Hassas Görevler

 

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Hassas Görevler

Hassas Görevi Olan Personel

Risk Düzeyi

Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu

Alınması Gereken Önlemler

Stratejik planın hazırlanması

Nejmi KIRKBİR

Tüm Şube Müdürü

Yüksek

·         Her kurumsal gelişim hem de belirlenen vizyon çerçevesinde kaliteli hizmet sunamamak aynı amaç için çalışma sağlanamaz.

·         Stratejik plan hazırlama sürecine tüm Şube Müdürlerinin katılımını sağlamak.

·         Süreci başlatmadan önce bu iş için çalışanları bilgilendirmek.

·         Geçmişe ilişkin mali bilgileri derlemek gelecekle ilgili bütçe nakit akışı tahminlerini gerçekleştirmek.

Performans programının hazırlanması

Yard.Doç.Dr.Veysel ATASOY

Şerafettin ÖKTEM

Avni TÜTÜNCÜ

Yüksek

·         Birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.

·         Bütçe hazırlanırken yıllık performans hedefleri ile ilişkilendirilerek hazırlanamaz.

·         Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanımını engeller.

·         Hedef ve göstergeleri doğru ve tam olarak oluşturmak.

Faaliyet raporunu hazırlanması

Nejmi KIRKBİR

Tüm Şube Müdürleri

Yüksek

·         Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirilmemesi itibarı zedeler.

·         Tüm Şube Müdürlerinin katılımını sağlamak

Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu gibi belgelerin mevzuatta belirlenen sürede hazırlanmaması

Nejmi KIRKBİR

Tüm Şube Müdürleri

Yüksek

·         Birimin itibarını zedeler.

·         Karar alma sürecinin olumsuz etkiler.

·         Birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller

·         Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirememe.

·         İlgili mevzuatında belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takvimini belirlemek.

·         Bilinçlendirme toplantıları düzenlemek.

Bütçe hazırlık işlemleri

Nejmi KIRKBİR

Hacer SAKA

Yüksek

·         Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.

·         Kaynakların doğru tahsis edilmemesi

·         Bütçenin yasal mevzuata göre hazırlanması için personelin bilinçlendirilmesi.

·         Bütçe hazırlık sürecinde tüm şube müdürlerinin katılımını sağlanarak iç haberleşme ve koordinasyonu sağlamak.

Bütçe uygulama işlemleri

Nejmi KIRKBİR

Hacer SAKA

Yüksek

·         İhtiyaç duyulan kaynağın zamanında temin edilmemesi

·         İtibar kaybı

·         Ödenek ihtiyacının zamanında tahsis edilmesi.

·         Mevzuatı takip etmek.

·         Bütçeyi devamlı kontrol etmek.

Ödeneklerin dağılımının doğru planlanması

Nejmi KIRKBİR

Hacer SAKA

Yüksek

·         Birimin fonksiyonlarını etkin bir şekilde yürütülmesini engeller.

·         İtibar kaybı.

·         Sağlık, kültür, spor, beslenme ve diğer hizmetlere ilişkin giderlerin tespiti sağlamak, bu tespitlere göre ödenek dağılımını planlamak

Taşınırların Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre giriş-çıkış ve devir işlemlerinin yapılması ile bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi, malzeme ihtiyaç planlamasının yapılması taşınırların niteliklerine uygun ve eksiksiz olarak teslim alınması

Emin ÖZTÜRK

Yüksek

·         Kamu zararı oluşması.

·         Türk Ceza Kanununa göre sorumluluk

·         Doğru bir envanter yapılmaması

·         Personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak, taşınır işlemlerine ilişkin sürecin takip edilmesi.

·         Fiili envanterin muhasebe kayıtları ile uygunluğunun denetimi

Avans talebi

İsmail Hakkı ŞAHİN

Yüksek

·         Kamu zararı.

·         Mali yaptırım.

·         Avansın mahsup sürecinin takip edilmesi.

·         Avans kapatılmasına ilişkin belgelerin zamanında teslimi için avans alan kişilerin uyarılması.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımı ihaleleri, yapım işleri ihaleleri, doğrudan teminler

Avni TÜTÜNCÜ

Ceyhun UZUNER

Hüseyin AKSOY

Yüksek

·         İhalenin iptali nedeniyle birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.

·         İhaleye fesat karıştırmayla suçlama.

·         İdare ve personelin güveninin kaybolması.

·         Birimin itibarını zadeler.

·         İdari ve Cezai yaptırımlar.

·         Mali sorumluluk.

·         Piyasa fiyat araştırmasını yapmak üzere görevlendirilen kişilerce her türlü piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı, gerçekçi ve kanıtlanabilir şekilde yapılması.

