Sürekli İyileştirme

1. Programın Eğitim Amaçlarına İlişkin Düzenleme

Üniversite bilgi paketi ile programın internet sayfasındaki uyumsuzluk düzeltilmiş ve yapılan paydaş toplantılarında paydaşların önerileri doğrultusunda gerekli güncellemeler yapılmıştır.

2. Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Verilerinin Kullanılması

Ölçme ve değerlendirme sistemi içerisinde kullanılan anketler belirli aralıklar ile güncellenmiş olup, bu anketler öğrencilere her yarıyıl uygulanmaya devam edilmiştir. Anketler sonucunda elde edilen sonuçlar, dönemsel olarak bölüm sitesinde yayınlanmış (http://www.ktu.edu.tr/insaat-anketsonuclari) ve ilgili öğretim üyesine/elemanına verilerek bu sonuçların incelenmesi ve ders dosyasına yerleştirilerek muhafaza edilmesi yönünde gerekli bilgiler verilmiştir.

Bunlara ilaveten, yeni gelen öğrenci anketleri her yarıyıl başında uygulanmaya devam edilmiş olup, öğrencilerin sosyo-ekonomik değerlendirilmesi bölüm içerisinde değerlendirilmiştir.

Mezun olan öğrencilerin de mezun anketlerine katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmış, öğrencilerin iletişim bilgilerini içeren veri tabanının genişletilmesi amaçlanmıştır.

İşveren/paydaş anketlerinde geri dönüş almakta ciddi sıkıntılar yaşanmakla birlikte anketlere katılım oranını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Programımızda yapılan anketler aşağıdaki verilmektedir:

·         Mezun Anketi

·         İşveren/Paydaş Anketi

·         Yeni Öğrenci Anketi

·         Mezuniyet Anketi

·         Staj Anketi

·         Lisans Bitirme Tezi Değerlendirme Anketi

3. Ders Programlarına İlişkin Düzenleme

Ders programı güncellenerek seçmeli ders sayısında artış yapılmıştır. Seçmeli dersler üniversite ve program bazında olmak üzere %65 oranında arttırılarak 23’e çıkartılmıştır. Öğrencilerin bu seçmeli ders tablosundan 9 tanesi bölüm, 4 tanesi de üniversite seçmeli dersi olmak üzere 13 ders seçmeleri sağlanacaktır. Bu derslerin güncellenmesi ile ilgili çalışma 28.03.2014 tarihinde Bölüm Akademik Kurul toplantısında görüşülmüş ve 2014 Güz yarıyılından (bu yana) uygulamaya geçilmesi biçiminde karara bağlanmıştır.

4. Akademik Kadrodaki Gelişmeler

Bölümümüzün her bir Anabilim Dalında, birçok öğretim üyemizin emekli olmasına rağmen, bugün için yeter sayıda öğretim üyesi mevcuttur. Bununla birlikte, Anabilim Dallarının daha da güçlenmesi için yeni öğretim üyeleri de kadrolarımıza katılmaktadır. Kadroların güçlenmesi programların güçlenmesini sağlayacağı gibi, araştırma/geliştirme faaliyetlerini de olumlu etkileyecektir. Bu amaçla yeni öğretim üyelerinin, iç beslenme yanında, farklı disiplinlerde yetişmiş dışarıdan öğretim üyelerinin kadrolarımıza katılmaları için gerekli çabalar da gösterilmektedir.

 

5. Laboratuvar Olanaklarındaki Gelişmeler

Yapılan çalışmalar ile birlikte laboratuvar olanaklarında iyileştirmeler olmuştur. Özellikle 2011 yılından sonra hız kazanan bu iyileştirmeler sonucunda, bilimsel proje bütçeleri ve üniversitemizin destekleri yardımıyla yeni cihaz ve teçhizatlar bölümümüz laboratuvarlarına kazandırılmıştır.

6. Bilimsel Projeler Alanındaki Gelişmeler

Bölümümüz öğretim üyeleri, son yıllarda birçok bilimsel araştırma projesi (BAP, TÜBİTAK, DPT, SANTEZ vb..) desteği kazanmış ve/veya başvurusunda bulunmuştur. Bazı projelerde üniversitemizin diğer bölümleri ile ortak projeler hazırlanırken, bazı projelerde ise farklı üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile ortak çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Son üç yıl içerisinde başvuru yapılan ve/veya destek alan projelerin içerikleri hazırlanmakta olup bölüm ziyaretimiz sırasında sunulması amaçlanmaktadır.

7. Ulusal ve/veya Uluslararası Bilimsel Yayınlar Alanındaki Gelişmeler

Bölümümüz öğretim elemanları (öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri vb..), son yıllarda birçok bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası bilimsel literatüre kazandırmıştır. Özellikle yeni atama kriterlerinin de etkisi ile birlikte, yapılan teorik ve deneysel çalışmalar hızlı bir şekilde yayına dönüştürülmekte olup, bu çalışmalarda farklı disiplinler arası özgünlüğe de katkı sağlanmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanlarının son üç yıl içerisinde yapmış oldukları bilimsel çalışmalarının (ulusal ve/veya bildiri, makale vb..) içerikleri hazırlanmakta olup, ilgili dosyaların bölüm ziyaretimiz sırasında sunulması amaçlanmaktadır.

