Program Çıktıları

İnşaat Mühendisliği Bölümünün eğitim amaçları, yalnızca kaliteli eğitimden geçmiş mezunlar vermeyi hedeflememektedir. Aynı zamanda, mezunlarımızın gelecekte elde edecekleri kariyer hedeflerini ortaya koymakta ve iş hayatına başladıkları andan bu yana bölümün gücünü yanlarında hissetmelerini amaçlamaktadır. Bu nedenle, İnşaat Mühendisliği Bölümü programının eğitim amaçları belirlenirken, öğrenci-akademisyen döngüsünden çıkılarak, söz sahibi olduğumuz bir piyasada mezunlarımızın etkin olarak çalışabilmesi için gerekli zemini oluşturma çalışmaları dikkate alınmıştır.

1. Program Çıktılarını Belirleme Yöntemi

Program çıktıları, her sene düzenli olarak Bölüm Kurulunda ve Eğitim Komisyonunda görüşülmekte ve güncellenmektedir. Daha önceki raporlarda bahsi geçen A’dan K’ya kadar olan eski MÜDEK çıktılarının çok genel olduğu ve detaylandırılması gerektiği tespitinde bulunulmuş ve bunun üzerinde çalışma başlatılmıştır. Daha sonra Mayıs 2014’te yenilenen MÜDEK çıktılarının yeterliliği konusunda karara varılmış ve bu şekilde program çıktıları MÜDEK çıktılarına paralel olarak belirlenmiştir. Bu çıktıların öğrenci üzerindeki etkisi her sene test edilerek ve teknoloji ve eğitim sistemindeki yeni gelişmeler de göz önünde bulundurularak güncellenmektedir.

2. Program Çıktıları

Program çıktıları, öğrencilerin programdaki eğitimleri süresince kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlayan ifadeler olarak ortaya konmaktadır. Bu çıktılar, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerini kapsayacak şekilde MÜDEK Çıktıları’na paralel olarak belirlenmiş ve aşağıdaki tabloda verilmiştir.

                                          Tablo 1. Program çıktıları

 Çıktı No

 Program Çıktıları

i.

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

ii.

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

iii.

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler.)

iv.

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

v.

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

vi.

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

vii.

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

viii.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ix.

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

x.

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

xi.

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

2014-2015 Bahar yarıyılından itibaren CAP değerlendirme sistemi bölümümüzdeki yürütülen bütün mesleki derslere uygulanmaktadır. Genel değerlendirme kapsamında tespit edilen ders içeriği ve çıktı ilişkilerindeki uyumsuzlukları gidermek amacıyla ilgili ilişkilendirme meslek dersleri için tekrar düzenlenmiştir (Tablo 2).

  

Tablo 2. Ders içeriği ve çıktı ilişkilendirmesi


 

Ayrıca, yürütülen ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yanında, öğrencilerin program çıktılarına bağlı olarak geldikleri düzeyin belirlenmesi amacıyla oluşturulan yeni ölçme sistemi bütün meslek derslerinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu değerlendirme sistemi kapsamında, her bir ders için öğrenim çıktılarına uygun olarak hazırlanan ve 15-25 arasında değişen sorular oluşturulmuş olup, her bir sorunun ilgili dersin hangi program çıktılarına ilişkilendirildiği belirlenmiştir. Bu sorular, dersi alan öğrenciler üzerinde bir kez yarıyıl başında bir kez de yarıyıl sonunda olmak üzere 2 kez uygulanmıştır. Böylelikle, öğrencilerin yarıyıl boyunca aldıkları dersler ile birlikte ulaştıkları düzeyin daha etkin bir biçimde belirlenmesi hedeflenmektedir. Her bir meslek dersi için hazırlanan sorular EK-6’da verilmektedir. 2014-2015 Bahar yarıyılı itibarıyla elde edilen sonuçlar Şekil 2-30’da detaylı olarak sunulmakta ve yorumlanmaktadır. Yapılan değerlendirme sonuçları, dersi veren öğretim elemanları ile paylaşılmakta ve tespit edilen bazı sorular (yarıyıl başında ve yarıyıl sonunda cevaplanma oranları çok düşük sorular) değiştirilmektedir. İlgili değişiklikler sonucunda son halleri verilen soruların, 2016-2017 Bahar yarılından itibaren kitapçık haline getirilmesi hedeflenmekte olup, öğrencilerin toplu bir şekilde değerlendirmeye tabi tutulması amaçlanmaktadır.

