696 Khk Kapsamında Sınava Girmeye Hak Kazananlara Ait Kesin Liste ve İtiraz Değerlendirme Sonuçları

İLAN


         Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce; 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23’üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlara ait kesin listeler (Ek-1), gerekli şartları taşımadığından dolayı reddedilenlerin itirazlarına ait değerlendirilme sonuçlarına (Ek-2) ait listeler ekte yayınlanmıştır.

       1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10’uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir.


     Sınav tarih, yer ve isim listeleri daha sonra ilan edilecektir.

       

     İlgililere ilanen tebliğ olunur.

Ek-1: Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Kesin Liste

Ek- 2: İtiraz Başvuru Sonuçları Listesi