KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

STRATEJİK PLANI

(2014-2018)

 

Aralık 2012

Trabzon

 

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ                                                                                                                                     

 

I- GİRİŞ

1.1 Konunun Önemi                                                                                                         

1.2 Stratejik Planın Amacı                                                                                                

1.3 Stratejik Planın Hukuki Dayanakları                                                                          

1.4 Katılımcılığın Sağlanması                                                                                           

1.5 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi                                                                                    

                                                                                                 

2- DURUM ANALİZİ

2.1 Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Tarihi Gelişimi                                                                                                                   

2.2 Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi                                         

2.3 Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Faaliyet Alanları, Hizmetler ve Ürünlerin Belirlenmesi                                                                                     

2.4 Paydaş Analizi                                                                                                            

2.5 Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi                                                                           

 

3- KURUMUN GELECEĞİ

3.1 Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Misyon, Vizyon ve Değerleri                       

3.2 Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Hedefleri ve Performans Göstergeleri ile Stratejileri                                                                                    

3.3 Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Stratejik Planının Maliyetlendirilmesi                

 

4- İZLEME VE DEĞERLENDİRME                                                                                 

4.1 İzleme                                                                                                                     

4.2 Değerlendirme                                                                                                        

               4.3 Planın Uygulanma Dönemi ve Revizyonu         

SUNUŞ

Günümüzde kadın hakları/sorunları ve toplumsal cinsiyet tartışmaları hem bir sosyal hareket olarak hem de akademik literatürde oldukça etkin bir konuma gelmiştir. Bu nedenle ülkemizde ve Batı’da üniversiteler, kadın çalışmaları konusunda küresel düzeyde yükselen tartışmalarda yer alabilmek için bünyelerinde bu yönde akademik birimler oluşturmaktadır. Günümüzde kadın çalışmaları/araştırmaları konusunda aktif olmayan ya da bünyesinde bu yönde bir birim oluşturmayan üniversite neredeyse kalmamıştır. Türkiye’de anayasal güvencelerle desteklenmeye başlanan kadının konumu, yoğun bir şekilde araştırılmaya ve tartışılmaya ihtiyaç göstermektedir. Toplumsal yapıda karşılaşılan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için çalışmalar yürütmek günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Kadın çalışmaları/araştırmaları, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri konusunda teorik açılımlar yapmak ve toplumda kadının statüsü ve toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışmalar yürüterek kadının dezavantajlı konumunu değiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Toplumda kadının değerinin ve statüsünün geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, kadının genel ve yerel sorunlarına ilişkin teorik ve uygulamalı araştırmaların yapılmasını sağlamak ve özendirmek, kadın çalışmalarının/araştırmalarının temel hedefidir. Böylece kadın haklarının geliştirilmesi ve kadın sorunlarının çözümü konusunda alternatifler sunulması; daha da önemlisi toplumun, kadın sorunları konusunda aydınlatılması olanaklı olmaktadır. Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek Kadın Araştırma Merkezlerinin en önemli çıktılarıdır.

 

Diğer taraftan, kız çocukları, kırsal kadın, kadının istihdamı, aile içi şiddet, kadın sağlığı gibi birçok konuda Trabzon ve Doğu Karadeniz özelinde kadına ilişkin verilerin elde edilmesi ve Karadeniz kadınının sorunlarının ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi söz konusu Merkez aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir. Böylece söz konusu bağlamda kadın araştırmaları, üniversitede öncelikle öğrencilerden başlayarak, bölge ve tüm ülke düzeyinde etkin olacak sonuçlara ulaşacaktır. Araştırma bulguları yerel ve merkezi yönetimlere ulaştırılarak, kadını konu alan yerel ve merkezi politikalara katkı sağlayacaktır.

 

 

Doç. Dr. Nezahat Altuntaş

Kadın Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkez Müdürü

I- GİRİŞ

1.1  Konunun Önemi

“Stratejik Planlama” kurumsal değerlendirmenin en önemli unsurlarından biridir. İhtiyaçların sonsuz, kaynakların ise sınırlı olduğu düşünüldüğünde, kıt kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanılması özellikle günümüz koşullarında oldukça önemlidir. Stratejik planlama, kurumların mevcut durumunun tespit edilmesi, kaynaklarının belirlenmesi ve hedeflerinin oluşturulması ile bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesini sağlaması anlamında önemlidir.

