SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Hassas Görevler

Hassas Görevi Olan Personel

Risk Düzeyi

Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu

Alınması Gereken Önlemler

Stratejik planın hazırlanması

Nejmi KIRKBİR

Tüm Şube Müdürü

Yüksek

·         Her kurumsal gelişim hem de belirlenen vizyon çerçevesinde kaliteli hizmet sunamamak aynı amaç için çalışma sağlanamaz.

·         Stratejik plan hazırlama sürecine tüm Şube Müdürlerinin katılımını sağlamak.

·         Süreci başlatmadan önce bu iş için çalışanları bilgilendirmek.

·         Geçmişe ilişkin mali bilgileri derlemek gelecekle ilgili bütçe nakit akışı tahminlerini gerçekleştirmek.

Performans programının hazırlanması

Yard.Doç.Dr.Veysel ATASOY

Şerafettin ÖKTEM

Avni TÜTÜNCÜ

Yüksek

·         Birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.

·         Bütçe hazırlanırken yıllık performans hedefleri ile ilişkilendirilerek hazırlanamaz.

·         Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanımını engeller.

·         Hedef ve göstergeleri doğru ve tam olarak oluşturmak.

Faaliyet raporunu hazırlanması

Nejmi KIRKBİR

Tüm Şube Müdürleri

Yüksek

·         Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirilmemesi itibarı zedeler.

·         Tüm Şube Müdürlerinin katılımını sağlamak

Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu gibi belgelerin mevzuatta belirlenen sürede hazırlanmaması

Nejmi KIRKBİR

Tüm Şube Müdürleri

Yüksek

·         Birimin itibarını zedeler.

·         Karar alma sürecinin olumsuz etkiler.

·         Birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller

·         Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirememe.

·         İlgili mevzuatında belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takvimini belirlemek.

·         Bilinçlendirme toplantıları düzenlemek.

Bütçe hazırlık işlemleri

Nejmi KIRKBİR

Hacer SAKA

Yüksek

·         Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.

·         Kaynakların doğru tahsis edilmemesi

·         Bütçenin yasal mevzuata göre hazırlanması için personelin bilinçlendirilmesi.

·         Bütçe hazırlık sürecinde tüm şube müdürlerinin katılımını sağlanarak iç haberleşme ve koordinasyonu sağlamak.

Bütçe uygulama işlemleri

Nejmi KIRKBİR

Hacer SAKA

Yüksek

·         İhtiyaç duyulan kaynağın zamanında temin edilmemesi

·         İtibar kaybı

·         Ödenek ihtiyacının zamanında tahsis edilmesi.

·         Mevzuatı takip etmek.

·         Bütçeyi devamlı kontrol etmek.

Ödeneklerin dağılımının doğru planlanması

Nejmi KIRKBİR

Hacer SAKA

Yüksek

·         Birimin fonksiyonlarını etkin bir şekilde yürütülmesini engeller.

·         İtibar kaybı.

·         Sağlık, kültür, spor, beslenme ve diğer hizmetlere ilişkin giderlerin tespiti sağlamak, bu tespitlere göre ödenek dağılımını planlamak

Taşınırların Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre giriş-çıkış ve devir işlemlerinin yapılması ile bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi, malzeme ihtiyaç planlamasının yapılması taşınırların niteliklerine uygun ve eksiksiz olarak teslim alınması

Emin ÖZTÜRK

Yüksek

·         Kamu zararı oluşması.

·         Türk Ceza Kanununa göre sorumluluk

·         Doğru bir envanter yapılmaması

·         Personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak, taşınır işlemlerine ilişkin sürecin takip edilmesi.

·         Fiili envanterin muhasebe kayıtları ile uygunluğunun denetimi

Avans talebi

İsmail Hakkı ŞAHİN

Yüksek

·         Kamu zararı.

·         Mali yaptırım.

·         Avansın mahsup sürecinin takip edilmesi.

·         Avans kapatılmasına ilişkin belgelerin zamanında teslimi için avans alan kişilerin uyarılması.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımı ihaleleri, yapım işleri ihaleleri, doğrudan teminler

Avni TÜTÜNCÜ

Ceyhun UZUNER

Hüseyin AKSOY

Yüksek

·         İhalenin iptali nedeniyle birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.

·         İhaleye fesat karıştırmayla suçlama.

·         İdare ve personelin güveninin kaybolması.

·         Birimin itibarını zadeler.

·         İdari ve Cezai yaptırımlar.

·         Mali sorumluluk.

·         Piyasa fiyat araştırmasını yapmak üzere görevlendirilen kişilerce her türlü piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı, gerçekçi ve kanıtlanabilir şekilde yapılması.

·         Konu ile ilgili personelin eğitim alması, güncel değişimleri takip etmesi.

