Yönerge

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

(KTÜ - TTO) Yönergesi

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin oluşumu, organları, çalışma şekli, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişi ve hedeflerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Teknoloji Transfer Ofisinin hizmet modülleri olan;

a) Tanıtım – farkındalık – bilgilendirme - eğitim,

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler,

c) Üniversite - sanayi işbirliği, üniversite imkânlarından özel sektörün yararlandırılması,

d) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları politikası ve yönetimi,

e) Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi, lisanslama, şirketleşme, iş geliştirme ve girişimcilik

konularındaki çalışmaların, etkinliklerin ve hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili ilke ve esasları kapsamaktadır.

(2) Araştırma ve geliştirme çalışmaları sürecinin her aşamasında yasal, teknik ve bütçe konularında destek verilmesi, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ile Üniversitede geliştirilen projelerin, yatırımcılara tanıtılarak sonuçların lisanslanması ve ticarileştirilmesi amacıyla, idari ve hukuki danışmanlık verilmesi konularındaki tüm faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri içermektedir.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve konuya ilişkin olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ilgili yönergelerde yer alan esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Yönergede geçen;

a) Akademik Birimler: Üniversitenin; Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, Enstitüleri, Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve Rektörlüğe Bağlı Bölümlerini,

b) KTÜ - TTO: Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini

c) Proje: Bu Yönerge kapsamında “d, e ve f” şıklarında tanımlanan tüm projeleri

d) Sanayi Kontratlı Projeler: Ulusal ve yabancı sanayi kuruluşları tarafından fonlanarak desteklenen kontratlı araştırmaları ifade etmektedir.

e) Ulusal Projeler: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, DPT, İŞKUR, KOSGEB, TTGV, KKYD, Kalkınma Ajansları ve Belediyeler tarafından desteklenen projeler, Bakanlık destekli diğer projeler, Farabi, vb. ulusal kaynaklı projeleri,

f) Uluslararası Projeler: Hayat boyu öğrenme dâhil AB Fonlarından desteklenen tüm projeler ile EUREKA, COST, Horizon2020,ICGEB, NSF, OECD, FAO, NIH, EUROSTAR vb. dış kaynaklı uluslararası projeleri (Hibe fonları dışındaki tüm projeler bu kapsama alınmıştır) ve uluslararası fon kaynakları tarafından desteklenen ancak yürütülmesi ulusal kurumlarımız tarafından (MFİB, ÇŞGB vb…) yapılan projeleri,

g) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini ifade eder.

KTÜ-TTO’nun yapısı ve faaliyet alanları

MADDE 5– (1) KTÜ-TTO, Üniversite çalışanları tarafından yürütülen veya ortak olunan projelerin başvuru, gerçekleştirme ve ticarileştirme süreçlerine yasal, idari, teknik ve bütçe konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, proje hazırlamak ve ilgili birimleri koordine etmek üzere kurulmuş yapıyı ifade eder.

(2) Birimin faaliyet konuları şunlardır:

a) Öğretim elemanlarının; ulusal ve uluslararası proje çağrıları hakkında bilgilendirilmeleri ve desteklerden yararlanmalarının sağlanması,

b) Öğretim elemanlarına, öğrencilerimize ve talep eden dış paydaşlara yönelik ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimlerinin düzenlenmesi,

c) Ulusal ve uluslararası proje hazırlayan öğretim elemanlarına ve dış paydaşlara danışmanlık hizmetinin verilmesi,

d) Öğrencilerin girişimcilik ve yenilikçilik becerilerinin geliştirilmesi, uluslararası projelere başvuran öğrencilerin takip edilmesi,

e) Karadeniz Teknik Üniversitesi veya talepte bulunan dış paydaşlar adına ulusal ve uluslararası proje yazılması,

Bunun yerine şu yazılabilir: Karadeniz Teknik Üniversitesi veya talepte bulunan dış paydaşlar adına ulusal ve uluslararası fonlara ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında danışmanlık verilmesi,

f) Karadeniz Teknik Üniversitesinin bölgesel kalkınma amaçlı, yabancı ortaklı ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı ulusal ve uluslararası projelerde ortak veya iştirakçi olmasının sağlanması,

g) Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik, üniversite-sanayii işbirliği faaliyetleri konusunda üniversite içinde ya da dışında toplantı yapılması ya da bu toplantılara iştirak edilmesi,

h) Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde ulusal ve uluslararası projeler geliştirilmesi, sanayi kuruluşları ve iş dünyasından gelen talep ve öneriler kapsamında ilgili öğretim elemanları veya birimlerin işbirliği süreçlerine katılımının sağlanması,

