KARADENİZ  TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ  ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

 

 Amaç ve Kapsam

 

Madde 1- Bu yönerge,  Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirerek iş disiplini edinmiş, üretken bireyler  olarak  yetişmelerine katkıda bulunmak ve sürekli eleman kullanmanın KTÜ açısından ekonomik olmadığı geçici işlerin görülmesini sağlamaktır.
 
Kapsam

 

Madde 2- KTÜ’de öğrenim gören ve katkı payı ile normal öğrenim  ücretini yatırmış kayıtlı normal öğrenim süresindeki  öğrencileri  kapsar.
 
Dayanak

 

Madde 3-  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun  6111 sayılı Kanunla değişik  46.  maddesi ne dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar

 

Madde 4- Bu yönergede geçen;

Kısmi zamanlı öğrenci: Karadeniz Teknik Üniversitesine kayıtlı,   katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmış, herhangi bir disiplin suçu almamış, işçi sayılmayan öğrenciyi,

KTÜ: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Daire  Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını
Birim: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştırıldığı birimleri ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM

 

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerin Belirlenmesi

 

Madde 4- (1) Birimler kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Ekim ayı sonuna kadar Daire Başkanlığına bildirirler.

 (2) Birimlerin kısmi zamanlı çalıştırabilecekleri öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkanları dikkate alınarak Daire Başkanğınca birimler itibarıyla belirlenerek Rektörünonayına sunulur.

 
Duyuru

 

 
Madde 5- (1) Üniversitenin kısmi zamanlı olarak çalıştıracağı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin

niteliğine göre Ekim ayı başında veya bu Yönergenin 4. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uyularak ihtiyaç duyulan dönemlerde Daire Başkanlığınca web sitesi ile birimlerin ilan panolarında yayınlanır.

 (2) Duyuruda, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir.

Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar

 

Madde 6- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilenşartları taşıyan öğrenciler Üniversitemizde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilir.
   Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak
   Disiplin cezası almamış olmak
   Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak
   Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak
   Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak
   Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak
   Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 
Öğrencilerin Seçimi ve Onaya Sunulması

 

Madde 7-  (1) Üniversitede kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenciler; bu Yönergenin 6. maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalışrılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir ve Daire Başkanlığına bildirilir. Daire Başkanlığınca kısmi zamanlı olarak çalıştırılacakların listesi Rektörün onayına sunulur. Rektör tarafından onaylanan liste Daire Başkanlığının web sitesi ile birimlerin ilan panolarında duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Sözleşme İmzalamaya Çağrılan Öğrenciden İstenecek Belgeler

 

Madde 8- (1) Sözleşme imzalanmadan önce Daire Başkanlığınca kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenciden aşağıdaki belgeleri tamamlaması istenir.
Yeni düzenlenmiş öğrenci belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Bir adet vesikalık fotoğraf
Banka hesap numarası (Daire Başkanlığından bildirilen bankaya ait)
 
Sözleşme Yapılması

 

Madde 9- (1) Kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile Rektörlük arasında “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi”  (Form:1) imzalanır. Sözleşme Rektörlük adına Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı tarafından imzalanır.

 (2) Öğrenci ile yapılan sözleşme öğrencinin talep etmesi ve üniversitenin uygun görmesi halinde yenilenebilir.

Günlük, Haftalık İş Süresi, İdari ve Mali Hükümler

 

Madde 10- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.

 (2) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

 (3) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte,hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda  öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

 (4) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

 (5) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri Daire Başkanlığıtarafından yapılır.

 (6) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 (7) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere ödemeler aylık olarak Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır.

 (8) Birimler her ay “Aylık Puantaj Cetveli”  (Form:2) hazırlayarak Daire Başkanlığına teslim eder ve Daire Başkanlığı puantaj cetveline göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci ücretlerinin tahakkuk işlemlerini gerçekleştirir.

 
Çalıştırılacak ve İşten Ayrılacak Öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi

 

Madde 11- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılmasına karar verilen ve kendisiyle sözleşme imzalanan öğrenciler, işe başlatılmadan önce sigortalı işe giriş bildirgesi (e-bildirge) ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Daire Başkanlığı tarafından bildirilir.