·         Yaklaşık maliyetin gizliliği teklif zarflarının açılarak teklif fiyatlarının açıklanması aşamasına kadar korunmalı.

Yaklaşık maliyetlerin hazırlanması

Avni TÜTÜNCÜ

Yüksek

·         İhalenin iptali nedeniyle birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.

·         Yapım işlerinde imalat kalitesi düşebilir.

·         Yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlerin doğru tespit edilmesi.

İhale dokümanının hazırlanması

Avni TÜTÜNCÜ

Yüksek

·         İhaleye itiraz oluşabilir.

·         Mevzuatı iyi takip etmek.

Teknik şartname hazırlanması

Avni TÜTÜNCÜ

Yüksek

·         Teknik şartnamede yer alan hükümlerin eksik yapılması durumunda tereddüde yanlış anlamalara ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine neden olması.

·         Birimin itibarı zedelenir.

·         Teknik şartnamede yer alacak hükümlerin açık, net ve kapsamlı olması gerekir.

Gerçekleştirilen ihalelerde, sözleşme imzalanma tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Avni TÜTÜNCÜ

Ceyhun UZUNER

Hüseyin AKSOY

Yüksek

·         İdari para cezası

·         İtibar kaybı

·         Mevzuat takibinin titizlikle yapılması.

·         Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması.

Maaş ödemelerinin zamanında yapılması

İsmail Hakkı ŞAHİN

Gülcan KANTARCI

Neslihan ALPAY

Yüksek

·         Birimin itibarı zedelenir.

·         Hak kaybına neden olur.

·          

Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde elektronik ortamda gönderilmesi

Neslihan ALPAY

Yüksek

·         İdari para cezası

·         İtibar kaybı

·         Mevzuat takibinin titizlikle yapılması

·         Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması

Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde elektronik ortamda gönderilmesi

Neslihan ALPAY

Gülcan KANTARCI

Yüksek

·         İdari para cezası

·         İtibar kaybı

·         Mevzuat takibinin titizlikle yapılması

·         Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması

Süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili yerlere gönderilmesi

Arzu AKTAŞ

Erol SUNGURTEKİN

Orta

·         İtibar kaybı

·         İdare ve personele olan güvenin kaybolması

·         Görevin aksaması

·         Takip çizelgesi oluşturulması

Görevden ayrılan personelin durumu

Tüm personel

Orta

·         Görevin aksamaması

·         Görevlendirilen personelin gerekli donanıma sahip olmasını sağlamaya yönelik yöntemleri belirlemek (örneğin, görevinden ayrılan personel yürütülmekte olan işlerin listesini, süreli işlerin listesini vermek) tüm personelin görev tanımlarını açık ve anlaşılır bir şekilde yapmak.

Harcama talimatı verilmesi

Nejmi KIRKBİR

Yüksek

·         Harcamalar bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun gerçekleşmesi

·         Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması

·         Ödenek üstü harcama

·         Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatı sürekli takip etmek

·         Ödenek kontrolü yapmak

Gerçekleştirme görevlisi işlemleri

Hacer SAKA

Yüksek

·         Ödeme emri ve eki belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup olmadığı hususlar ile daha önceki işlemlerin (süreç kontrolü) kontrolünü de kapsayacak şekilde mali kontrol yapılmaması

·         Ödenek üstü harcama

·         Hakediş raporlarına ilişkin yapılan ödemeleri aylar itibarıyla takip etmek üzere kontrol çizelgeleri oluşturmak

·         Ödenek kontrolü yapmak

Elektrik, doğalgaz tüketim bedeli ile yakacak tüketim bedelinin ödeme işlemlerinin zamanında yapılması

Avni TÜTÜNCÜ

Ceyhun UZUNER

Hüseyin AKSOY

Yüksek

·         İdari para cezası

·         İtibar kaybı

·         Hizmet alamama

·         Yapılacak işlemlerin aylık takip edilmesi

Mezuniyet töreni, konferans, spor şöleni gibi sportif ve kültürel organizasyonlarda etkinliğin devamlılığının sağlanmasında görevli personelin işi

Spor Hizmetleri personeli

Kültür Hizmetleri personeli

Orta

·         İtibar kaybı

·          

Birimin web sitesinin güncellenmesi

 

Orta

·         İtibar kaybı

·         Faaliyetlere ilişkin sonuçların günlük, haftalık ve aylık takip edilmesi

 

HAZIRLAYAN

 

 

 

Hacer SAKA

Şube Müdürü

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

 

 

 

Nejmi KIRKBİR

Daire Başkanı

 

 