3. Program Çıktılarının Program Eğitim Amaçlarıyla Uyumu

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü amaç ve hedefleri arasında, bölgesel, ulusal, uluslararası düzeyde projeler üretebilen etkin ve bölgesel gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenen mühendisler yetiştirmek yer almaktadır. Bunu sağlamak amacıyla, matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini inşaat mühendisliği alanlarına uygulama becerisi, karşılaşılan problemleri tanımlayabilme, formüle edebilme ve takiben etkin ve verimli bir biçimde çözebilme becerisi ile tasarlamaya yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılmasına yönelik hedefler program çıktıları arasına konmuştur. Mesleki etik ve sorumluluk ile öğrenmenin yaşam boyu sürekliliği bilincinin öğrenciye kazandırılması, program çıktıları içerisinde yer verilen en önemli amaçlardan biridir.

İnşaat mühendisliği uygulama alanlarının çok geniş olması, bazı uygulamalarda bilgi birikimine gereksinim duyulmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, program eğitim amaçları ve çıktıları arasında farklılıklar meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu dezavantajın giderilmesine yönelik mühendislik eğitiminin meslek hayatı boyunca devam ettiği düşüncesini ve günün koşullarına göre şekillenebilen inşaat mühendisliği problemlerindeki ve çözümlerindeki hızlı değişimlere uyum gösterebilme becerisini kazandırmaya yönelik hedeflere de program çıktıları içerisinde yer verilmiştir.

4. Program Çıktılarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci

Hedeflenen program eğitim amaçlarının getirisi olan program çıktılarının sağlanma düzeyinin değerlendirilmesi Ders Değerlendirme Programı (CAP) olarak adlandırılan bir bilgisayar programında elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu program, program çıktıları doğrultusunda derslerin doğrudan değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu değerlendirme süreci, 2006-2007 eğitim öğretim yılında başlamış ve kesinti olmadan devam etmektedir.

CAP’ten elde edilen sonuçlar ışığında program eğitim amaçlarını karşılayacak ve geliştirecek nitelikte güncellemeler hazırlanmakta, uygulanmakta ve değerlendirilmektedir. Yapılması düşünülen güncellemeler, Bölüm Akademik Kuruluna sunulmakta ve bunlar, burada görüşülerek eğitimde kaliteyi artırmak için gerekli güncellemeler gerçekleştirilmektedir.

Ders Değerlendirme Programı (CAP)

Ders Değerlendirme Programı (CAP), Microsoft Excel’de hazırlanmış ve Dubai’de bir üniversitede başarıyla uygulanmakta olan bir bilgisayar programıdır. Programın kullanım hakkı üniversitemize de verilmiştir. Bu program, program çıktıları doğrultusunda derslerin doğrudan değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Seçilen 30 öğrenci için programa ait CAF, TOOL ve SCORE isimli 3 tablo öğretim elemanınca doldurulmaktadır. Girilen bu verilere göre, programdan, derslerle program çıktıları arasındaki uyumla ilgili çeşitli tablo ve grafikler elde edilmekte ve bunlar yorumlanmaktadır.