·         Konu ile ilgili personelin eğitim alması, güncel değişimleri takip etmesi.

·         Yaklaşık maliyetin gizliliği teklif zarflarının açılarak teklif fiyatlarının açıklanması aşamasına kadar korunmalı.

Yaklaşık maliyetlerin hazırlanması

Avni TÜTÜNCÜ

Yüksek

·         İhalenin iptali nedeniyle birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.

·         Yapım işlerinde imalat kalitesi düşebilir.

·         Yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlerin doğru tespit edilmesi.

İhale dokümanının hazırlanması

Avni TÜTÜNCÜ

Yüksek

·         İhaleye itiraz oluşabilir.

·         Mevzuatı iyi takip etmek.

Teknik şartname hazırlanması

Avni TÜTÜNCÜ

Yüksek

·         Teknik şartnamede yer alan hükümlerin eksik yapılması durumunda tereddüde yanlış anlamalara ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine neden olması.

·         Birimin itibarı zedelenir.

·         Teknik şartnamede yer alacak hükümlerin açık, net ve kapsamlı olması gerekir.

Gerçekleştirilen ihalelerde, sözleşme imzalanma tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Avni TÜTÜNCÜ

Ceyhun UZUNER

Hüseyin AKSOY

Yüksek

·         İdari para cezası

·         İtibar kaybı

·         Mevzuat takibinin titizlikle yapılması.

·         Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması.

Maaş ödemelerinin zamanında yapılması

İsmail Hakkı ŞAHİN

Gülcan KANTARCI

Neslihan ALPAY

Yüksek

·         Birimin itibarı zedelenir.

·         Hak kaybına neden olur.

·          

Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde elektronik ortamda gönderilmesi

Neslihan ALPAY

Yüksek

·         İdari para cezası

·         İtibar kaybı

·         Mevzuat takibinin titizlikle yapılması

·         Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması

Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde elektronik ortamda gönderilmesi

Neslihan ALPAY

Gülcan KANTARCI

Yüksek

·         İdari para cezası

·         İtibar kaybı

·         Mevzuat takibinin titizlikle yapılması

·         Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması

Süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili yerlere gönderilmesi

Arzu AKTAŞ

Erol SUNGURTEKİN

Orta

·         İtibar kaybı

·         İdare ve personele olan güvenin kaybolması

·         Görevin aksaması

·         Takip çizelgesi oluşturulması

Görevden ayrılan personelin durumu

Tüm personel

Orta

·         Görevin aksamaması

·         Görevlendirilen personelin gerekli donanıma sahip olmasını sağlamaya yönelik yöntemleri belirlemek (örneğin, görevinden ayrılan personel yürütülmekte olan işlerin listesini, süreli işlerin listesini vermek) tüm personelin görev tanımlarını açık ve anlaşılır bir şekilde yapmak.

Harcama talimatı verilmesi

Nejmi KIRKBİR

Yüksek

·         Harcamalar bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun gerçekleşmesi

·         Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması

·         Ödenek üstü harcama

·         Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatı sürekli takip etmek

·         Ödenek kontrolü yapmak

Gerçekleştirme görevlisi işlemleri

Hacer SAKA

Yüksek

·         Ödeme emri ve eki belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup olmadığı hususlar ile daha önceki işlemlerin (süreç kontrolü) kontrolünü de kapsayacak şekilde mali kontrol yapılmaması

·         Ödenek üstü harcama

·         Hakediş raporlarına ilişkin yapılan ödemeleri aylar itibarıyla takip etmek üzere kontrol çizelgeleri oluşturmak

·         Ödenek kontrolü yapmak

Elektrik, doğalgaz tüketim bedeli ile yakacak tüketim bedelinin ödeme işlemlerinin zamanında yapılması

Avni TÜTÜNCÜ

Ceyhun UZUNER

Hüseyin AKSOY

Yüksek

·         İdari para cezası

·         İtibar kaybı

·         Hizmet alamama

·         Yapılacak işlemlerin aylık takip edilmesi

Mezuniyet töreni, konferans, spor şöleni gibi sportif ve kültürel organizasyonlarda etkinliğin devamlılığının sağlanmasında görevli personelin işi

Spor Hizmetleri personeli

Kültür Hizmetleri personeli

Orta

·         İtibar kaybı

·          

Birimin web sitesinin güncellenmesi

 

Orta

·         İtibar kaybı

·         Faaliyetlere ilişkin sonuçların günlük, haftalık ve aylık takip edilmesi

 

HAZIRLAYAN

 

 

 

Hacer SAKA

Şube Müdürü

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

 

 

 

Nejmi KIRKBİR

Daire Başkanı