Son Güncelleme : 20-01-2017
DUYURULAR
  • Kulüp kurmak isteyen öğrenciler; 15 kişilik kurucu üye dilekçeleri ve Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun hazırlanmış kulüp tüzüğüyle birlikte, Kasım ayı içerisinde öğrenci etkinlikleri birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. Pasif olan kulüplerde yine bu tarihte aktifleştirilebilir. Örnek dilekçe ve Öğrenci kulüpleri yönergesi sayfamızda mevcuttur.
BELGELER
İLETİŞİM
   Telefon : 0(462) 377 3737 - 377 3755
   E-Posta : ogrencikulupleri@ktu.edu.tr
 

KULÜBÜN ADI

KÜLÜBÜN BAŞKANI

İLETİŞİM

AKADEMİK KULÜPLER
Beden Eğitimi ve Spor Kulübü Nurullah BAKIR nurullahbakir94@gmail.com
Bilgisayar Mühendisliği Kulübü Furkan MUT furkan.mut@ceng.ktu.edu.tr
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kulübü Furkan KALYONCU furkan.ktu.bote@hotmail.com
Eczacılık Kulübü Akbar BIKARI akbarbikari@gmail.com
Edebiyat Kulübü Erdal ŞAHİN erdal_sahin.61@hotmail.com
Elektrik Elektronik Kulübü Yağız SARI yagizsarii@gmail.com
Enerji Kulübü Büşra Nur YEŞİLDERE bsr.tesldere@hotmail.com
Endüstiri Mühendisliği Kulübü Mehmet DEMİR m.demirr33@gmail.com
Eskiz Kulübü Fatma Zeynep KIZILTAŞ fzkiziltas@gmail.com
Fen Bilgisi Kulübü Rumeysa KIVANÇ rumeysakivanc0707@gmail.com
Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojileri Kulübü Mustafa Esat KÖSE m.esat.kose@gmail.com
Girişimcilik ve Pazarlama Kulübü Aylin TEZCAN gipak@ktu.edu.tr
Harita Kulübü Şükrü Ferhat BARIN sukruferhat@icloud.com
Hukuk Kulübü Zülal KÖMÜRCÜ znkomurcu@hotmail.com
İç mimarlık Kulübü Hasan GÜDÜ hasan-gudu@hotmail.com
İktisad ve Girişimcilik Uğurcan BİNİCİ ugurcan_binici@hotmail.com
İlahiyat Kulübü Onur KEMENT onurkement61@icloud.com
İngilizce Öğretmenliği Kulübü Cafer ÖZEL cafer_1995@hotmail.com
İnşaat Kulübü Alican CAPARLI sercan.aksoy53@gmail.com
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kulübü Buşra DOĞUMTEKİN bsr_dogumtekin@hotmail.com
İşletme ve Ekonomi Kulübü Osman KARASÜLEYMANOĞLU osmankarasuleyman@gmail.com
Jeoloji Kulübü Ali İhsan ÇALIK ali.calik.6140@gmail.com
Kamu Yönetimi Kulübü Erdem DAĞKAYA erdemdagkaya@gmail.com
Kimya Kulübü Kader TEKİNTAŞ kdrtknts@gmail.com
Maden Kulübü Muhammet AYGÜN maygun.ktu@gmail.com
Makine Kulübü Ali ince aliince855@gmail.com
Maliye Kulübü M.Mustafa SÜTÇÜ mmstc0651@gmail.com
Metalürji ve Malzeme Kulübü Cansu AYHAN canisiayhan@iclaud.com
Matematik Kulübü Emre KOÇ emre.koc.61@hotmail.com
Matematik Eğitim Kulübü Eda SARI eda331539@gmail.com
Müzikoloji Kulübü Şevki Anıl KOYUN tel_cocugu_14@hotmail.com
Okul Öncesi Kulübü Neslin Selin TEPE neslinselin.nst@outlook.com
Of Teknoloji Fak. Sosyal Etkinlikler Kulübü Burak SAVAŞ buraksavass66@gmail.com
Özel Eğit. ve Engelli Çocukların Eğitimi Kulübü Ahmet ÖZDEMİR ahmet-ozdemir1996@hotmail.com
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kulübü Yasemin ÇELİK ktupdrkulubu@gmail.com
Rus Dii ve Kültürü Kulübü Enise Rabia ALBAYRAK enise.rabia.06@gmail.com
SDBF Deniz Ulaştırma İşletme Müh. Kulübü Mert AKCAN mertakcan@outlook.com
Sınıf Öğretmenliği Kulübü Büşra ERCELEP busraerclp@gmail.com
Sosyal Bilgiler Kulübü Muammer YILDIRIM aslanmuhammet61@gmail.com
Sosyoloji Kulübü Büşra TOPÇU busra-topcu@hotmail.com
Şehircilik Kulübü Büşra EROĞLU busraeroglu33@gmail.com
Tıp Fak.Öğr.Bilimsel Araştırma Kulübü Onur Kaan GEDİKLİ onur.kaan.gedikli@gmail.com
Tıp Öğrencileri Kulübü İbrahim OLGUN ibrahimolgun15@hotmail.com
Türkçe Öğretmenliği Kuübü Faruk ATASOY fthtsy@gmail.com
Türk MSIC Kulübü Şeyma YOLDAŞ ktutob@gmail.com
Uluslarası İlişkilerKulübü Kaan Alp TEKİN kaanalptekin6@gmail.com
Yaşlı Bakım Kulübü Anıl GÜNDÜZ mstfaslan0235@gmail.com
Yazılım Kulübü Mehmet Said MARABA said_maraba@hotmail.com
     