CAF: Program çıktılarının dersteki rölatif ağırlığını gösteren bir tablodur (Tablo 3). Rölatif ağırlıklar dersi veren öğretim elemanınca belli bir ölçek esas alınarak belirlenmektedir. Bölümümüz dersleri için standart olarak 0 ila 10 arasında bir ölçek kullanılmıştır. 10 puan, dersin program çıktısı ile tamamen ilgili olduğunu, 0 puan ise ilgili program çıktısının derste ağırlığının olmadığını göstermektedir.

    Tablo 3. CAF tablosu

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

CAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOOL: Öğrencinin performansını ölçmek için yapılan sınav, quiz, uygulama, ödev, laboratuvar çalışması vb. aktivitelerde sorulan soruların veya yaptırılan çalışmanın program çıktılarını ne kadar ölçtüğünü gösteren bir tablodur (Tablo 4). Her bir sorunun program çıktılarındaki ağırlığı belirlenerek bu tabloya girilir. TOOL tablosu yapılan her bir sınav, uygulama vb. için ayrı ayrı doldurulur.

 

  Tablo 4. TOOL tablosu

Soru No

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Toplam

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCORE: Her bir öğrencinin sınav, uygulama vb de her bir soru için almış olduğu puanlar bu tabloya girilir (Tablo 5).

 

       Tablo 5. SCORE tablosu                                     

                                      Öğrencilerin Adı ve Soyadı

Soru No

Maksimum. Puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP programından elde edilen sonuçlarla, öğretim elemanı tarafından belirlenen CAF değerleri ile ölçüm araçları (örneğin sınavlar) arasındaki uyumluluk karşılaştırılarak, program çıktılarının ne ölçüde sağlandığı test edilir. Buradan elde edilen sonuçlar öğretim elemanının, sınav soruları ile program çıktıları arasındaki ağırlığı ayarlamasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, gerek öğretim elemanının dersteki performansı ve gerek öğrencilerin program çıktıları çerçevesinde ne kadar başarılı oldukları konusunda bir fikir sahibi olunabilmektedir.

 

Program koşturulduğunda karşımıza Şekil 2’de görülen ekran çıkmaktadır. Burada CAF, TOOL ve SCORE değerlerinin karşılaştırıldığı bir sütun grafik ile çeşitli tablolar görülmektedir. Sütun grafikte CAF, TOOL ve SCORE değerlerinin karşılaştırması verilmektedir. Tablolar ise grafiğin özeti olup ikişerli olarak bu değerlerin karşılaştırması yapılmaktadır. Buradaki grafik ve tablolarda hedeflenen, her bir program çıktısı için CAF, TOOL ve SCORE değerlerinin birbirine yakın olmasını sağlamaktır.

 

CAF ve SCORE sütunlarının karşılaştırılmasından, öğrencilerin program çıktılarında istenen özellikleri kazanıp kazanamadıkları sorgulanmaktadır. SCORE ve TOOL sütunlarının karşılaştırılmasından, öğrencilerin dersteki performansları ve program çıktılarında belirtilen nitelikleri kazanabilmek için ne kadar gayret sarf ettikleri hakkında fikir sahibi olunabilmektedir. CAF ve TOOL sütunlarının karşılaştırılmasından ise öğretim elemanı tarafından bir program çıktısının ölçülmesine yönelik olarak sorulan soru veya yaptırılan aktivitelerin (ödev, uygulama vb) yeterli olup olmadığı sorgulanmaktadır. CAF sütununun TOOL sütunundan yüksek olması, o program çıktısının ölçülmesine yönelik az aktivite yaptırıldığı; TOOL sütununun CAF sütunundan yüksek olması ise fazla aktivite yaptırıldığı anlamına gelmektedir. Böylece öğretim elemanları, ölçme-değerlendirme aktivitelerinde (sınav, ödev, uygulama vb) güncellemeler yapabilme olanağı bulabilmektedir.

Ders Değerlendirme Programı (CAP) Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Ders Değerlendirme Programınının Bölüm Akademik Kurulunca bütün meslek derslerine uygulanmasına karar verilmiştir.  Seçilen dersler için CAF, TOOL ve SCORE tabloları ilgili öğretim üyelerince doldurulmuştur. Daha sonra bu veriler programa girilerek sonuçlar elde edilmiştir.

