KTÜ Sanayi İşbirliği Komisyonu Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sanayi İşbirliği Komisyonu Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) - Sanayi İşbirliği Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

b) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

ç) Komisyon: KTÜ - Sanayi İşbirliği Komisyonunu,

d) Başkan: Komisyon Başkanını,

e) Başkan Yardımcıları: Komisyon Başkan Yardımcılarını,

f) Danışma Kurulu: Komisyon Danışma Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Amacı ve Faaliyet Alanları

Komisyonun amacı

MADDE 3- (1) Komisyonun amacı: Üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğini teşvik etmek, artırmak ve yeni stratejiler geliştirerek Rektörlüğe sunmaktır.

Komisyonun faaliyet alanları

MADDE 4- (1) Komisyonun faaliyet alanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

a) Üniversitenin sanayi ile olan işbirliğinin geliştirilmesine yönelik amaç/hedef ve stratejileri belirlemek,

b) Üniversitenin sanayi ile işbirliği konularında faaliyet gösteren birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

c) Sanayi ile işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında; ders müfredatlarının güncellenmesi, bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi ve Ar-Ge faaliyetlerine yön verilmesi hakkında rapor hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

ç) Ülkemizin üst politika ve tematik strateji belgelerini takip etmek, bu kapsamda sosyal ve teknolojik faaliyetlere uygun tematik lisansüstü programların açılması hususunda girişimlerde bulunmak,

d) Üniversitenin sanayi ile olan işbirliğini geliştirecek kararları alarak Rektörlüğe rapor olarak sunmak,

e) Üniversite dışındaki kamu ve özel sektör temsilcilerini danışma kurulu toplantılarına davet ederek istişarelerde bulunmaktır.

f) Teknoloji Transfer Ofisi bünyesindeki üniversite - sanayi iş birliği modülünde yürütülen çalışmalara gerekli danışmanlık desteğini vermek.

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Komisyonun Organları ve Görevleri

Komisyonun organları

MADDE 5- (1) Komisyonun organları şunlardır:

a) Komisyon Üyeleri

b) Komisyon Başkanı ve Yardımcıları

c) Danışma Kurulu

Komisyon Üyeleri

MADDE 6- (1) Komisyon üyeleri, Rektörün önerisi ile KTÜ Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kurul ayrıca, üye sayısını artırabilir ve yeni üyeler ekleyebilir. Ancak; Teknoloji Transfer Ofisi, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Trabzon Teknokent), Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kariyer Merkezi’nin başkan/müdür/yönetim kurulu başkanı/koordinatörü ile KTÜ Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Temsilcisi ve meslek yüksekokulları müdürlerini temsilen Rektör tarafından seçilen bir Meslek Yüksekokulu Müdürü komisyon doğal üyesidir. KTÜ Yönetim Kurulu bu doğal üyelikler dışında dilediği kadar öğretim elemanını komisyon üyesi olarak seçebilir.

(2) KTÜ yönetim kurulu tarafından seçilen ve herhangi bir birimi temsil etmeyen üyelerin üyelik süresi üç yıldır. Herhangi birimin başkanı/ müdürü/ yönetim kurulu başkanı/ koordinatörü sıfatı ile komisyona seçilen üyenin kendi birimindeki görevi sona erdiğinde komisyon üyeliği de sona erer. İlgili birimin yeni yöneticisi Rektörün atamasıyla komisyon üyesi olarak göreve devam eder.

Komisyon Başkanı ve Görevleri

MADDE 7- (1) Komisyon başkanının herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda komisyonun ilk toplantısı Rektör ya da Rektör Yardımcısı başkanlığında yapılır. Komisyon üyeleri kendi aralarında yapacakları oylama ile komisyon başkanını seçerler. Komisyon başkanı seçimi üç yılda bir veya başkanın istifası ile yapılır. Oylamada salt çoğunluk esastır. Komisyon başkanı, komisyon üyeleri arasından iki yardımcı seçer ve bu yardımcılardan biri komisyon sekretaryasını yürütür. Komisyon başkanı toplantıda bulunmadığı durumlarda, komisyon başkan yardımcılarından birisi toplantıyı yönetir.

(2) Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:

a) Komisyonu yönetmek ve temsil etmek,

b) Komisyonu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Komisyon faaliyetlerini amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek,

ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve komisyon görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 8- (1) Komisyon başkanı, ihtiyaç duyulan alanlarda ve zamanlarda Üniversite içi ya da dışındaki kişi ya da kurumları, özel sektör temsilcilerini toplantıya davet edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildikten sonra 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.