Doktora Programları

Doktora Programları

 

Amaç

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış  açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, 

1) Bilime yenilik getirme, 

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Anabilim Dallları  

 • İktisat
 • İşletme
 • Maliye
 • Ekonometri
 • Uluslararası İlişkiler
 • Kamu Yönetimi
 • Kamu Hukuku
 • Tarih
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Batı Dilleri ve Edebiyatı 
 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
 • Katılım Bankacılığı

Öğrenci Kabulü

 • Enstitümüz doktora programlarına 03.07.2009 tarih ve 225 sayılı KTÜ Senatosu Kararıyla ile Enstitümüzün her anabilim dalı için belirlenen lisans/yüksek  lisans mezunları başvurabilir.
 • Yüksek lisans derecesi ile programa başvuracakların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş  Sınavından (ALES) istenilen puan türünden en az 70 puan almış olmaları; ALES'in %55'i, lisans mezuniyet ortalamasının %20’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %10'u ve mülakat notunun %15’nin  toplamı en az 70 olması gerekir.
 •  Lisans derecesi ile programa başvuracakların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) istenilen puan türünden en az 80 puan almış olmaları; ALES'in %55'i, lisans mezuniyet ortalamalarının %30'u ve mülakat notunun %15’nin toplamı en az 75 olması gerekir.

Süre

Doktora programını normal tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 10 yarıyıldır. Bu süre yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 7 yarıyıldanlisans derecesi ile kabul edilenler için ise 9 yarıyıldan daha az olamaz
 

Ders Yükü

24.04.2009 tarih ve 130/1 sayılı Enstitü Kurulu kararı gereğince, yüksek lisans derecesi ile doktoraya kabul edilen öğrenciler, en az 24 kredilik (8 adet ders) (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan itibaren ders almaya başlayanlar 1 adet seminer dersi almak zorundadırlar); lisans derecesi ile doktoraya kabul edilen öğrenciler (doğrudan doktora) ise en az 48 kredilik (16 adet ders) ders ve bir adet seminer dersi almak zorundadırlar. Bunun dışında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 07.04.2000 tarih ve 2607/6961 sayılı yazısına istinaden, "Gelişim ve Öğrenme" ile "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" almalarını sağlayacak gerekli düzenlemeler yapılmış olup, bu iki dersin sadece 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca doktora yapan Araştırma Görevlileri tarafından değil, doktora yapan tüm öğrenciler tarafından alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin almak zorunda oldukları toplam kredileri her iki dönemde eşit almaları gerekmektedir.2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerin kredili derslerden en az ikisini, lisans diploması ile kabul edilenlerin kredili derslerden en az dördünü İngilizce olarak okumaları gerekir.

Lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. Ancak bu dersler toplam 9 krediyi geçmemelidir.

Doktora programı kredili dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 4 yarıyıl içinde, lisans derecesi ile kabul edilenler ise 6 yarıyıl içinde başarı ile alınması gerekmektedir.

Doktora öğrencilerinin ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 3.00 olması gereklidir.
 

Ders Saydırma

Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
 

Tez Danışmanının Atanması

 İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık sınıfı dışında kalan öğrencilerin en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, tez danışmanını seçmek zorundadır. Tez danışmanı, Üniversitedeki programda görevli öğretim üyeleri arasından seçilir.

İkinci tez danışmanı olarak; doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim Kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı bir profesör altıncı yarıyılın sonuna kadar görevlendirilebilir.
Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan Uzmanlık Alan Dersi’ne kayıt yaptırmak zorundadır.
Danışman görevlendirilene kadar danışmanlık görevi, Anabilim Dalı Başkanı tarafından yürütülür.
 
Yeterlik Sınavı
Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.
Doktora yeterlik sınavına, doktora programına kayıt yaptırdığı tarihten itibaren yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler, beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler, yedinci yarıyılın sonuna kadar girmelidir."
Doktora ders yükünü başarı ile tamamladığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili Enstitü Müdürlüğüne bildirilen öğrenciler, yeterlik sınavına tabi tutulur. Doktora yeterlik sınavı Enstitü Yönetim Kurulunca belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır.
Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilerek Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyeleri, Üniversitedeki öğretim üyeleri yada Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı profesörler arasından seçilerek görevlendirilebilir.
Doktora Yeterlik Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran, ders yükünü tamamlamış olsa bile, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin 4 üncü yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin ise 6 ncı yarıyıldan sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir.
 Tez İzleme Komitesi

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanın olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
Tez İzleme Komitesi’nin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
 Tez Önerisi Savunması
 Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde hazırladığı Tez Önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15gün önce komite üyelerine dağıtılır.
Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisi savunması hakkında salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.
Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak - Haziran ve Temmuz - Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından “ başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir.
 Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, İlgili enstitünün Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için 7 adet karton kapaklı tezini Enstitüye teslim eder.