Kuruluş  
Yazılım Mühendisliği Bölümü, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?nın 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı yazısı ile Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılmıştır.
Kazanılan Derece  
Yazılım Mühendisi
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
(1) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen lisans programlarına öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir: a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek, b) 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine göre belirlenen öğrenim ücretini yatırmış olmak, (2) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında öncel eğitimin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve İngilizce gibi dersler için, her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.0 olmalı, Yaz döneminde 72 iş günü stajını Of Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesine göre tamamlamalı.
Program Profili  
4 (dört) öğretim Üyesi, (4) dört öğretim görevlisi ve 2 (iki) araştırma görevlisi olmak üzere toplam 10 (on) öğretim elemanına sahip olan Yazılım Mühendisliği Bölümünde, alanında uzman genç ve dinamik bir akademik kadroyla güncel ve uygulamalı eğitim- öğretim programları uygulanmaktadır. Yazılım mühendisliği konularının nelerden oluştuğu, uluslararası standartlar kuruluşu ISO ve IEEE tarafından ele alınmış ve belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre Yazılım Mühendisliği alanları hem teknik hem sanatsal ve hem de yönetsel konuları kapsar. Yazılım Mühendisliği Bölümü, Türkiye?nin ihtiyacı olan geniş kapsamlı yazılımların ülke içinde en güvenilir biçimde yapılabilmesi, giderek kritik hâle gelen metro, havaalanı, nükleer reaktör yönetimleri, savunma ve benzeri alanlarda kullanılacak yazılımların sıfır hataya yakın tekniklerle ülkemizde geliştirilebilmesi amacı doğrultusunda çalışacak yazılımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu konularda, çağdaş teorik ve pratik bilgilerle donatılmış yazılım mühendislerini yetiştirmek, ekonominin gereksinim duyduğu teknolojiyi yönlendirebilmek bakımından çok önemlidir. Bu görevi, üniversitelerin yazılım mühendisliği bölümleri üstlenmiştir. Ayrıca farklı disiplinlerin bilgisayar yazılımına dayalı problemlerin çözümünde gerekli veri modelleri ve veri yapılarının ortaya çıkarılması ?Yazılım Mühendisliği?nin temel amaçları arasındadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuar, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla ara sınav yerine geçebilir. Yarıyıl/yılsonu bitirme veya bütünleme sınavının ders başarı notuna katkısı %50'dir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratuarların en az % 80'ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 50'dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 40 puan alamayan öğrencilerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve daha büyük olan öğrenciler (DC) harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler. Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.0 olmalı, Yaz döneminde 60 iş günü stajını Of Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesine göre tamamlamalı.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Yazılım Mühendisleri, imza yetkisi olan bir mühendis olarak şirket veya kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak yazılım ve iş çözümleri üretme ve yürütme konusunda deneyimli olacaklardır. Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler; sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerinde geniş bir iş yelpazesine sahip olacakları gibi; bilgisayar yazılımı üreten şirketlerin bilgi işlem merkezlerinde yönetim, veri yönetimi, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve gerçekleştirilmesinde uygulama mühendisi olarak görev alabileceklerdir. Programdan mezun olacak yazılım mühendisleri, bilgisayarın kullanıldığı herhangi bir endüstri dalında, sistem ve bilgisayar ağları konularında çağdaş bilgilere sahip ve yazılım alanında herhangi bir ölçekte proje tasarımı yapabilecek, bu projeleri uygulamaya geçirebilecek, test ve entegrasyon adımlarını başarıyla gerçekleyebilecek özelliklere sahip olacaklar, bu konularda ülkemizde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücüne önemli katkılarda bulunabileceklerdir. Bilgisayar ağları üzerine çalışan kuruluşlarda uygulama elemanı veya sistem mühendisleri olarak, savunma sanayi ve elektronik cihaz üretimi yapan kuruluşlarda uygulama mühendisleri olarak istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca, üniversitelerde akademisyen, özel sektördeki firmalarda ve askeri kuruluşlarda yazılım uzmanı, yurtiçinde ya da yurtdışında kendi işyerlerini kurarak yukarıda sayılan mesleklere benzer görevler üstlenebilirler. Eğitim formasyonu alacak mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerde ?Teknik Öğretmen? olarak görev yapabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Of Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Of/Trabzon
Telefonu      : +90 462 3778478
Belge Geçer           : +90 462 7717251
E-Posta      : ym@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://ofteknoloji.ktu.edu.tr/yazilim/
Bölüm Olanakları : 
Bölümümüz bünyesinde 5 adet 96 kişilik derslik, 2 adet 60 kişilik bilgisayar laboratuarı, 1 amfi mevcuttur. Fakültemizin hemen yanında bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında öğrencilerin barınma olanakları mevcuttur. Yurt binasında kantin, kafeterya ve yemekhane bulunmaktadır. Yine Fakülte bünyesinde bulunan 1 futbol, 1 tenis ve 1 basketbol sahaları ile okul saatleri dışında da öğrencilerin spor yapmasına uygun imkânlar sunulmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
