Yatay Geçiş

Aşağıda yazılı koşulları sağlayanlar başvurmak istedikleri Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. 

  • Karadeniz Teknik Üniversitesi içindeki başka bir enstitü anabilim yahut anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve başarılı olmuş olmak, 

  • KTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki şartları sağlamış olmak, 

  • KTÜ Senatosunca belirlenen programlardan mezun olmuş olmak,

  • Yatay geçiş başvurusu yaptığı yarıyılda yatay geçiş yapmak istediği anabilim dalına kabul edilen öğrencilerin almış oldukları en düşük giriş sınav puanına eşit veya daha yüksek yatay geçiş giriş sınav notuna sahip olmak (Yatay geçiş giriş sınavı notu, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü giriş sınavı esaslarına göre hesaplanır.)

  • Yatay geçiş başvuruları şahsen, elden veya posta yolu ile KTÜ Kanuni Kampüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

İstenen Belgeler

1-Yatay Geçiş Başvuru Formu     

2- Öğrenci Belgesi*     

3- Kayıtlı Olduğu Programın Transkripti*

4- Kayıtlı Olduğu Programda Aldığı Derslerin İçerikleri*

5- ALES Belgesi

6- Yabancı Dil Belgesi*

7- Yüksek Lisans Programına Başvurulmuşsa Lisans, Lisans Derecesiyle Doktoraya Başvurmuşsa Lisans, Yüksek Lisans Derecesiyle Doktora Programına Başvurulmuşsa Yüksek Lisans Diploması*

8- Yüksek Lisans Programına Başvurulmuşsa Lisans, Lisans Derecesiyle Doktoraya Başvurmuşsa Lisans, Yüksek Lisans Derecesiyle Doktora Programına Başvurulmuşsa Lisans ve Yüksek Lisans Trankripti*

9- Doktora başvuruları için kayıtlı olduğu programda başvuru sırasında aldığı mülakat notunu gösterir belge*

(*=Belgeler noter onaylı veya düzenlendikleri kurumca onaylı olmalıdır. ÜDS, KPDS ve YDS yabancı dil belgeleri hariç)

 

KTÜ Dışından Yatay Geçişleri Kabul Edilen Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyeti

  • Karadeniz Teknik Üniversitesi dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapan öğrencinin İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan veya eşdeğer bir İngilizce sınavından başarılı olması gerekir.

 

Yatay Geçişle Kabul Edilenlerin Ders Uyumları

  • Ders uyumlarında öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı belirtilir. Yatay geçişyolu ile kabul edilen öğrenciler, gerektiğinde Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar. 

  • Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden farklı yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği ve ders uyumu, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

  • Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, ancak kredi eşdeğerliliği ve ders uyumu koşullarını sağladıktan sonra yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilirler.

  • Yatay Geçiş Ders Uyum Formu