i) Fikri ve sınai mülkiyet hakları ve lisanslama hizmetlerinin verilmesi,

j) Şirketleşme ve girişimcilik hizmetlerinin verilmesi,

k) Karadeniz Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası projelerin izlenmesi, performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi, proje adı, yürütücüsü, danışmanı, bütçesi, süresi ve benzeri bilgilerinin kayıt altına alınarak bir veri tabanının oluşturulması,

l) Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesindeki fakülte, enstitü, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapılması, bu birimler arasındaki ulusal ve uluslararası proje hazırlık ve uygulamalarına ilişkin çalışmaların koordine edilmesi,

m) Disiplinler arası araştırmaların planlanması veya yürütülmesini teşvik ederek bu tür araştırma gruplarının oluşumunun özendirilmesi,

n) Araştırma sonuçlarından Patent, Faydalı Model çıkma potansiyeli ve farkındalığı konularında bilgilendirme toplantıları yapılması,

o) Ticarileştirilme potansiyeli olan araştırma sonuçlarının ve patentlerin ilgili yerli, yabancı paydaşlara tanıtılması, ikili görüşmelerin düzenlenmesi,

p) Lisans anlaşmalarının yapılması, girişimciliğin teşviki ve Spin-Off şirketlerin kurulması,

q) Üniversitenin Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Politikasının oluşturulması ve yürütülmesi,

r) Patent haklarının üniversite ve buluş sahibi arasında nasıl düzenleneceği ayrı bir yönerge ile tanımlanır.

s) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayınlamak,

t) KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile işbirliği içinde çalışarak bu birimin çalışmalarına destek olmak

KTÜ-TTO organları

MADDE 6– (1) KTÜ-TTO Organları şunlardır;

a) Birimin yönetim organları Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

b) Yönetim Kurulu: TTO faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olan karar organıdır. Aynı zamanda Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kurulu olarak da görev yapar.

c) KTÜ - TTO’ ya Destek Verecek Birimler: Üniversite Genel Sekreterliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Dış İlişkiler Ofisi, Hukuk Müşavirliği ve KTÜ Teknokent'den oluşur.

d) KTÜ-TTO, Üniversitenin diğer bir birimi olan Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile de sürekli iletişim halinde faaliyet gösterir.

Müdür

MADDE 7- (1) (Değişiklik: Senato Kararı 03.11.2017-284) Müdür, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından önereceği iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarından biri Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığında yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8- (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Ofis çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak ve gerektiğinde düzeltici uygulamalar yapmak.

b) Ofis çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Ofisin yıllık faaliyet planı ve programını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

f) Ofisin düzenli çalışmasını sağlamak.

g) Ofis bünyesindeki birimlerin koordinasyonunu sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından üniversite öğretim elemanları arasından dokuz üyenin atanması ile oluşur. Bu üyelerin yedisi; Ar-Ge’den sorumlu rektör yardımcısı, projelerden sorumlu rektör danışmanı veya BAP birimi koordinatörü, Teknokent yönetim kurulunda bulunan üniversite temsilcisi akademisyenlerden üçü, Kariyer Merkezi koordinatörü ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi koordinatörüdür. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

Yönetim kurulu başkanı, Ar-Ge’den sorumlu rektör yardımcısıdır. Kurul, Başkanın daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim kurulu sekretaryasını yönetim bilgi sistemi birimi koordinatörü yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ofisin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Ofisin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak,

c) Ofisin eğitim, işbirliği, araştırma, geliştirme, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık ve proje başvuru taleplerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Ofisin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Ofisin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek,

f) Üniversitenin araştırma, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ticarileştirme politikalarının oluşturulması ve uygulanması konularında üst yönetime destek sağlanması,

g) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamaktır.

h) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

i) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerle ilgili esasları belirlemek.

j) Müdürün, Ofisle ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

k) Danışma niteliğinde kent paydaşları (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Mimar ve Mühendis Odaları, Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgeleri vb.) ile toplantılar düzenlemek,

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) TTO'nun akademik ve idari personel ihtiyacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tahsis edilecek kadrolar veya 2547 sayılı Kanunun 13. maddesi gereği Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

KTÜ-TTO’ne destek verecek birimlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 14–