 (2) Sosyal Güvenlik Kurumu girişleri yapılmayan öğrenciler işe başlatılamaz. Çalışmaya başladığı gün veya geriye dönük çalışılan günlerin Sosyal Güvenlik Kurumu girişleri yapılamaz.

 (3) Birim yöneticileri işten ayrılan öğrencileri işten ayrılışına ilişkin onay yazısı ile birlikte, ayrılış tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Daire Başkanlığına bildirirler. Daire Başkanlığı işten ayrılan öğrenciyi en geç 10 (on) gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

Sigorta Prim Ödeme Gün Sayısı

 

Madde 12- (1) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin ay içinde çalışğı toplam çalışma saatinin 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük çalışma süresi olan 7,5 (yedibuçuk) saate bölünmesiyle,  sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5  (yedibuçuk) saatin üstündeki çalışmalar 1 (bir) güne tamamlanır.
 
Özlük Dosyası

 

Madde 13- Çalıştırılan her öğrenci için bir özlük dosyası hazırlanır. Dosyada Yönerge gereği düzenlenmesi gereken her türlü belge ve kayıtların saklanması zorunludur. Dosyalar Daire Başkanlığında muhafaza edilir.
 
İş Tanımı ve İş Değişikliği

 

Madde 14- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencinin yapacağı iş ve işlemler çalışğı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.

 (2) Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

 
İşe Devam Zorunluluğu

 

Madde 15- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılan Öğrencilerin Davranış, Görev ve Sorumlulukları

 

Madde 16- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler çalışğı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

 (2) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

 (3) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.
 (4) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağğı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır. Uymayanlar hakkında “Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 (5) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulunmak zorundadır.

Birimlerin ve Daire Başkanlığının Sorumlulukları

 

Madde 17- (1) Birim yöneticileri kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin işe devam edip etmediklerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını, verilen görevleri zamanında yerine getirip getirmediklerini ve diğer çalışma ilkelerine uyup uymadıklarını denetlemekle sorumludurlar.

 (2) Birim yöneticileri bu Yönergede belirtilen formlar ile ücretlerin ödenmesine esas olacak belgeleri tam ve doğru olarak hazırlatarak zamanında Daire Başkanlığına vermekten sorumludurlar.

 
Yürürlük

 

Madde 18- (1) Bu Yönerge Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme

 

Madde 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Son Güncelleme : 10-09-2013
DUYURULAR
  • Kulüp kurmak isteyen öğrenciler; 15 kişilik kurucu üye dilekçeleri ve Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun hazırlanmış kulüp tüzüğüyle birlikte, Kasım ayı içerisinde öğrenci etkinlikleri birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. Pasif olan kulüplerde yine bu tarihte aktifleştirilebilir. Örnek dilekçe ve Öğrenci kulüpleri yönergesi sayfamızda mevcuttur.
BELGELER
İLETİŞİM
   Telefon : 0(462) 377 3737 - 377 3755
   E-Posta : ogrencikulupleri@ktu.edu.tr
 

