Tüm Paydaşlarımızın Katkıları ile Hazırlanan 2019- 2023 Stratejik Plan Dönemi Başladı

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinde en önemli aktörlerin başında hiç kuşkusuz üniversiteler gelmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak ülkemizin yüksek çıkarlarına yönelik eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirebilmek ve bunu sürdürebilir hale getirebilmek için kurumsallaşmayı sağlayarak ortak değerler, ilkeler ve ölçülebilen hedefler doğrultusunda hareket etmemiz gerekmektedir.

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planını, kanun ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı rutin bir görevden ziyade, gelişmelere göre sürekli yenilenen ve güncellenen bir yönetim aracı olarak kabul etmekteyiz.  Planımız, geniş bir zaman dilimi içerisinde ve tüm iç ve dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri alınarak hazırlanmıştır. Bu süreçte üniversitemiz T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversitelere yönelik hazırlanan stratejik plan rehberinin uygulanmasında pilot üniversite olarak seçilmiştir.

Yeni plan döneminde KTÜ, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü, sanayi iş birliğini, araştırmacı insan kaynağını, araştırma altyapısını ve uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini daha da artırarak yenilikçi üretim için araştırma üniversitesi idealini ve kapasitesini geliştirmeye devam edecektir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme sürecinden geçen ilk üniversiteler arasında yer alan KTÜ, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre başlatmış olduğu çalışmaları ile örnek model üniversiteler arasında gösterilmiş olup; bütünleşik kalite süreçlerimize yönelik faaliyetlerimiz yeni plan döneminde de hız kesmeden devam edecektir.

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından 20 pilot üniversiteden biri olarak seçilen üniversitemiz, yeni plan döneminde bu amaca yönelik faaliyetlerinin etkinliğini artıracaktır.

Hesap verebilirliği sadece mali bir konu olarak görmeyen yönetim anlayışımız yeni plan dönemindeki her tür faaliyette gereken performansın karşılanması, karşılanamadığı durumlarda geçerli nedenlerle açıklanabilmesi önceliklerimizden birisi olacaktır.

KTÜ 2019-2023 Stratejik Planının başarı ile uygulanacağı,  Türkiye’nin en köklü ve dördüncü üniversitesi olarak yetişmiş insan gücüne katkılarımız yanında, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin ve topluma sunduğumuz hizmet kalitesinin artarak devam edeceği inancı ile planın hazırlanışı aşamalarında katkı veren gerek üniversitemiz çalışanlarına gerekse tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

 

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL

Rektör

 

KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı

Paydaşlarımızla Planlama Süreci