Mısyon ve Vızyon

 

MİSYONUMUZ

         Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Ülkemizde artık genç olmakla övündüğümüz noktadan uzaklaşmakta, yaşam stilleri değişmekte pek çok alanda olduğu gibi yaşlı bakım hizmetlerinde profesyonelleşmeye talep artmaktadır. Bu noktada kurumsal hizmet veren merkezlerin inşası kadar hatta daha önemlisi yetişmiş nitelikli insan gücü talebi giderek artmaktadır.

         Bu nedenle yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemanı yetiştirilmesine gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle Tonya Meslek Yüksekokulu Yaşlı bakım Programının amacı; bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseterek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu bakımı yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayan, çözüm üretebilen, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip, aldığı eğitim sonucu yaşlı bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak, yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan ara insan gücünü yetiştirmektir.

         Sağlık hizmetleri alanında nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmek olup Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, insani değerlere saygı duyan ve insanlığa hizmeti ilke edinmiş bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak amacıyla mesleki eğitime ilişkin etkinlikler yapan, kendine güvenen, sorgulamasını bilen, yaratıcı, üretken, kendini ifade edebilen, alanında iyi yetişiş, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi, motivasyonu yüksek, çalışma alanlarında öncelikle tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

VİZYONUMUZ

      Sağlık alanında ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile bütünleşmiş,  çağın gerektirdiği bilgi beceri ve teknolojik gelişmelere sahip, sağlık sektöründeki gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kaliteli ve etkin bir eğitim-öğretim faaliyeti vererek yeni mesleki programlar açarak büyüyen ve sağlık eğitimi ön lisans programları arasında saygın konuma ulaşan, mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi beceri ve standartlara sahip nitelikli sağlık ara elemanı yetiştiren bir kurum yaratmaktır.

   Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalitesi ile lider eğitim merkezi olmak. Yardımcı sağlık hizmetleri elemanlarının yetiştirilmesinde birincilikle tercih edilen eğitim kurumu olmak, katılımcı yönetim modeli ile öğrenci ve çalışan memnuniyetini mükemmele ulaştırmaktır.