SOSYAL  & KÜLTÜREL  KULÜPLER
Akut Kulübü Erdem Taner ÇAMAŞ etcamas@gmail.com
Anadolu Fikir Kulübü Esma PEKER e.peker34@hotmail.com
Analitik Düşünce Kulübü Sinan MERİÇ edgubilgekisig61@gmail.com
Atatürkçü Düşünce Kulübü Ezgi KURALAY ezgikuralay1@gmail.com
Avrupa Birliği Kulübü Berna SARICA bernasarica1995@hotmail.com
Azerbeycan Eğit. Kültür ve Dayanışma Kulübü Khayyam ALASGAROV xeyyam.saipoglu@gmail.com
Batı Müzikleri Kulübü Can TERCÜMAN can.tercuman@hotmail.com
Erasmus Kulübü Ali Mert BÖLÜKBAŞI esntrabzon@esnturkiye.org
Fotoğrafçılık ve Görsel Sanatlar Kulübü Alper KURT alperkurt61@outlook.com
Horon Kulübü Çağrı TAHMAZ cagritahmaz@hotmail.com
İdeal Gençlik Kulübü Fatmanur DERTLİ dertlifatmanur@gmail.com
İletişim Kulübü Dursun DEMİRATA dursundemirata@yahoo.com
İnovasyon Kulübü Ender Ömer ÇIRAKOĞLU endercirakoglu@hotmail.com
Kadın ve Demokrasi Gençlik Kulübü Elif Betül TURAN vkfelifb61@gmail.com
Kişisel Gelişim Kulübü Abdüssamed KÜÇÜK abdussamedkucuk@hotmail.com
Kültür Faaliyetleri ve Sinema Kulübü Damla Seven KENANOĞLU damlakenanoğlu@gmail.com
Medeniyet ve Kültür Mirasını Yaşatma Kulübü Mustafa KESKİN mustafakeskin6@gmail.com
ResimKulübü Nurgül ÖZCAN nurgulzcan@hotmail.com
Tarih Kulübü Murat YILMAZ muratsiz61@hotmail.com
Tiyatro Kulübü Halil KILIÇ halilklc.1@hotmail.com
Türk Halk Müziği Kulübü Mert YILMAZ avdomert@gmail.com
Türk Sanat Müziği Kulübü Gülümser Ayşe GÜLLE gulumserayse2008@hotmail.com
Uluslarası Sosyal Öğrenci Kulübü Timor Ghulam NABİ timorshahy@hotmail.com
Uzay Kulübü Salih YETİŞEN salih.yetisen@gmail.com
 
SPORTİF KULÜPLER
Bisiklet Kulübü Yenigün SARIDAĞ yngnsrdg@gmail.com
Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü Berkay HAN ktudaks@hotmail.com
Dans Kulübü Gül BUYURAN gullbuyuran@gmail.com
Havacılık Kulübü Doğuhan AKÇAY ktuhavk@gmail.com
Satranç Kulübü Salih GANBARLI sahilganbar@gmail.com
Su Sporları ve Denizcilik Kulübü Ahmet Can DANAOĞLU ahmetcan3417@gmail.com
Tenis Kulübü Uğur Kadir MERAL ukm.ktu@gmail.com

 

       Üniversitemiz öğrenci, akademik ve idari personelin beslenme hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.Akademik ve idari personel ile öğrencilerin öğle yemekleri aynı mutfakta hazırlanmakta ve aynı çeşit yemek değişik salonlarda hizmete sunulmaktadır. Yemek ücretleri ihalede gerçekleşen fiyatlara göre değişiklik göstermektedir. Öğrenci günlük yemek fişi ücreti öğle yemeği için 1,50 TL’dir. 
 
 
 Yemek Salonları
 
- Kanuni Kampüsü 
- Fatih Kampüsü
- Tıp Fakültesi 
- Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 
- İlahiyat Fakültesi
- Of Teknoloji Fakültesi
Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
- Muammer Dereli Öğrenci Yurdu                                                
Aylık yemek listesini indirmek için tıklayınız   
 
                                                            
 Seçeceğiniz yemekleri Bilgi Yönetim Sisteminden kredi kartı ile ödemek için tıklayınız