Tezli Programlar

 

Amaç 

 • Tezli yüksek lisans programlarının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Anabilim / Anasanat Dalları

 • İktisat
 • İşletme
 • Ekonometri
 • Maliye
 • Kamu Yönetimi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Tarih
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Batı Dilleri ve Edebiyatı 
 • Kamu Hukuku
 • Resim
 • Felsefe ve Din Bilimleri
 • Temel İslam Bilimleri
 • Sosyoloji
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Öğrenci Kabulü

Süre

 • Tezli Yüksek lisans programının normal tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu süre 3 yarıyıldan az olamaz.

Ders Yükü

 •  Bu program toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.
 • 2010–2011 Eğitim-Öğretim Yılından 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılına kadar  yüksek lisans programına kabul edilenlerin kredili derslerden en az 2 (iki), 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kayıt olanların en az 1(bir) tanesini İngilizce olarak okumaları gerekir.
 • Öğrencilerin alacağı derslerin toplam 7 krediyi aşmayan en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden; ayrıca, danışmanın uygun görmesi halinde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en çok 9 kredilik ders, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Yüksek lisans öğrencilerinin, kredili derslerin içerisinden en az bir dersi; proje, deneysel çalışma, uzmanlık alan dersi, seminer gibi öğretim çalışmaları hariç, İngilizce olarak okumaları gerekir.
 • Öğrenci, en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar kredili dersler ile seminer dersini başarması ve en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren de her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Yüksek lisans öğrencilerinin ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2.00 olması gereklidir.
 •  Öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine danışmanın önerisi ile başka bir ders seçebilir.

Tez Danışmanının Atanması

 •  İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık sınıfı dışında kalan diğer öğrencilerin en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, tez danışmanlarını seçmek zorundadırlar. Tez danışmanı, programda görevli öğretim üyelerinden seçilir. Zorunlu durumlarda Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenen doktoralı öğretim görevlileri arasından da seçilebilir.
 •  Tez çalışması niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı, ikinci yarıyılın sonuna kadar görevlendirilebilir.
 •  Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan Uzmanlık Alan Dersi’ne kayıt yaptırmak zorundadır.
 •  Danışman görevlendirilene kadar danışmanlık görevi, Anabilim Dalı Başkanı tarafından yürütülür.

Yüksek lisans Tezinin Sonuçlanması 

Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tez danışmanlarınca tezleri kabul edilen öğrenciler, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış ilgili enstitüce belirlenen sayıda, karton kapaklı tez ile birlikte tez savunma sınavına girmek üzere enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar. 

Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri, tez danışmanından başka, biri aynı anabilim dalı içinden diğeri ise Karadeniz Teknik Üniversitesi içinde bulunan başka bir anabilim dalındaki öğretim üyelerinden veya başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı profesörlerden oluşturulur. Jüri üç veya beş asil, iki yedek öğretim üyesinden kurulur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Oluşturulan jüriler, sınav öncesi yapılacak toplantıda kendi aralarında bir başkan seçerler.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 gün, en geç bir ay sonra toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunma sınav süresi en az 60 dakikadır. Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.

Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez savunması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. 

Öğrenci, başarıyla savunduğu ve ilgili yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini Enstitü Kurulu tarafından belirlenen kopya sayısı kadar, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder, aksi halde öğrencilikle ilişiği kesilir. 

Yüksek lisans tezleri KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşulların sağlanması halinde İngilizce dilinden de hazırlanabilir. Bu durumda tez savunma sınavı İngilizce olarak yapılır ve sınavın yapılmasıyla ilgili yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.

Diploma

 • Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlara devam ettikleri anabilim/ bilim dalını belirten yüksek lisans diploması verilir.