Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

KARADENİZ  TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ  ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

 

 Amaç ve Kapsam

 

Madde 1- Bu yönerge,  Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirerek iş disiplini edinmiş, üretken bireyler  olarak  yetişmelerine katkıda bulunmak ve sürekli eleman kullanmanın KTÜ açısından ekonomik olmadığı geçici işlerin görülmesini sağlamaktır.
 
Kapsam

 

Madde 2- KTÜ’de öğrenim gören ve katkı payı ile normal öğrenim  ücretini yatırmış kayıtlı normal öğrenim süresindeki  öğrencileri  kapsar.
 
Dayanak

 

Madde 3-  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun  6111 sayılı Kanunla değişik  46.  maddesi ne dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar

 

Madde 4- Bu yönergede geçen;

Kısmi zamanlı öğrenci: Karadeniz Teknik Üniversitesine kayıtlı,   katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmış, herhangi bir disiplin suçu almamış, işçi sayılmayan öğrenciyi,

KTÜ: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Daire  Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını
Birim: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştırıldığı birimleri ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM

 

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerin Belirlenmesi

 

Madde 4- (1) Birimler kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Ekim ayı sonuna kadar Daire Başkanlığına bildirirler.

 (2) Birimlerin kısmi zamanlı çalıştırabilecekleri öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkanları dikkate alınarak Daire Başkanğınca birimler itibarıyla belirlenerek Rektörünonayına sunulur.

 
Duyuru

 

 
Madde 5- (1) Üniversitenin kısmi zamanlı olarak çalıştıracağı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin

niteliğine göre Ekim ayı başında veya bu Yönergenin 4. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uyularak ihtiyaç duyulan dönemlerde Daire Başkanlığınca web sitesi ile birimlerin ilan panolarında yayınlanır.

 (2) Duyuruda, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir.

Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar

 

Madde 6- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilenşartları taşıyan öğrenciler Üniversitemizde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilir.
   Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak
   Disiplin cezası almamış olmak
   Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak
   Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak
   Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak
   Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak
   Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 
Öğrencilerin Seçimi ve Onaya Sunulması

 

Madde 7-  (1) Üniversitede kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenciler; bu Yönergenin 6. maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalışrılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir ve Daire Başkanlığına bildirilir. Daire Başkanlığınca kısmi zamanlı olarak çalıştırılacakların listesi Rektörün onayına sunulur. Rektör tarafından onaylanan liste Daire Başkanlığının web sitesi ile birimlerin ilan panolarında duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Sözleşme İmzalamaya Çağrılan Öğrenciden İstenecek Belgeler

 

Madde 8- (1) Sözleşme imzalanmadan önce Daire Başkanlığınca kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenciden aşağıdaki belgeleri tamamlaması istenir.
Yeni düzenlenmiş öğrenci belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Bir adet vesikalık fotoğraf
Banka hesap numarası (Daire Başkanlığından bildirilen bankaya ait)
 
Sözleşme Yapılması

 

Madde 9- (1) Kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile Rektörlük arasında “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi”  (Form:1) imzalanır. Sözleşme Rektörlük adına Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı tarafından imzalanır.

 (2) Öğrenci ile yapılan sözleşme öğrencinin talep etmesi ve üniversitenin uygun görmesi halinde yenilenebilir.

Günlük, Haftalık İş Süresi, İdari ve Mali Hükümler

 

Madde 10- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.

 (2) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

 (3) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte,hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda  öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

 (4) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

 (5) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri Daire Başkanlığıtarafından yapılır.

 (6) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 (7) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere ödemeler aylık olarak Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır.

 (8) Birimler her ay “Aylık Puantaj Cetveli”  (Form:2) hazırlayarak Daire Başkanlığına teslim eder ve Daire Başkanlığı puantaj cetveline göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci ücretlerinin tahakkuk işlemlerini gerçekleştirir.

 
Çalıştırılacak ve İşten Ayrılacak Öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi

 

Madde 11- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılmasına karar verilen ve kendisiyle sözleşme imzalanan öğrenciler, işe başlatılmadan önce sigortalı işe giriş bildirgesi (e-bildirge) ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Daire Başkanlığı tarafından bildirilir.

 (2) Sosyal Güvenlik Kurumu girişleri yapılmayan öğrenciler işe başlatılamaz. Çalışmaya başladığı gün veya geriye dönük çalışılan günlerin Sosyal Güvenlik Kurumu girişleri yapılamaz.

 (3) Birim yöneticileri işten ayrılan öğrencileri işten ayrılışına ilişkin onay yazısı ile birlikte, ayrılış tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Daire Başkanlığına bildirirler. Daire Başkanlığı işten ayrılan öğrenciyi en geç 10 (on) gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

Sigorta Prim Ödeme Gün Sayısı

 

Madde 12- (1) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin ay içinde çalışğı toplam çalışma saatinin 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük çalışma süresi olan 7,5 (yedibuçuk) saate bölünmesiyle,  sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5  (yedibuçuk) saatin üstündeki çalışmalar 1 (bir) güne tamamlanır.
 
Özlük Dosyası

 

Madde 13- Çalıştırılan her öğrenci için bir özlük dosyası hazırlanır. Dosyada Yönerge gereği düzenlenmesi gereken her türlü belge ve kayıtların saklanması zorunludur. Dosyalar Daire Başkanlığında muhafaza edilir.
 
İş Tanımı ve İş Değişikliği

 

Madde 14- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencinin yapacağı iş ve işlemler çalışğı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.

 (2) Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

 
İşe Devam Zorunluluğu

 

Madde 15- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılan Öğrencilerin Davranış, Görev ve Sorumlulukları

 

Madde 16- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler çalışğı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

 (2) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

 (3) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.
 (4) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağğı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır. Uymayanlar hakkında “Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 (5) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulunmak zorundadır.

Birimlerin ve Daire Başkanlığının Sorumlulukları

 

Madde 17- (1) Birim yöneticileri kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin işe devam edip etmediklerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını, verilen görevleri zamanında yerine getirip getirmediklerini ve diğer çalışma ilkelerine uyup uymadıklarını denetlemekle sorumludurlar.

 (2) Birim yöneticileri bu Yönergede belirtilen formlar ile ücretlerin ödenmesine esas olacak belgeleri tam ve doğru olarak hazırlatarak zamanında Daire Başkanlığına vermekten sorumludurlar.

 
Yürürlük

 

Madde 18- (1) Bu Yönerge Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme

 

Madde 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.