KULÜBÜN ADI

KÜLÜBÜN BAŞKANI

İLETİŞİM

AKADEMİK KULÜPLER
Beden Eğitimi ve Spor Kulübü Nurullah BAKIR nurullahbakir94@gmail.com
Bilgisayar Mühendisliği Kulübü Furkan MUT furkan.mut@ceng.ktu.edu.tr
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kulübü Furkan KALYONCU furkan.ktu.bote@hotmail.com
Eczacılık Kulübü Akbar BIKARI akbarbikari@gmail.com
Edebiyat Kulübü Erdal ŞAHİN erdal_sahin.61@hotmail.com
Elektrik Elektronik Kulübü Yağız SARI yagizsarii@gmail.com
Enerji Kulübü Büşra Nur YEŞİLDERE bsr.tesldere@hotmail.com
Endüstiri Mühendisliği Kulübü Mehmet DEMİR m.demirr33@gmail.com
Eskiz Kulübü Fatma Zeynep KIZILTAŞ fzkiziltas@gmail.com
Fen Bilgisi Kulübü Rumeysa KIVANÇ rumeysakivanc0707@gmail.com
Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojileri Kulübü Mustafa Esat KÖSE m.esat.kose@gmail.com
Girişimcilik ve Pazarlama Kulübü Aylin TEZCAN gipak@ktu.edu.tr
Harita Kulübü Şükrü Ferhat BARIN sukruferhat@icloud.com
Hukuk Kulübü Zülal KÖMÜRCÜ znkomurcu@hotmail.com
İç mimarlık Kulübü Hasan GÜDÜ hasan-gudu@hotmail.com
İktisad ve Girişimcilik Uğurcan BİNİCİ ugurcan_binici@hotmail.com
İlahiyat Kulübü Onur KEMENT onurkement61@icloud.com
İngilizce Öğretmenliği Kulübü Cafer ÖZEL cafer_1995@hotmail.com
İnşaat Kulübü Alican CAPARLI sercan.aksoy53@gmail.com
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kulübü Buşra DOĞUMTEKİN bsr_dogumtekin@hotmail.com
İşletme ve Ekonomi Kulübü Osman KARASÜLEYMANOĞLU osmankarasuleyman@gmail.com
Jeoloji Kulübü Ali İhsan ÇALIK ali.calik.6140@gmail.com
Kamu Yönetimi Kulübü Erdem DAĞKAYA erdemdagkaya@gmail.com
Kimya Kulübü Kader TEKİNTAŞ kdrtknts@gmail.com
Maden Kulübü Muhammet AYGÜN maygun.ktu@gmail.com
Makine Kulübü Ali ince aliince855@gmail.com
Maliye Kulübü M.Mustafa SÜTÇÜ mmstc0651@gmail.com
Metalürji ve Malzeme Kulübü Cansu AYHAN canisiayhan@iclaud.com
Matematik Kulübü Emre KOÇ emre.koc.61@hotmail.com
Matematik Eğitim Kulübü Eda SARI eda331539@gmail.com
Müzikoloji Kulübü Şevki Anıl KOYUN tel_cocugu_14@hotmail.com
Okul Öncesi Kulübü Neslin Selin TEPE neslinselin.nst@outlook.com
Of Teknoloji Fak. Sosyal Etkinlikler Kulübü Burak SAVAŞ buraksavass66@gmail.com
Özel Eğit. ve Engelli Çocukların Eğitimi Kulübü Ahmet ÖZDEMİR ahmet-ozdemir1996@hotmail.com
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kulübü Yasemin ÇELİK ktupdrkulubu@gmail.com
Rus Dii ve Kültürü Kulübü Enise Rabia ALBAYRAK enise.rabia.06@gmail.com
SDBF Deniz Ulaştırma İşletme Müh. Kulübü Mert AKCAN mertakcan@outlook.com
Sınıf Öğretmenliği Kulübü Büşra ERCELEP busraerclp@gmail.com
Sosyal Bilgiler Kulübü Muammer YILDIRIM aslanmuhammet61@gmail.com
Sosyoloji Kulübü Büşra TOPÇU busra-topcu@hotmail.com
Şehircilik Kulübü Büşra EROĞLU busraeroglu33@gmail.com
Tıp Fak.Öğr.Bilimsel Araştırma Kulübü Onur Kaan GEDİKLİ onur.kaan.gedikli@gmail.com
Tıp Öğrencileri Kulübü İbrahim OLGUN ibrahimolgun15@hotmail.com
Türkçe Öğretmenliği Kuübü Faruk ATASOY fthtsy@gmail.com
Türk MSIC Kulübü Şeyma YOLDAŞ ktutob@gmail.com
Uluslarası İlişkilerKulübü Kaan Alp TEKİN kaanalptekin6@gmail.com
Yaşlı Bakım Kulübü Anıl GÜNDÜZ mstfaslan0235@gmail.com
Yazılım Kulübü Mehmet Said MARABA said_maraba@hotmail.com
     
