Murat TUTKUN

Kimlik/Kültür/Mekân Üçgeninde Bir Tarihi Merkez: Sürdürülebilirlik Bağlamında Santa Harabeleri

A Historical Center in the Aspects of Identity/Culture/Space: Santa Ruins in the Context of Sustainability

 
Turan AÇIK

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Osmanlı Hukukunda Kadından Eşkıya Olup Olamayacağına Dair Bir Tartışma: Havva Hatun Örneği

A Discussion About Whether Women Can Be Bandit in the Ottoman Law on Gender Context: Havva Hatun Sample

 
Gazanfer İLTAR

Giresun Müzesindeki Osmanlı Dönemi Sancak Alemleri

Banner Marks of Ottoman Perıod at Giresun Museum

 
Yakup AHBAB

Amerikan ve İngiliz Basınında İlinden İsyanı (1903)

Ilinden Rebellion in the USA and Englısh Press (1903)

 
Kemal TAŞCI

Kitâb-ı Diyârbekriyye’ye Göre Çoruh Vadisinde Ak-Koyunlu Hâkimiyeti

According to the Kitâb-i Diyârbekriyye the Aq-Qoyunlu Domination in Çoruh Valley

 
Taner AKSOY

Nikomedeia (İzmit) Suyolları

 
 
A. Mevhibe COŞAR

Bir Kimlik İşaretleyicisi Olarak Dil ve Trabzon Ağızlarında Arkaik Hususiyetler

Language as an Identity Marker and the Archaic Features of Trabzon Dialects

 
Cenap SANCAR

Fırtına Havzası Bütünleşik Yönetim Planlamasında Altyapı Gelişmelerinin Katılımcı Yaklaşımla Belirlenmesi

Determination of Infrastructure Development in the Integrated Management Planning of Firtina Basin throug Participatary Approach

 
Fatih İNAN

Neil Faulkner, Roma: Kartalların İmparatorluğu, Çev. Çağdaş Sümer, Yordam Kitap, İstanbul 2015, 352 s. ISBN: 978-605-172-097-5

     
   

 

   

 PDF dosyalarının web tarayıcınızda açılmaması durumunda farklı tarayıcılarda açmayı deneyiniz. /  If the PDF files can not be opened in your web browser, try opening them in different browsers.