 

1.2  Stratejik Planın Amacı

Stratejik planlamanın amacı, kurumun hedeflerinin oluşturulması; güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi; fırsat ve tehditlerin saptanması böylece kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesidir. Stratejik Planlama kaynakların ve ihtiyaçların tespit edilerek, amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli kullanılmasını, yenilik ve değişimlere daha çabuk uyumunu sağlar. Böylece stratejik plan, kalite artışını ve sürekli gelişime yol açar. Stratejik planlama ile Kurumun genel değerlendirilmesi gerçekleştirilerek, amaçlar belirlenir, bu çerçevede hedefler saptanır,  bu hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin stratejiler ortaya konur. Paydaşlar belirlenir, zayıf ve kuvvetli yönler, fırsatlar ve karşılaşılabilecek olası tehditler saptanır. Böylece kaynak, zamanlama ve sorumluların belirlenmesi sağlanır.

 

1.3  Stratejik Planın Hukuki Dayanakları         

Üniversitelerde stratejik plan, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümleri, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda hazırlanmaktadır.

 

1.4  Katılımcılığın Sağlanması             

Stratejik planın başarısı, ilgili kurumun tüm çalışanlarının planın hazırlanmasında temsil edilmesiyle mümkündür. Ancak Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yeni kurulan bir birimdir ve faaliyete Aralık 2012 itibariyle başlamış ve henüz yönetim birimleri oluşturulmamıştır. Bu nedenle stratejik planının hazırlanmasında ilgili birimlerin bütünü sürece dahil edilememiştir.

 

 

1.5. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Aralık 2012 tarihi itibariyle henüz etkinlik kazandığından, stratejik plan hazırlama ekibi oluşturulamamıştır. Bu nedenle, Merkezin stratejik planı Merkez müdürü tarafından hazırlanmıştır.

 

Tablo 1: Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyeleri

Ekip Görevi

Unvanı/Adı Soyadı

Varsa İdari Görevi

Telefon No:

Mail Adresi

Başkan

Doç. Dr. Nezahat Altuntaş

Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

0(462) 2773468

altuntasne@yahoo.com

 

2- DURUM ANALİZİ

2.1 Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Tarihi Gelişimi                   

Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Aralık 2012 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Bu nedenle henüz amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şeklini belirleme aşamasındadır.

 

2.2 Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi  

 Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak, 27 Nisan 2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. Bu çerçevede merkezin temel amaçları, kadın çalışmaları ile ilgili her alanda, öncelikle Trabzon ili ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere, kadınların durumunu saptayacak ve geliştirecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

 

2.3 Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Faaliyet Alanları, Hizmetleri ve Ürünlerinin Belirlenmesi  

·         Yönetim organlarını oluşturmaya yönelik faaliyetler,

·         Merkezin faaliyetlerini gerçekleştireceği fiziki altyapı oluşturulmasına yönelik faaliyetler,

·         Eğitim öğretim alanındaki faaliyetler,

·         Araştırma ve geliştirme faaliyeti

·         Bilimsel toplantı ve etkinlik faaliyetleri

·         Kampanya faaliyetleri

·         Bilimsel yayın ve arşiv oluşturma faaliyetleri

·         Eğitime yardımcı etkinlik faaliyetleri

·         Genel kamu yararına yönelik faaliyetler

           

2.4 Paydaş Analizi

Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin öncelikli paydaşları üniversite öğretim elemanları, öğrenciler, kadın sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıdır.

Tablo 2: Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Paydaşları

İÇ PAYDAŞLAR

DIŞ PAYDAŞLAR

DIŞ PAYDAŞLAR

Akademik Personel

Yükseköğretim Kurulu

TOBB

Profesör

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Trabzon Barosu

Doçent

Trabzon Valiliği

Trabzon Esnaf Odası

Yardımcı Doçent

Trabzon Belediyesi

Trabzon Şoförler Odası

Öğretim Görevlisi

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü

Trabzon Ticaret Odası

Okutman

Yerel Kadın Sivil Toplum Kuruluşları

Yerel Radyo Kanalları

Uzman

Yerel Yönetimler

Yerel TV Kanalları

Araştırma Görevlisi

Yerel Sivil Toplum Kuruluşları

Trabzonspor

İdari Personel

TÜBİTAK

 

Öğrenci

DPT

 

 

TÜBA

 

2.5 Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi

Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin durum analizini yapmak için GZFT analizi kullanılmıştır. Güçlü(G), Zayıf(Z) Fırsatlar(F) ve Tehditler(T) iç ve dış çevresel unsurlar dikkate alınarak belirlenmiştir.