(1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları:

a) Projelerin kabulünden sonra, proje yürütücüsünün başvurusu üzerine banka hesabının açılması ve gerekli bildirimlerin yapılması,

b) Proje hesaplarına giren ve/veya proje ortakları tarafından proje özel hesaplarına aktarılan tutarların muhasebe işlemlerinin yapılması, hesapların günlük, aylık ve yıllık olarak kontrolleri sonucu banka muhasebe kayıtları ile mutabakatının sağlanması ve ilgililere bilgi verilmesi,

c) Proje bütçelerinden yapılan tüm harcamalara ait ödeme evraklarının incelenmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması ve hak sahiplerine ödemelerin yapılması,

d) Proje harcamalarından gerçekleşen vergi, sosyal güvenlik primleri vb. ödemelere ait kesintilerin ilgili proje hesaplarından alınarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının hesabına aktarımının sağlanması ve bu hesaptan ilgili yerlere gerekli ödemelerin yapılması,

e) Proje yürütücüleri tarafından talep edilen ara ve kesin hesap raporlarının düzenlenmesi ve sonuçlandırıldığı bildirilen projelere ait gerekli kapanış işlemlerinin yapılması,

f) Projelerle ilgili ödenek cetvellerinin hazırlanarak birimlere gönderilmesi ve ilgililere ödemelerin yapılması,

g) Proje bütçe tablolarının hazırlanması, proje bazında bütçe takiplerinin yapılması ve gelişme raporlarının hazırlanmasında proje yürütücülerine mali tabloların doldurulmasında destek olunması,

h) Projeler kapsamında istihdam edilen personel, bursiyer öğrenci ödemelerinin yapılmasıdır.

(2) Personel Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları:

a) Projeler kapsamında istihdam edilen personelin işe giriş bildirgelerinin, sigorta girişlerinin yapılması,

b) Projelerde çalışan personelin maaş işlemlerinin yapılması, sigorta primlerinin girilmesi ve takibi,

c) Projelerde görevli öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmeleri ve hizmet pasaport işlemlerinin yapılmasıdır.

(3) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Görev ve Sorumlulukları:

a) Projeler ile ilgili avans ve mahsup işlemlerinin yapılması,

b) Projeler kapsamında yurtiçi ve yurtdışı yolluklara ilişkin işlemler ile malzeme, cihaz ve hizmetlerin satın alma ve ihale işlemlerinin yapılması ve firmalara yapılacak ödemeler için tahakkuklarının düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesidir.

(4) Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları:

a) Başta Erasmus Programı olmak üzere Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları bütçelerinin hazırlanması, talep edilmesi ve tahsis edilen bütçenin takip edilmesi,

b) Öğrenci ve öğretim üyelerine ödenecek hibe tutarlarının belirlenmesi, sözleşmelerin yapılması ve ilgili birimlere gönderilmesidir.

(5) Hukuk Müşavirliğinin Görevleri: İşbirliği, Konsorsiyum Anlaşmaları, Sanayi Kontratları, Hizmet ve Proje Sözleşmelerinin hazırlanmasıdır.

(6) Teknokent; Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi, lisanslama, şirketleşme, iş geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerinde Teknokent ile işbirliği yapmaktır.

(7) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin (BAP) görev ve sorumlulukları: TTO faaliyet alanına giren “BAP08-Sanayi İş Birliği Projesi” ve “BAP11-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi” başta olmak üzere “BAP01-Temel Araştırma Projesi”, “BAP02-Hızlı Destek Projesi”, “BAP03-Başlangıç Destek Projesi”, “BAP04- Araştırma Alt Yapı Projesi”, “BAP05-Yurt Dışı Araştırma Projesi”, “BAP06-Lisansüstü Tez Projesi”, “BAP07- Araştırma Teşvik Projesi”, “BAP09-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi”, “BAP10-Önlisans ve Lisans Öğrenci Projesi” ve “BAP12-Bilimsel Toplantı Destek Projesi” olmak üzere TTO hedef kitlesi içinde yer alan akademisyen ve öğrencilere 12 çeşit proje desteği verilmesidir.

(8) Tüm KTÜ-TTO Destek Birimlerinin Ortak Görev ve Sorumlulukları:

a) Öğretim elemanlarının, idari prosedürler ve mali konularda mevzuat ve değişiklikler hakkında bilgilendirilmeleri, mali konularda periyodik eğitimler düzenlenmesi,

b) Projelere ilişkin mali istatistiklerin tutulması ve ilgili yerlere gönderilmesi,

c) Birimlerin görev alanına giren konularla proje yürütücülerine bilgi verilmesi, danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlanmasıdır.

Yürürlük ve yürürlükten kaldırma

MADDE 16– (1) KTÜ-TTO Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(2) KTÜ Senatosunun 04.10.2013 tarihli 254 sayılı kararı ile kabul edilen KTÜ TTO Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde – KTÜ Proje Destek Birimi Yönergesi, birimin TTO bünyesinde faaliyet göstermesi nedeni ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 17– (1) KTÜ-TTO Yönergesini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.