Ekonomi ve Felsefe Toplantıları – 145

17 Mayıs 2018 Perşembe

Ekonomi ve Felsefe Toplantıları – 145

17 Mayıs 2018 Perşembe

                                                                                       

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ

 

1970’li yıllarda gelişmiş ülkelerde gözlemlenen aşırı birikim ve kâr oranlarının düşme eğilimi, kapitalist sistemin örgütlenme biçiminde ve ulus devletlerin birbirleriyle olan etkileşiminde önemli bir değişim yaratmıştır. Bu değişim iktisat politikalarında da bir model kaymasına neden olmuş, en genel çerçeveyle müdahaleci Keynesyen politikalar yerini piyasa temelli kuralsızlaştırma ve serbestleşme politikalarına bırakmıştır. Bu bağlamda uluslararası sermaye hareketleri önündeki engeller giderek azalarak; para, ticari ve üretken sermayenin uluslararasılaşması hızlanmıştır. Başta serbestleşme politikaları olmak üzere, teknolojik değişim ve artan rekabetin de etkisiyle, uluslararası sermaye hareketlerinin bir alt bileşeni olan doğrudan yabancı yatırımlar giderek daha geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.

 

Dünya ekonomisinde son dönemlerde gözlemlenen bir diğer önemli gelişme ise serbestleşme politikaları ve uluslararası sermaye hareketlerindeki artışa paralel bir şekilde gerçekleşen gelir dağılımındaki bozulma olmuştur. Aslına bakılırsa Keynesyen uygulamaların ön planda olduğu “Altın Çağ” döneminin sona ermesiyle dünyanın önemli bir bölümünde gelir eşitsizliği artmaya başlamış ve eşitsizlik eğilimi giderek hızlanmıştır. Özellikle 2008 Küresel Krizi’nin patlak vermesinden sonra gelir eşitsizliğinin yarattığı sosyoekonomik sonuçlar, konuya olan farkındalığı artırmış ve eşitsizlik olgusu güncel siyasi ve akademik tartışmalarda daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır.

 

Bu gerçekleşmeler ışığında politik ekonominin iki önemli olgusu olan doğrudan yabancı yatırımlar ve gelir dağılımı arasındaki ilişkinin teorik tartışmasının ve Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte olan ülkeler için ampirik bir analizinin yapılacağı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği” adlı 145. Toplantımız Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanı Arş. Görv. Dr. Umut ÜZAR tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Tarih : 17.05.2018
Saat : 14.30
Yer : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina 4.Kat / Seminer Salonu

Etkinlikler

2019 Mezuniyet Törenleri

28 Mayıs 2019 Salı - 26 Haziran 2019 Çarşamba

International Conference on Chemical Energy and Semiconductor Photochemistry-CESCOP 2019

04 Eylül 2019 Çarşamba - 06 Eylül 2019 Cuma

Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, ECOMB 2019

19 Eylül 2019 Perşembe - 21 Eylül 2019 Cumartesi

International Congress: Livenarch-VI 2019

25 Eylül 2019 Çarşamba - 28 Eylül 2019 Cumartesi

2.Eurasia Biochemical Approaches & Technologies (2.EBAT) Congress

26 Ekim 2019 Cumartesi - 29 Ekim 2019 Salı