8. Yarışmalar Alanındaki Gelişmeler

Bölümümüz öğrencileri, son beş yıl içerisinde birçok öğrenci yarışmasına katılarak önemli dereceler elde etmişlerdir. Öğrencilerin yarışmalara katılımları sırasında gerekli maddi destek, üniversitemiz, dekanlık ve bölüm başkanlığı ile serbest piyasada görev yapan oda temsilcileri ve mühendisler gibi, paydaşlar aracılığı ile sağlanmaktadır. Yarışmaya katılan ekiplere bölümümüz öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte olup, çok yoğun çalışmalar sonucunda birçok derece elde edilmektedir. Son beş yılda elde edilen yarışma ödülleri aşağıda sıralanmaktadır.

·      2009 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                  Türkiye 1.’liği

·      2010 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                  Türkiye 1.’liği

·      2010 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                  Türkiye 4.’lüğü

·      2009 PROSteel Yarışması                                                                        Türkiye 2.’liği

·      2011 PROSteel Yarışması                                                                        Teşvik Ödülü

·      2011 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                  Türkiye 2.’liği

·      2013 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                  Türkiye 3.’lüğü

·      2013 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                  Türkiye 4.’lüğü

·      2014 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                  Türkiye 3.’lüğü

·      2014 yılı Çelik Köprü Tasarım Yarışması                                                  Mansiyon Ödülü

·      2014 yılı DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması                 Türkiye 1.’liği

·      2014 yılı DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması                 Türkiye 3.’lüğü

·      2014 yılı DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması                 Yarışma Ruhu Ödülü

Son Güncelleme : 07-12-2016
Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ilk öğrenci alan bölümü olan İnşaat Mühendisliği bölümü, Türkiyenin en eski dördüncü inşaat mühendisliği bölümüdür. 9 Eylül 1963 tarihinde kurulan İnşaat-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almış ve ilk öğrencileriyle 2 Aralık 1963 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. İlk öğrencileri 1967 - 1968 öğretim yılında öğrenimlerini tamamlamış ve Karadeniz Teknik Üniversitesi nin Yüksek Mühendis diplomalı ilk mezunları olmuşlardır. Bölümde Yapı, Mekanik, Ulaştırma, Hidrolik, Geoteknik ve Yapı Malzemesi olmak üzere altı anabilim dalı bulunmaktadır. 2003 yılında İngilizce hazırlık sınıfı açılmış ve karma dille eğitim-öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece  
İnşaat Mühendisi
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması,