 

2.5.1 GÜÇLÜ YÖNLER

Günümüzde kadın hakları/sorunlarının hem bir sosyal hareket olarak hem de akademik literatürde oldukça etkin bir konuma gelmesi,

Türkiye’de anayasal güvencelerle desteklenmeye başlanan kadının konumunun, yoğun bir şekilde araştırılmaya ve tartışılmaya ihtiyaç göstermesi

• Üniversitede eğitim-öğretim programı açmaya olan duyarlılık ve değişime olan yatkınlık

• Günümüzde bilimsel araştırma projelerine sağlanan desteğin artması

• Üniversitede güçlü bilişim teknolojileri ve bilgisayar ağı altyapısına sahip olunması

• Üniversite kütüphanesinde basılı ve elektronik kaynakların varlığı

• Üniversitede tam donanımlı ve çok amaçlı kültür ve kongre merkezlerinin varlığı

• Öğrencilerin ders dışı etkinliklerine önem verilmesi

• Öğrenci sorunlarına duyarlı yönetim

• Üniversitede öğretim elemanlarına kolaylıkla ulaşabilme imkanı

• Üniversitede sosyal ve kültürel alt yapı zenginliği

 

2.5.2 ZAYIF YÖNLER

Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yeni kurulmuş olması, bu nedenle birikim ve tecrübesinin olmaması

• Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek için gereken fiziki ve mali alt yapının yeterli olmaması

• Kadın sorunları/araştırmaları konusunda farkındalığın yaygın olmaması

• Kadın sorunları konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine desteğin sınırlı olması

• Disiplinler arası çalışmaların yetersizliği

• Kadın çalışmaları konusunda akademik öğretim üyesi azlığı

• Teknik ve idari eleman yetersizliği

• Öğrencilerin kadın çalışmaları konusunda yeterli bilince sahip olmaması

 

2.5.3 FIRSATLAR

• Trabzon’da kadın çalışmaları konusunda bilgi yetersizliği ve araştırma eksikliği

• Üniversite bünyesinde kadın çalışmaları konusunda herhangi bir birimin olmaması ve bu nedenle Merkezin önemli bir boşluğu doldurması

• Ulusal ve uluslar arası proje fon kaynaklarının artmaya başlaması

• Trabzon’un teşvik kapsamında bir il olması

 

2.5.4 TEHDİTLER

• Akademik kadro, fiziki alt yapı ve mali kaynakların yetersizliği

• Türkiye’de üniversiteler arasında öğretim üyesi değişiminin gerçekleşememesi

• Üniversitelere verilen kadroların yetersizliği

•Üniversite öğrencilerinin sosyal sorunlar konusundaki bilinç düzeyinin yeterli olmaması

 

3- KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ’NİN GELECEĞİ

3.1. Misyon, Vizyon ve Değerler

3.1.1 Misyon

Kadın çalışmaları/araştırmaları temelde belirli meslek ya da mesleklere yönelik bir program olmamasına karşın aslında genel olarak çoğu alanla bağlantılıdır. Temelde toplumda kadının statüsü, sorunları, kadın-erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık yaratmak; bu konularda öğrencilerin zihinsel yapılarını geliştirmeye ve dönüştürmeye çalışmak merkezin temel misyonudur.

 

3.2.2 Vizyon

 Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin vizyonu, çeşitli bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın çalışmaları/sorunları ve toplumsal cinsiyet ile ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini sağlayarak, öğrencilerin bu konulara yönelmelerini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak; ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, atölye çalışmaları ve sempozyumlar düzenlemek ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve kadın sorunları konusunda farkındalık yaratmaktır.    

 

3.2.3 Değerler

Merkezin temel değerleri, evrensellik, bilimsellik, akılcılık, çağdaşlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın-erkek eşitliği, insan hakları, kadın hakları, özgünlük, yaratıcılık, yenilikçilik, toplumsal sorumluluk, toplumsal yararlılık, dinamiklik, katılımcılık, dürüstlük, açıklık, etik değerlere bağlılık, özverililik, duyarlılık, görev bilinci ve sorumluluğu, paylaşımcılıktır.

 

3.2  Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergeleri ile Stratejileri

3.2.1 Amaçlar

1.Yönetim organlarının oluşturulması amacı

Hedef

-Merkez Müdürünün teklif edeceği dört öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki yardımcıyı belirlemek,

-Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen altı öğretim üyesinin belirlenerek toplam dokuz kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu’nu oluşturmak,

-Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip üniversite öğretim üyeleri ve ihtiyaç halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen dört kişinin belirlenerek, müdür, müdür yardımcıları ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Merkez Danışma Kurulunun oluşturulması.

Strateji

-Hedefler doğrultusunda üniversite yönetimi ve üniversitedeki öğretim üyeleri ile işbirliği halinde olmak.