YZM1001Yazılım Mühendisliğine Giriş32+0+0ZorunluTürkçe
YZM1003Programlamaya Giriş ve Algoritma53+1+0ZorunluTürkçe
YZM1005Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
YZM1007Bilgisayarın Temelleri53+0+0ZorunluTürkçe
YZM1009Temel Fizik53+0+1ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3022+1+1
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1004İngilizce - II22+0+0ZorunluTürkçe
YZM1000Yazılım Gereksinimi Mühendisliği42+0+0ZorunluTürkçe
YZM1002Liner Cebir53+0+0ZorunluTürkçe
YZM1004Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
YZM1006Web Tasarımı ve Programlama52+2+0ZorunluTürkçe
YZM1010Veri Yapıları52+2+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+4+0
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
YDI2001İngilizce Okuma ve Yazma32+0+0Zorunluİngilizce
YZM2005Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
YZM2007Nesne Yönelimli Programlama52+2+0ZorunluTürkçe
YZM2011İşletim Sistemleri43+0+0ZorunluTürkçe
YZM2017Veri Tabanı ve Yönetimi52+2+0ZorunluTürkçe
2.Sınıf-Güz-Sosyal-I-142+0+0SeçmeliTürkçe
2.Sınıf-Güz-Sosyal-II-142+0+0SeçmeliTürkçe
2.Sınıf-Bahar-Sosyal-I-100+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Dersler
2.Sınıf-Güz-Sosyal-I Grubu Dersleri
YZM2001Tenis42+0+0SeçmeliTürkçe
YZM2003Halk Oyunları42+0+0SeçmeliTürkçe
YZM2021Satranç42+0+0SeçmeliTürkçe
YZM2023Türk Halk Müziği42+0+0SeçmeliTürkçe
2.Sınıf-Güz-Sosyal-II Grubu Dersleri
YZM2015Mühendislik ve Bilişim Etiği42+0+0SeçmeliTürkçe
2.Sınıf-Bahar-Sosyal-I Grubu Dersleri
Güz Dönemi Toplamı :3017+4+0
Bahar Dönemi
YZM2000Olasılık ve İstatistik53+1+0ZorunluTürkçe
YZM2002Mikroişlemciler52+0+2ZorunluTürkçe
YZM2008Ayrık Matematik42+1+0ZorunluTürkçe
YZM2010Mesleki İngilizce32+0+0ZorunluTürkçe
YZM2016İleri Web Uygulamaları52+2+0ZorunluTürkçe
2.Sınıf-Bahar-Sosyal-I-142+0+0SeçmeliTürkçe
2.Sınıf-Bahar-Sosyal-II-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
2.Sınıf-Bahar-Sosyal-I Grubu Dersleri
YZM2020Bilimsel Araştırma Yöntemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
2.Sınıf-Bahar-Sosyal-II Grubu Dersleri
YZM2006Sunum Ve Sunuş Teknikleri42+0+0SeçmeliTürkçe
YZM2018Girişimcilik42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3015+4+2
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
YZM3001Biçimsel Diller ve Otomata43+0+0ZorunluTürkçe
YZM3007Sayısal Çözümleme52+2+0ZorunluTürkçe
YZM3009Sistem Programlama42+1+0ZorunluTürkçe
YZM3017Yazılım Tasarımı ve Mimarisi53+1+0ZorunluTürkçe
3.Sınıf-Güz Teknik-1-142+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-Güz Teknik-2-142+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-Güz Teknik-3-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
3.Sınıf-Güz Teknik-1 Grubu Dersleri
YZM30213D Modelleme ve Animasyon42+0+0SeçmeliTürkçe
YZM3027Mobil Uygulama Geliştirme42+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-Güz Teknik-2 Grubu Dersleri
YZM3013Betik Diller42+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-Güz Teknik-3 Grubu Dersleri
YZM3011İnsan-Bilgisayar Etkileşimi42+0+0SeçmeliTürkçe
YZM3019Görsel Programlama42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+4+0
Bahar Dönemi
YZM3002Yazılım Sınama ve Doğrulama42+0+1ZorunluTürkçe
YZM3012Yapay Zekâ53+1+0ZorunluTürkçe
YZM3014Bilgisayar Ağları52+1+0ZorunluTürkçe
3.Sınıf-BaharTeknik-I-142+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-BaharTeknik-II-142+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-BaharTeknik-III-142+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-BaharTeknik-IV-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
3.Sınıf-BaharTeknik-I Grubu Dersleri
YZM3000Derleyici Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
YZM3022Eğitim Yazılım Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-BaharTeknik-II Grubu Dersleri
YZM3024Mobil Programlama42+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-BaharTeknik-III Grubu Dersleri
YZM3006Veri Tabanı Yönetim Sistemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
3.Sınıf-BaharTeknik-IV Grubu Dersleri
YZM3026Bilgi Güvenliği Ve Kriptoloji42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3015+2+1
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
YZM4001Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
YZM4003Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
YZM4005İşyeri Uygulaması201+4+0ZorunluTürkçe
YZM4007Tasarım Projesi40+3+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :301+11+0
Bahar Dönemi
YZM4000Bitirme Çalışması60+2+0ZorunluTürkçe
YZM4006Yazılım Kalite Güvencesi43+0+0ZorunluTürkçe
YZM4022Yazılım Geliştirme Standartları ve Proje Yönetimi43+0+0ZorunluTürkçe
4.Sınıf-BaharTeknik-I-100+0+0Seçmeliİngilizce
4.Sınıf-BaharTeknik-II-142+0+0SeçmeliTürkçe
4.Sınıf-BaharTeknik-III-142+0+0SeçmeliTürkçe
4.Sınıf-BaharTeknik-IV-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
4.Sınıf-BaharTeknik-I Grubu Dersleri
4.Sınıf-BaharTeknik-II Grubu Dersleri
YZM4002Makine Öğrenmesi42+0+0SeçmeliTürkçe
4.Sınıf-BaharTeknik-III Grubu Dersleri
YZM4008Veri Madenciliği42+0+0SeçmeliTürkçe
4.Sınıf-BaharTeknik-IV Grubu Dersleri
YZM4016Biyometri42+0+0SeçmeliTürkçe
YZM4030Görüntü İşleme42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2612+2+0
YIL TOPLAMI :56