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, seçilen bütün dersler için program çıktılarından matematik, fen ve kendi dallarındaki bilgi birikimi ve bunu uygulama becerisi (i.), karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama formüle etme ve çözme becerisi (ii.),  karmaşık bir sistemi çözmek için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (iii.) ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi (iv) büyük çoğunlukla ortaktır. Grafiklerden, bu becerilerin geliştirilmesine önem verildiği ve sorulan sorulardan bu becerinin ağırlıklı olarak ölçüldüğü, ancak öğrencilerin bazı derslerde orta veya düşük derecede başarılı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Burada, öğretim elemanının öğrenci performansını geliştirmeye yönelik aktiviteler yapması beklenmektedir.

Bu yöntem program çıktıları ile birlikte sürekli kendini yenileyen bir sistem olması sebebiyle sonuçların istenen seviyede çıkmaması beklenen bir durumdur. Çünkü CAF ağırlıklarının doğru bir şekilde tespit edilip yapılan aktivitelerde (sınav, ödev, uygulama, vb) TOOL değerlerinin belirlenmesi süreklilik ve deneyim isteyen bir konudur. Belirlenen eksiklikler giderilerek ileride çok daha tutarlı sonuçlar elde edilebilecektir.

5. Program Çıktılarına Ulaşma

Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin program çıktılarına ne düzeyde eriştiklerinin belirlemek için, öğrencilere anket uygulanmış ve durumları belirlenmesi amaçlanmıştır. Uygulanan anket ve hangi program çıktısına yönelik soru olduğu Tablo 6'da verilmiştir. Anket için toplamda 140 denek kullanılmıştır.

Tablo 6. Program çıktısı ve anket soruları arasındaki ilişki

Soru No

Anket Soruları

Program Çıktı Numaraları

1

Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi kazandım ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözmek için rahatlıkla uygulayabilirim.

i.

2

Karşılaşmış olduğum karmaşık bir inşaat mühendisliği problemini saptayabilir ve tanımlayabilirim. Tanımladığım bu problemi öğrendiğim teorik bilgilerle formüle edip çözme becerisine sahibim. Çözüm sürecinde hangi tür analiz ve modelleme yönteminin uygun olduğunu belirleyerek bu yöntemi uygulama becerisine eriştim.

ii.

3

İnşaat mühendisliği ile ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, herhangi bir cihazı veya ürünü, ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilir ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilirim. Tüm bunları, tasarım niteliğine göre değişen olan; ekonomik, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunların getirdiği gerçekçi kısıtlamalar ve koşullar altında gerçekleştirebilirim.

iii.

4

İnşaat mühendisliği ile ilgili her türlü uygulama için gerekli olan modern teknik ve araç geliştirme, seçme ve bu araçları kullanma becerisine; bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma becerisine sahibim.

iv.

5

İnşaat mühendisliği ile ilgili bir sorunla karşılaştığımda, sorunun incelenmesi için gerektiği durumlarda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, çıkan sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandım.

v.

6

Yalnızca bireysel olarak değil, aynı zamanda disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir çalışma becerisine sahibim.

vi.

7

Türkçe olarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahibim ve en az bir yabancı dil biliyorum.

vii.

8

İnşaat mühendisliğinde yaşanan ve giderek hızlanan gelişmelerin farkında olarak, yaşam boyu öğrenmenin gerekli olduğu bilincine sahibim.

viii.

9

Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendimi sürekli yenileme becerisine sahip olduğumu düşünüyorum.

viii.

10

Mesleki ve etik açıdan üst düzey sorumluluk bilincine sahibim.

ix.

11

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatında karşılaşılan uygulamalar hakkında bilgi sahibiyim.

x.