2 - Üniversite Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (LYS)'den yeterli puan,
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olur.
Dereceye Yönelik Kurallar  
İnşaat mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (İnşaat Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
İnşaat Mühendisliği Bölümü, insanların günlük yaşantısında direk ve dolaylı olarak kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. İnşaat Mühendisliği, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma, geoteknik ve yapım yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojiyi tabip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış mühendisler yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla üniversitemizde veya diğer üniversitelerde inşaat mühendisliği alanında veya inşaat mühendisliği alanından öğrenci kabul eden diğer lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Kardeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon / TÜRKİYE
Telefonu      : +90 462 0 (462) 377 26 06
Belge Geçer           : +90 462 0 (462) 377 26 06
E-Posta      : civil@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/insaat
Bölüm Olanakları : 
İnşaat Mühendisliği Bölümünde, bölüm binasına ek olarak Yapı ve Malzeme Laboratuarı, Hidrolik Laboratuarı, Geoteknik ve Ulaştırma Laboratuarı olmak üzere 3 laboratuar binası bulunmaktadır. Ayrıca, 80 bilgisayar kapasiteli bir bilgisayar laboratuarı da mevcuttur. Ana bina ve laboratuarlarında toplam 24 adet derslik bulunmaktadır. Bilgisayar Laboratuarında, İnşaat Mühendisliğine yönelik önemli bilgisayar yazılımları (SAP2000, PROBİNA, IDESTATİK, OSKA, AUTOCAD gibi) öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Bunlara ek olarak, çeşitli toplantı ve seminerlerin düzenlenebileceği teknik donanıma sahip uygun mekanlar da mevcuttur. Ayrıca, öğrenciler için 3 adet oda düzenlenmiştir (Öğrenci Klüp Odası, Genç İMO Odası ve Öğrenci Konseyi Bölüm Sorumlusu Odası)
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1001Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
INS1001Mühendislik Çizimi61+2+0ZorunluTürkçe
INS1005İnşaat Mühendisliğine Giriş22+0+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3020+2+2
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1002Fizik - II53+0+1ZorunluTürkçe
INS1002Statik63+1+0ZorunluTürkçe
INS1006İstatistik43+0+0ZorunluTürkçe
JLJ1012Mühendislik Jeolojisi32+0+0ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1002İngilizce - II33+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3022+1+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
INS2009Malzeme Bilimi42+0+1ZorunluTürkçe
INS2015Dinamik42+1+0ZorunluTürkçe
INS2021Sayısal Çözümleme42+1+0ZorunluTürkçe
INS2033Mukavemet - I53+1+0ZorunluTürkçe
MAT2011Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
SEC-S32 Sosyal Seçmeli Dersler-142+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-S31 Sosyal Seçmeli Dersler-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-S32 Sosyal Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS2001İnsan ve Çevre42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2007Bilim Tarihi42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2023Sunum Ve Sunuş Teknikleri42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2027İletişim Becerileri42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2029Mühendislik Etiği42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-S31 Sosyal Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS2003Mesleki İngilizce42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2025İş Hayatında İngilizce42+0+0Seçmeliİngilizce
YDI2001İngilizce Okuma ve Yazma42+0+0Seçmeliİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3017+3+1
Bahar Dönemi
HRT2014Ölçme Bilgisi31+1+0ZorunluTürkçe
INS2000Yapı Malzemesi53+0+1ZorunluTürkçe
INS2012Hidroloji32+0+0ZorunluTürkçe
INS2030Mühendislik Matematiği54+0+0ZorunluTürkçe
INS2032Mukavemet - II53+1+0ZorunluTürkçe
SEC-S41 Sosyal Seçmeli Dersler-142+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T42 Teknik Seçmeli Dersler-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-S41 Sosyal Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS2004İş Hukuku42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2024Pazarlamaya Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2026İnşaat Sözleşmeleri42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T42 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS2020Bilgisayar Programlama53+0+0SeçmeliTürkçe
INS2022Yapay Zeka Yöntemleri53+0+0SeçmeliTürkçe
INS2028Bilgisayar Destekli Çizim53+0+0SeçmeliTürkçe
INS2034İnş. Müh. Matlab Uygulamaları53+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+2+1
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
INS3001Zemin Mekaniği - I43+0+1ZorunluTürkçe
INS3015Ulaşım - I43+1+0ZorunluTürkçe
INS3017Yapı Statiği - I42+1+0ZorunluTürkçe
INS3019Akışkanlar Mekaniği43+0+1ZorunluTürkçe
INS3027Girişimcilik42+0+0ZorunluTürkçe
SEC-T51 Teknik Seçmeli Dersler-153+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T52 Teknik Seçmeli Dersler-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-T51 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS3003İş Makineleri53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3005Mimarlık Bilgisi53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3029Yapı Elemanları53+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T52 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS3025Beton Teknolojisi53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3033Geleneksel Yapı Malzemeleri53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3037İnşaat Mühendisliğinde Çevre Sistemleri53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3043Mühendislik Ekonomisi53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3045Mekanik Titreşimler53+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3019+2+2
Bahar Dönemi
INS3000Betonarme - I42+1+0ZorunluTürkçe
INS3002Çelik Yapılar53+1+0ZorunluTürkçe
INS3004Hidrolik32+0+1ZorunluTürkçe
INS3006Zemin Mekaniği - II42+1+0ZorunluTürkçe
INS3008Yapı Statiği - II53+1+0ZorunluTürkçe
INS3010Ulaşım - II42+1+0ZorunluTürkçe
SEC-T61 Teknik Seçmeli Dersler-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-T61 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS3014Yığma Yapılar53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3016Bilgisayar Yardımıyla Yapı Analizi53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3018Deprem Mühendisliğine Giriş53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3026Bilgisayar Destekli Yol Tasarımı53+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3017+5+1
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
INS4001Mühendislik Tasarımı42+2+0ZorunluTürkçe
INS4015Su Kaynakları43+1+0ZorunluTürkçe
INS4029Betonarme - II43+1+0ZorunluTürkçe
INS4041Temeller32+1+0ZorunluTürkçe
INS4045Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
SEC-T72 Teknik Seçmeli Dersler -163+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T71 Teknik Seçmeli Dersler -163+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-T72 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS4061Bilgisayar Destekli Yaklaşık Maliyet Hesabı63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4063Ulaşım - III63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4065Bilgisayar Destekli Çelik Yapı Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T71 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS4053Demiryolu63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4055Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımına Giriş63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4057Parke Taşı Kaplamalı Yol Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4059Denize Deşarj Yapıları63+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+7+0
Bahar Dönemi
INS4000Bitirme Tasarım Projesi - II42+2+0ZorunluTürkçe
INS4016Su Temini ve Çevre Sağlığı53+0+0ZorunluTürkçe
INS4018Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
INS4032İnşaat İşlerinde İş Güvenliği42+0+0ZorunluTürkçe
INS4040Şantiye Yönetimi63+0+0ZorunluTürkçe
SEC-T81 Teknik Seçmeli Dersler-100+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Dersler
SEC-T81 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
Bahar Dönemi Toplamı :2210+4+0
YIL TOPLAMI :52