dilekçesi, dil puanını gösterir belge ve transkript ile Öğrenci İşlerine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru tarihleri için Üniversitemiz tarafından yayınlanan Lisansüstü Akademik Takvimine bakabilirsiniz.

 

Yeterlilik Sınavının gün ve saati Bölüm Başkanlığımızca belirlenecektir.

 

 ********************************************************************

DOKTORA YETERLİLİK OKUMA LİSTESİ

 

Uluslararası İlişkiler

 

 • Alaattin Oğuz, “Rusya Türklerinin Türk Milliyetçiliğiyle İlişkileri”, Doğu Batı, Sayı: 38, s. 109-123, 2006.
 • Alexander Wendt, Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi, Küre Yayınları, 2016.
 • Ali Balcı ve Şaban Kardaş, Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular, İstanbul: Küre Yayınları, 2014.
 • Andrew Heywood, Küresel Siyaset, Ankara: Adres Yayınları, 2013.
 • Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Everest Yayınları, 2002.
 • Atilla Eralp (der.) Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, İstanbul: İletişim, 2012.
 • Barry Buzan and Richard Little, Why International Relations has Failed as an Intellectual Project and What to do About it, Millennium, 30 (1): 19-39.
 • Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, Metis Yayınları, 1993
 • Chris Brown ve Kirsten Ainley, Uluslararası İlişkileri Anlamak, İstanbul, 2007.
 • Daron Acemoğlu ve J. Robinson, Ulusların Düşüşü. İstanbul: DK, 2013.
 • Deniz Ülke Arıboğan, Kabileden Küreselleşmeye Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, İstanbul: Sarmal Yayınları, 1998.
 • Ergün Yıldırım. “Küreselleşen Dünyada Milliyetçilik”, Doğu Batı, Sayı: 38, s. 181- 199, 2006.
 • Eric J. Hobsbawm, 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1993.
 • Eric J. Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı Yayınları, 1993.
 • Faruk Yalvaç, Uluslararası İlişkiler ve Siyasal Düşünce, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
 • Fuat Keyman, Küreselleşme, Devlet, Kimlik, Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek, İstanbul: Alfa Yayınları, 2000.
 • Hasan Köni, Genel Sistem Kuramı ve Uluslararası Siyasetteki Yeri, Ankara: ASAM Yayınları, 2001.
 • Howard Zinn, ABD Halklarının Tarihi, İmge Yayınevi, 2005.
 • Jonathan Powell, Teröristlerle Konuşmak, Aykırı Araştırma, 2014.
 • Joseph S. Nye ve David A. Welch, Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, İş Bankası Yayınları, 2015.
 • Karl Cordell ve Stefan Wolff, Ethnic Conflict, Polity, 2010.
 • Kenneth Waltz, Uluslararası Politika Teorisi, Phoenix, 2015.
 • Mackinder, H.J., (1904), The Geographical Pivot of History, The Geographical Journal, 24(4): 421-437.
 • Martin Griffith, Steven C. Roach, M. Scott Solomon, Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve Teoriler, Ankara: Nobel, 2011.
 • Martin Griffith, Terry O’callaghan ve Steven C. Roach, Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, Ankara: Nobel, 2013.
 • Michael Doyle ve John Ikenberry, Uluslararası İlişkiler Teorisinde Yeni Düşünce, Beta Yayınları 2015.
 • Mustafa Aydın, “Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori ve Analiz”, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt. 51, Ocak-Aralık 1996, No. 1-4, s.71-114.
 • Samuel P. Huntington, Asker ve Devlet: Sivil- Asker İlişkilerinin Kuram ve Siyasası, Salyangoz Yayınları, 2004.
 • Scott Burchill v.d. , Uluslararası İlişkiler Teorileri, Küre Yayınları, 2013.
 • Stephan M. Walt, “Uluslararası İlişkiler: Bir Dünya Bin Kuram”, Foreign Policy, Bahar 1998, s. 14-29.

 

Siyaset Bilimi

 

 • Andrew Heywood, Siyaset, İstanbul: Liberte Yayınları, 2006.
 • Andrew Heywood, Siyasi İdeolojiler, Ankara: Adres Yayınları, 2011.
 • Cem Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenleri, İstanbul: İmaj Yayıncılık, 2012.
 • Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay, Türk siyasal hayatı: Türkiye'de politik değişim ve modernleşme, Bursa: Sentez Yayınları, 2014.
 • Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.
 • Norman Barry, Modern Siyaset Teorisi, Ankara: Liberte, 2012.
 • Sabri Sayarı ve Hasret Dikici Bilgin (der.), Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, 3 cilt, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009
 • Charles Tilly, Demokrasi, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2011.

 

Siyasi Tarih

 • Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Alkım Yayınları, 1998.
 • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları, 2009.
 • Norman Davies, Avrupa Tarihi (Doğudan Batı’ya, Buz Çağı’ndan Soğuk Savaş’a, Urallar’dan Cebelitarık’a Avrupa’nın Panoraması), Ankara, İmge Kitabevi, 2012.
 • Oral Sander, İlkçağlardan 1918’e, Ankara, İmge, 2003.
 • Oral Sander, Siyasi Tarih: 1918- 1994, Ankara, İmge, 2003.
 • Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, Çev. Birtane Karanakçı, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul. 2015.
 • Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul, Der Yayınları, 2001
 • William R. Keylor, The Twentieth Century World, New York- Oxford University Press, 1992.

 

Türkiye Siyasi Tarihi

 • Andrew Mango, Atatürk:Modern Türkiye’nin Kurucusu, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2004.
 • Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara:TürkTarih Kurumu, 1993.
 • Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.
 • Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul:Sarmal Yayınevi, 1995.
 • Standford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, I-II ciltler, İstanbul: E Yayınları, 2004

 

Türk Dış Politikası

 • Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I-II-III, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001.
 • William Hale, Türk Dış Politikası 1774-2000, İstanbul, Mozaik yayınları, 2003.

 

Güvenlik Çalışmaları

 • Alp Özerdem, Savaş Sonrası Yeniden Yapılanma: Eski Savaşçıların Silahsızlandırılması, Terhisi ve Yeniden Entegrasyonu, Ankara, Nobel, 2013.
 • Alp Özerdem, Barış İnşası Kuram ve Uygulaması, Ankara, Nobel, 2013.
 • Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, İstanbul: Yeni yüzyıl, 2008.

 

Avrupa Birliği

 • John McCormick, Avrupa Birliği Siyaseti, Çev. Doğancan Özsel, Ankara: Adres Yayınları, 2015.
 • Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa: Dora Yayınları, 2012.
 • Luuk Van Middelar, Avrupa: Bir Geçiş Süreci, Çev. Bilal Çölgeçen, İstanbul: iş Bankası Yayınları, 2014.
 • Şaban H. Çalış, Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016.

 

Ekonomi Politik

 • Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, 2011.
 • Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.
 • Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2009, İmge Kitabevi, Ankara, 2003.
 • Robert Gilpin, Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, Kripto Yayınları, 2011.

 

Uluslararası Hukuk

 • Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk: Temel Belgeler Örnek Kararlar, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2013.
 • Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları, 2013, 12. baskı.
 • Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2013.