12

Eğitim sürecimde girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık kazandım.

x.

13

İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerinde etkileri ile birlikte çağın sorunları hakkında bilgi sahibiyim

xi.

14

İnşaat mühendisliği ile ilgili çözümlerin ne gibi hukuksal sonuçları doğuracağının farkındayım

xi.

15

Türevsel denklemleri de içerecek biçimde matematik, olasılık hesapları ve istatistik, matematiğe dayalı fizik ve genel kimya konularını içerin bir inşaat mühendisliği sorununu çözmede kendimi yeterli hissediyorum.

i.

16

İnşaat mühendisliğinin yapı, yapı malzemesi, geoteknik, ulaşım, mekanik, yapım yönetimi ve hidrolik gibi temel alanlarının en az dördünde kendimi yeterli buluyorum. 

ii., iii. ve iv.

17

16. madde de bahsedilen temel alanların en az ikisinde laboratuvar deneyi yapabilme ve verileri yorumlayıp analiz edebilme becerisine sahibim.

v.

18

İnşaat mühendisliği konularında tasarım becerisine sahip olduğumu düşünüyorum.

ii. ve iii.

19

İş alma, pazarlık usulü ihale yada kaliteye dayalı seçme süreçleri, bir projeyi tamamlamak için tasarımcı ve inşaatçıların nasıl etkileştikleri, yeterliliğin ve sürekli eğitimin önemi gibi mesleki uygulama konularında bilgi sahibiyim.

vi ve viii.

 

i. program çıktısı: i. program çıktısı ankette 1. ve 15. soruları içermektedir. Öğrencilerin büyük bir yüzdesi (1. soru için %81, 15. soru için %65) bu soruya olumlu yanıt vermişlerdir. Her ne kadar bu program çıktısının mezun durumdaki öğrenciler tarafından sağlandığı sonucuna varılsa da, türevsel denklemleri de içerecek biçimde matematik, olasılık hesapları ve istatistik, matematiğe dayalı fizik ve genel kimya konularını içerin bir inşaat mühendisliği sorununu çözmede öğrencilerin gelişmesini sağlayacak önlemler alınmaya çalışılmalıdır.

ii. program çıktısı: 2. Soru tam olarak, 16. ve 18. sorular ise kısmen ii. program çıktısını temsil etmektedir. Bu sorular incelendiğinde, öğrencileri %70 civarında sorulara olumlu yanıt verdiği görülmektedir. Öğrencilerin karşılaşacak oldukları karmaşık bir inşaat mühendisliği problemini saptayabilme ve tanımlayabilme yeteneklerini geliştirme üzere kapsamlı çalışmaların yapılması mevcut olan olumlu durumu daha iyi konuma getirmede önemli derecede fayda sağlayacaktır.

iii. program çıktısı: ii. program çıktısına benzer biçimde 3. Soru tam olarak, 16. ve 18. Sorular ise kısmen iii. program çıktısını etkilemektedir. 3. Soruya olumlu yanıt veren öğrenci yüzdesi %45 gibi anketin en küçük değerine sahip. Her ne kadar 16. ve 18. Sorulara %70 civarında olumlu yanıt verilse de iii. program çıktısının öğrenicilere kazandırma konusunda önemli sıkıntılar olduğu açıktır. Bu noktada öğrencilerin

  • İnşaat mühendisliği ile ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, herhangi bir cihazı veya ürünü, ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmeye ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmeye;
  • Tüm bunları, tasarım niteliğine göre değişen olan;  ekonomik, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunların getirdiği gerçekçi kısıtlamalar ve koşullar altında gerçekleştirebilmeye

yönelik çalışmalar ve kapsamlı tasarım çalışmaların yaptırılması zorunlu bir ihtiyaç gibi görünmektedir.

