Toplumsal Cinsiyet Konulu Tezler/ Ktu

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Konu

           

295000

ZEYNEP YILMAZ BAYRAM

2011

Toplumsal cinsiyet bağlamında kentsel açık yeşil alan kullanım talebini etkileyen etmenler
Factors affecting the demand for use of urban open space in terms of gender

Doktora

Mimarlık = Architecture ; Sosyoloji = Sociology

320190

ÖZLEM TOPAL

2012

Toplumsal cinsiyetin inşası: 7-12 yaş grubu örneği
The construction of social gender: The sample group of 7-12 age

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology ; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations

423156

YAHYA DEMİRKANOĞLU

2015

Türkiye'de muhafazakâr sağ ve kadın: MSP'den AK Parti'ye değişen siyasal panorama
The conservative right and women in Turkey: The changing political panorama from NSP to JDP

Doktora

Kamu Yönetimi = Public Administration

294065

ŞAKİRE ERBAY

2011

A synchronic study on gender voices in an 8th grade ELT coursebook prepared for Turkish elementary students
Türk ilköğretim öğrencileri için hazırlanmış olan bir 8. sınıf İngilizce dil eğitimi ders kitabındaki cinsiyet öğeleri üzerine yapılan eşzamanlı bir çalışma

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

320171

FATMA JALE ARSLAN

2012

Siyasal katılım sürecinde kadınlar: İsveç ve Türkiye örneği
Women in the process of political participation: Sweden and Turkey model

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler = Political Science ; Uluslararası İlişkiler = International Relations

363323

SEVİL SEZGİN

2014

Türkiye'de feminist söylem ve İslami feminizm
Feminism in Turkey and Islamic feminism

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi = Public Administration

342194

MERİÇ YILMAZ

2013

Çalışma yaşamında kadın yöneticilerin iş doyumu ve bankacılık sektöründe bir uygulama: Trabzon örneği
Job satisfaction of the women managers in the working life and the application in the banking sector: an example of Trabzon

Yüksek Lisans

İşletme = Business Administration

270871

DERYA BAKİ ÇAKIR

2010

Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda çalışma yaşamında kadın erkek eşitliği
The gender equality in working life in European Union law and Turkish Law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations ; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations

249869

AYÇA KAYA

2009

Türk Hukukunda kadın işçilerin korunması
The protection of female workers in Turkish Law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations

363289

GAMZE GÖKER

2014

Osmanlı karikatürlerinde kadın (1872-1922)
The woman in the Ottoman cari̇catures (1872-1922)

Yüksek Lisans

Tarih = History

212085

SÜLEYMAN ALKAN

2007

Trabzon ili orman köylerinde kadın ve orman kaynakları ilişkisi
The women and relationship between women and forest resources in forest villages in Trabzon

Doktora

Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering

137576

FERHAT TOPBAŞ

2003

Emek piyasalarında cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığı ve Türkiye örneği
Wage discrimination based on gender in labour market and a case study of Turkey

Yüksek Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations

92202

AYŞE ŞENYÜZ

1999

Feminin ve maskulin mesleklerde algılanan iş doyumu ve stres düzeylerinin cinsiyetler açısından incelenmesi
An Investigation of job satisfaction and stress levels by gender in feminine and masculine occupations

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

407719

CANSU TOSUN

2015

Evlilik öncesindeki ve evli bireylerin ilişki nitelikleri, benlik kurguları ve özgeci davranış düzeyleri
Romantic relationship qualities, self-construals and altruisms of engaged and married individuals

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology