Doktora Programı Öğrencilerinin Tez İzleme Yazılımları Hakkında

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 21/5 maddesinde “Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. “ hükmü yer almaktadır. Sözkonusu hükme binaen, 2017-2018 Güz Yarıyılı’ndan itibaren doktora tezine yazılım yapmaya başlayan bütün doktora öğrencileri her yarıyılda Tez İzleme Raporu’na yazılım yapmak zorundadır.