iv. program çıktısı: iv. program çıktısını 4. Soru tam olarak, 16. Soru ise kısmen temsil etmektedir. Öğrenciler 4. Soruya %58, 16. Soruya ise %72 oranında olumlu yanıt vermişlerdir. % 58’lik oran diğer sorularla kıyaslandığında düşük gibi görünmektedir. Bu nedenle, inşaat mühendisliği ile ilgili her türlü uygulama için gerekli olan modern teknik ve araç geliştirme, seçme ve bu araçları kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma becerisini geliştirecek bir takım önlemler alınması faydalı olacaktır.

v. program çıktısı: 5. ve 17. Sorular v. program çıktısını tam olarak temsil etmektedirler. Öğrenciler bu iki soruya yaklaşık %60 civarında olumlu yanıt vermişlerdir. Bu durum öğrencilere daha fazla deney yapma şansı tanımaya yönelik çalışmaların artmasının sağlanmasının elzem olduğunu ortaya koymaktadır.

vi. program çıktısı: vi. program çıktısını 6. Soru tam, 19. Soru ise kısmen temsil etmektedir. Öğrenciler 6. Soruya yaklaşık %80 civarında olumlu yanıt vermişlerdir. Bu oran 19. Soruda % 70 civarındadır. vi. program çıktısının büyük oranda sağlandığı ancak geliştirilebilir bir yapıya sahip olduğu tespitinde bulunabilir.

vii. program çıktısı: 7. Soru bu program çıktısını temsil etmektedir. Öğrenciler yaklaşık %75 oranında kendilerini Türkçe olarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip ve en az bir yabancı dil biliyor olarak tanımlamışlardır. Özellikle hazırlık eğitime verilen önemin ve derslerdeki sözlü sunum çalışmalarının arttırılması, yeterli olarak görünen bu çıktının gelişmesine katkıda bulunacaktır.

viii. program çıktısı: Bu program çıktısını 8. ve 9. Soru tam, 19. Soru kısmen temsil etmektedir. 19. Soruya verilen olumlu yanıtlar %70 civarında olmasına karşın, 8. ve 9. Sorulara verilen olumlu yanıtlar %95 civarındadır. Bu durum öğrencilerin kendilerini sürekli yenilemenin ve gelişmelerin farkında olmanın gerekliğinin bilincinde oldukları göstermektedir.

ix. program çıktısı: Öğrenciler 10. Soruya %94 oranında olumlu cevap vererek mesleki ve etik açıdan üst düzey sorumluluk bilincine sahip olduklarını göstermişlerdir.

x. program çıktısı: Bu program çıktısını 11. ve 12. Sorular temsil etmektedir. Öğrencilerin yaklaşık %75’i bu sorulara olumlu yanıt vermişlerdir. Öğrencilerin iş hayatında yönetim ve girişimcilik konularında bilgi sahibi oldukları ancak bu konuda daha detaylı eğitim, panel ve seminer gibi uygulamalarla daha da gelişebileceği düşünülmektedir.

xi. program çıktısı: xi. program çıktısını 13. ve 14. Sorular temsil etmektedir. Öğrenciler bu soruları yaklaşık %85 oranında olumlu yanıt vererek eğitim süreçleri boyunca İnşaat mühendisliği uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik boyutları ile hukuksal süreçleri ile ilgili yeterli bilgi aldıklarını göstermişlerdir.

Genel bir değerlendirme yapıldığında mezun durumda bulunan öğrencilerin genellikle program çıktılarının büyük bir bölümünü yüksek oranda sağladıkları görülmektedir. Geliştirilmesi gereken bazı program çıktılarının var olduğu ve bunlarla ilgili önlem alınması gerektiği de ortaya çıkmıştır.

 

Son Güncelleme : 07-12-2016
Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ilk öğrenci alan bölümü olan İnşaat Mühendisliği bölümü, Türkiyenin en eski dördüncü inşaat mühendisliği bölümüdür. 9 Eylül 1963 tarihinde kurulan İnşaat-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almış ve ilk öğrencileriyle 2 Aralık 1963 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. İlk öğrencileri 1967 - 1968 öğretim yılında öğrenimlerini tamamlamış ve Karadeniz Teknik Üniversitesi nin Yüksek Mühendis diplomalı ilk mezunları olmuşlardır. Bölümde Yapı, Mekanik, Ulaştırma, Hidrolik, Geoteknik ve Yapı Malzemesi olmak üzere altı anabilim dalı bulunmaktadır. 2003 yılında İngilizce hazırlık sınıfı açılmış ve karma dille eğitim-öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece  
İnşaat Mühendisi
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması,

2 - Üniversite Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (LYS)'den yeterli puan,
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olur.
Dereceye Yönelik Kurallar  
İnşaat mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (İnşaat Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
İnşaat Mühendisliği Bölümü, insanların günlük yaşantısında direk ve dolaylı olarak kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. İnşaat Mühendisliği, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma, geoteknik ve yapım yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojiyi tabip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış mühendisler yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla üniversitemizde veya diğer üniversitelerde inşaat mühendisliği alanında veya inşaat mühendisliği alanından öğrenci kabul eden diğer lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Kardeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon / TÜRKİYE
Telefonu      : +90 462 0 (462) 377 26 06
Belge Geçer           : +90 462 0 (462) 377 26 06
E-Posta      : civil@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/insaat
Bölüm Olanakları : 
İnşaat Mühendisliği Bölümünde, bölüm binasına ek olarak Yapı ve Malzeme Laboratuarı, Hidrolik Laboratuarı, Geoteknik ve Ulaştırma Laboratuarı olmak üzere 3 laboratuar binası bulunmaktadır. Ayrıca, 80 bilgisayar kapasiteli bir bilgisayar laboratuarı da mevcuttur. Ana bina ve laboratuarlarında toplam 24 adet derslik bulunmaktadır. Bilgisayar Laboratuarında, İnşaat Mühendisliğine yönelik önemli bilgisayar yazılımları (SAP2000, PROBİNA, IDESTATİK, OSKA, AUTOCAD gibi) öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Bunlara ek olarak, çeşitli toplantı ve seminerlerin düzenlenebileceği teknik donanıma sahip uygun mekanlar da mevcuttur. Ayrıca, öğrenciler için 3 adet oda düzenlenmiştir (Öğrenci Klüp Odası, Genç İMO Odası ve Öğrenci Konseyi Bölüm Sorumlusu Odası)
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1001Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
INS1001Mühendislik Çizimi61+2+0ZorunluTürkçe
INS1005İnşaat Mühendisliğine Giriş22+0+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3020+2+2
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1002Fizik - II53+0+1ZorunluTürkçe
INS1002Statik63+1+0ZorunluTürkçe
INS1006İstatistik43+0+0ZorunluTürkçe
JLJ1012Mühendislik Jeolojisi32+0+0ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1002İngilizce - II33+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3022+1+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
INS2009Malzeme Bilimi42+0+1ZorunluTürkçe
INS2015Dinamik42+1+0ZorunluTürkçe
INS2021Sayısal Çözümleme42+1+0ZorunluTürkçe
INS2033Mukavemet - I53+1+0ZorunluTürkçe
MAT2011Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
SEC-S32 Sosyal Seçmeli Dersler-142+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-S31 Sosyal Seçmeli Dersler-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-S32 Sosyal Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS2001İnsan ve Çevre42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2007Bilim Tarihi42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2023Sunum Ve Sunuş Teknikleri42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2027İletişim Becerileri42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2029Mühendislik Etiği42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-S31 Sosyal Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS2003Mesleki İngilizce42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2025İş Hayatında İngilizce42+0+0Seçmeliİngilizce
YDI2001İngilizce Okuma ve Yazma42+0+0Seçmeliİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3017+3+1
