Yetki Devri

Yetki Devri

A. Belge Örneklerinin Onayı

Resmi bir yazı veya belgeden örnek alınması gerektiğinde, örnek belgenin uygun bir bölümüne "ASLININ AYNIDIR" ve tarih kaşeleri vurularak yetkililerce imzalanıp mühürlenmek suretiyle onaylanır.
Daire Başkanınca onaylanması zorunlu belgeler ile kurum personeline veya diğer şahıslara verilecek gizlilik derecesi "HİZMETE ÖZEL" den daha yüksek belgeler dışında kalan belgelerin suret veya örnekleri aşağıda açıklandığı şekilde yerine getirilir.
  • Aslı, Başkanlığımızda veya Arşvimizde bulunan dosyalarda kayıtlı resmi belgelerden; Adli ve İdari Yargı Makamlarına, Bakanlığa, diğer Kurum ve Kuruluşlara gönderilecek olanlar Şube Müdürleri tarafından onaylanır.
  • Onaylama Şekli; Aslı dosyalarda kayıtlı belgeler "ASLININ AYNIDIR", Onaylı örneği mevcut belgeler "SURETİNİN AYNIDIR" Şerhi konup onaylanan yetkilinin isim ve ünvanı yazılarak mühürlenmek suretiyle tamamlanır.
  • Elektronik imzalı belgelere herhangi bir işlem yapılmaz.

B.Tebliğ ve Teslim İşlemleri

  • Başkanlığımızda görevli personele amirler veya resmi makamlarca tebliğ edilmesi istenilen belgeleri şube müdürleri yokluğunda ise şefler teslim alır ve tebliğ eder.