 

2. Merkezin faaliyetlerini gerçekleştireceği fiziksel altyapı koşullarının oluşturulması amacı

Hedef

-Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla üç odadan oluşan bir mekânın oluşturulması. Bir odada Merkez Müdürünün çalışmalarını yürütmesi, diğer iki odada ise büro hizmetlerinin yürütülmesi ve toplantı mekânı olarak kullanılması.

Strateji

-Söz konusu hedef doğrultusunda üniversite yönetimi ile işbirliği halinde olmak.

 

3.Eğitim öğretim amacı

Hedef

-Üniversitede kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders ve seminerler verilmesini sağlamak; öğrencilerin bu konulara yönelmelerini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanda çalışmalarda bulunanlara destek vermek.

-Kadın araştırmaları konusunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı bir Anabilim Dalının kurulmasını sağlamak ve yüksek lisans ve doktora düzeyinde bilimsel çalışmaları desteklemek.

Strateji

-Belirtilen hedef çerçevesinde üniversitedeki akademik birimler, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile Trabzon’daki kadın sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde olmak.

 

4.Araştırma ve geliştirme amacı

Hedef

- Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmaları ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma yapmak, proje oluşturmak ve projelere katılmak.

           Strateji

-Bu bağlamda Trabzon’daki kadın sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile işbirliği halinde olmak.

 

5.Bilimsel toplantı ve etkinlikler amacı

Hedef

-Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel ve atölye çalışmaları düzenlemek.

Strateji

 -Bu çerçevede kadın sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak. Merkez olarak sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında köprü işlevi görmek.

 

5.Kampanyalar düzenlemek

Hedef

-Üniversite’de ve Trabzon ilinde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet konularında çeşitli kampanyalar düzenlemek,

-“Kadın dostu kampus”, “kadına yönelik şiddete hayır”, “kadına taciz ve istismara hayır”, “kız öğrencilerin kişisel gelişimini arttırma etkinliği” gibi kampanya faaliyetleri düzenlemek.

Strateji

-Söz konusu kampanya etkinliklerinde, üniversite yönetimi, Trabzon’daki kadın sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği gerçekleştirmek.

 

          6. Bilimsel yayın ve arşiv oluşturma amacı

Hedef

-Kadın ve kadın çalışmaları hakkında bir dergi yayınlamak  

-Kadınlar konusunda çevresel, tarihsel, kültürel ve istatistiksel verileri toplamak ve bir kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak,

Strateji

-Söz konusu hedefler doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği oluşturmak

 

6. Eğitime yardımcı etkinlik amacı

Hedef

-Diğer üniversitelerle öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar yapmak.

Strateji

- Diğer üniversitelerle işbirliği içinde bulunmak.

         

          7. Genel kamu yararı amacı

Hedef

-Kadına yönelik ülke politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

-Kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve kadınların eğitimini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlardaki çalışmalarını desteklemek, bu alandaki sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemek.

          Strateji

-Bu çerçevede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Trabzon valiliği ve Trabzon Belediyesi ile işbirliği halinde olmak. 

 

3.3  Stratejik Planın Maliyetlendirilmesi

 

3.3.1. Kaynaklar

Merkezin mali kaynakları, Karadeniz Teknik Üniversitesi bütçesine bu amaçla konacak özel ödenek ile çalışmalara katılacak öteki Devlet kuruluşlarının ve Bakanlıkların ayıracakları  fonlarla, Merkezin yapacağı etkinliklerden sağlanacak gelirlerdir. Ayrıca, Merkeze her türlü bağış, yardım ve vasiyet kabul edilir. 

 

 

3.3.2. Maliyet

Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi elde edeceği kaynaklar çerçevesinde amaçlarını gerçekleştirmeye çalışacaktır. 

 

4- İZLEME VE DEĞERLENDİRME

4.1 İzleme

Stratejik planda ulaşılan noktanın rapor edilmesi ve bir durum tespiti yapılmasıdır. Merkez müdürü, her takvim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunacaktır.

 

4.2 Değerlendirme

Performans göstergeleri ile ilgili verilerin toplanması ve değerlendirilmesidir. Her takvim yılının sonunda Merkez müdürü, performans göstergelerini Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunacaktır.

 

4.3 Planın Uygulanma Dönemi ve Revizyonu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Stratejik Planı 2014-2018 dönemini kapsamaktadır. 2 Yıl uygulandıktan sonra kalan süresi güncelleştirilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve stratejik amaçları çerçevesinde hedeflerde güncellemeler ve nicel değişikler yapılması şeklinde gerçekleşir.