Bahar Dönemi
HRT2014Ölçme Bilgisi31+1+0ZorunluTürkçe
INS2000Yapı Malzemesi53+0+1ZorunluTürkçe
INS2012Hidroloji32+0+0ZorunluTürkçe
INS2030Mühendislik Matematiği54+0+0ZorunluTürkçe
INS2032Mukavemet - II53+1+0ZorunluTürkçe
SEC-S41 Sosyal Seçmeli Dersler-142+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T42 Teknik Seçmeli Dersler-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-S41 Sosyal Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS2004İş Hukuku42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2024Pazarlamaya Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2026İnşaat Sözleşmeleri42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T42 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS2020Bilgisayar Programlama53+0+0SeçmeliTürkçe
INS2022Yapay Zeka Yöntemleri53+0+0SeçmeliTürkçe
INS2028Bilgisayar Destekli Çizim53+0+0SeçmeliTürkçe
INS2034İnş. Müh. Matlab Uygulamaları53+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+2+1
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
INS3001Zemin Mekaniği - I43+0+1ZorunluTürkçe
INS3015Ulaşım - I43+1+0ZorunluTürkçe
INS3017Yapı Statiği - I42+1+0ZorunluTürkçe
INS3019Akışkanlar Mekaniği43+0+1ZorunluTürkçe
INS3027Girişimcilik42+0+0ZorunluTürkçe
SEC-T51 Teknik Seçmeli Dersler-153+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T52 Teknik Seçmeli Dersler-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-T51 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS3003İş Makineleri53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3005Mimarlık Bilgisi53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3029Yapı Elemanları53+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T52 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS3025Beton Teknolojisi53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3033Geleneksel Yapı Malzemeleri53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3037İnşaat Mühendisliğinde Çevre Sistemleri53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3043Mühendislik Ekonomisi53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3045Mekanik Titreşimler53+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3019+2+2
Bahar Dönemi
INS3000Betonarme - I42+1+0ZorunluTürkçe
INS3002Çelik Yapılar53+1+0ZorunluTürkçe
INS3004Hidrolik32+0+1ZorunluTürkçe
INS3006Zemin Mekaniği - II42+1+0ZorunluTürkçe
INS3008Yapı Statiği - II53+1+0ZorunluTürkçe
INS3010Ulaşım - II42+1+0ZorunluTürkçe
SEC-T61 Teknik Seçmeli Dersler-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-T61 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS3014Yığma Yapılar53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3016Bilgisayar Yardımıyla Yapı Analizi53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3018Deprem Mühendisliğine Giriş53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3026Bilgisayar Destekli Yol Tasarımı53+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3017+5+1
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
INS4001Mühendislik Tasarımı42+2+0ZorunluTürkçe
INS4015Su Kaynakları43+1+0ZorunluTürkçe
INS4029Betonarme - II43+1+0ZorunluTürkçe
INS4041Temeller32+1+0ZorunluTürkçe
INS4045Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
SEC-T72 Teknik Seçmeli Dersler -163+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T71 Teknik Seçmeli Dersler -163+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-T72 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS4061Bilgisayar Destekli Yaklaşık Maliyet Hesabı63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4063Ulaşım - III63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4065Bilgisayar Destekli Çelik Yapı Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T71 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS4053Demiryolu63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4055Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımına Giriş63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4057Parke Taşı Kaplamalı Yol Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4059Denize Deşarj Yapıları63+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+7+0
Bahar Dönemi
INS4000Bitirme Tasarım Projesi - II42+2+0ZorunluTürkçe
INS4016Su Temini ve Çevre Sağlığı53+0+0ZorunluTürkçe
INS4018Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
INS4032İnşaat İşlerinde İş Güvenliği42+0+0ZorunluTürkçe
INS4040Şantiye Yönetimi63+0+0ZorunluTürkçe
SEC-T81 Teknik Seçmeli Dersler-100+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Dersler
SEC-T81 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
Bahar Dönemi Toplamı :2210+4+0
YIL TOPLAMI :52