SOSYAL  & KÜLTÜREL  KULÜPLER
Akut Kulübü Erdem Taner ÇAMAŞ etcamas@gmail.com
Anadolu Fikir Kulübü Esma PEKER e.peker34@hotmail.com
Analitik Düşünce Kulübü Sinan MERİÇ edgubilgekisig61@gmail.com
Atatürkçü Düşünce Kulübü Ezgi KURALAY ezgikuralay1@gmail.com
Avrupa Birliği Kulübü Berna SARICA bernasarica1995@hotmail.com
Azerbeycan Eğit. Kültür ve Dayanışma Kulübü Khayyam ALASGAROV xeyyam.saipoglu@gmail.com
Batı Müzikleri Kulübü Can TERCÜMAN can.tercuman@hotmail.com
Erasmus Kulübü Ali Mert BÖLÜKBAŞI esntrabzon@esnturkiye.org
Fotoğrafçılık ve Görsel Sanatlar Kulübü Alper KURT alperkurt61@outlook.com
Horon Kulübü Çağrı TAHMAZ cagritahmaz@hotmail.com
İdeal Gençlik Kulübü Fatmanur DERTLİ dertlifatmanur@gmail.com
İletişim Kulübü Dursun DEMİRATA dursundemirata@yahoo.com
İnovasyon Kulübü Ender Ömer ÇIRAKOĞLU endercirakoglu@hotmail.com
Kadın ve Demokrasi Gençlik Kulübü Elif Betül TURAN vkfelifb61@gmail.com
Kişisel Gelişim Kulübü Abdüssamed KÜÇÜK abdussamedkucuk@hotmail.com
Kültür Faaliyetleri ve Sinema Kulübü Damla Seven KENANOĞLU damlakenanoğlu@gmail.com
Medeniyet ve Kültür Mirasını Yaşatma Kulübü Mustafa KESKİN mustafakeskin6@gmail.com
ResimKulübü Nurgül ÖZCAN nurgulzcan@hotmail.com
Tarih Kulübü Murat YILMAZ muratsiz61@hotmail.com
Tiyatro Kulübü Halil KILIÇ halilklc.1@hotmail.com
Türk Halk Müziği Kulübü Mert YILMAZ avdomert@gmail.com
Türk Sanat Müziği Kulübü Gülümser Ayşe GÜLLE gulumserayse2008@hotmail.com
Uluslarası Sosyal Öğrenci Kulübü Timor Ghulam NABİ timorshahy@hotmail.com
Uzay Kulübü Salih YETİŞEN salih.yetisen@gmail.com
 
SPORTİF KULÜPLER
Bisiklet Kulübü Yenigün SARIDAĞ yngnsrdg@gmail.com
Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü Berkay HAN ktudaks@hotmail.com
Dans Kulübü Gül BUYURAN gullbuyuran@gmail.com
Havacılık Kulübü Doğuhan AKÇAY ktuhavk@gmail.com
Satranç Kulübü Salih GANBARLI sahilganbar@gmail.com
Su Sporları ve Denizcilik Kulübü Ahmet Can DANAOĞLU ahmetcan3417@gmail.com
Tenis Kulübü Uğur Kadir MERAL ukm.ktu@gmail.com

 

       Üniversitemiz öğrenci, akademik ve idari personelin beslenme hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.Akademik ve idari personel ile öğrencilerin öğle yemekleri aynı mutfakta hazırlanmakta ve aynı çeşit yemek değişik salonlarda hizmete sunulmaktadır. Yemek ücretleri ihalede gerçekleşen fiyatlara göre değişiklik göstermektedir. Öğrenci günlük yemek fişi ücreti öğle yemeği için 1,50 TL’dir. 
 
 
 Yemek Salonları
 
- Kanuni Kampüsü 
- Fatih Kampüsü
- Tıp Fakültesi 
- Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 
- İlahiyat Fakültesi
- Of Teknoloji Fakültesi
Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
- Muammer Dereli Öğrenci Yurdu                                                
Aylık yemek listesini indirmek için tıklayınız   
 
                                                            
 Seçeceğiniz yemekleri Bilgi Yönetim Sisteminden kredi kartı ile ödemek için tıklayınız