Program Eğitim Amaçları

1. Program Eğitim Amaçları

1. Mesleklerinde karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerine, temel mühendislik bilgilerini kullanarak çözüm üretebilmeleri,
İnşaat Mühendislerinin çalışma koşulları ve alanları incelendiğinde ortaya çıkan sonuç, mühendislik problemlerine temel mühendislik bilgilerini kullanarak hızlı ve doğru kararlar ile birlikte çözüm üretilmesinin gerektiğidir. Dolayısıyla, incelenen bu başlık kariyer planlamasında olmazsa olmaz eğitim amaçlarından biridir. İnşaat Mühendisliği Bölümünde verilen bütün dersler bu eğitim amacını destekler içeriklere sahiptir. Bu eğitim amacı, mezunların hedefledikleri kariyerlerine ulaşma süreleri temel alınarak ölçülebilmektedir. Bu süreçte, bütün eğitim amaçlarında olduğu gibi mezunların iş hayatlarının takibi ile mümkün olabilmektedir.
2. Herhangi bir üniversitede/araştırma kurumunda akademik başarıya sahip olabilmeleri,
Bölümümüz mezunları ile birlikte, birçok üniversitenin inşaat mühendisliği bölümlerinin akademisyen kadrosunun oluşmasında katkıda bulunmuştur. Mezunlarımız halen her üniversitede lisansüstü programları kazanabilecek düzeydedir. Bu eğitim amacına ulaşılıp ulaşılmadığı, üniversitelerin akademik kadrolarının takibi ve mezunlarımızla kurulan iletişim ağı sayesinde kontrol edilmektedir.

3. Kariyerlerinde ilerlemeleri ve uzun vadeli hedefleriyle ilgili bilgi ve becerilerini artırmaları için, yurtiçi ve/veya yurt dışında yüksek lisans eğitimi ve/veya mesleki eğitimler ile kendi kendilerine öğrenmeyi geliştirmeleri,
Bölümümüz mezunları, kariyerlerinde ilerlemeleri ve uzun vadeli hedefleriyle ilgili bilgi ve becerilerini artırmaları için, yurtiçi ve/veya yurt dışında yüksek lisans ve/veya mesleki eğitimlerini devam ettirmektedirler. Bu eğitim amacına ulaşılıp ulaşılmadığı, mezunlarımızla kurulan iletişim ağı sayesinde kontrol edilmektedir.
4. Bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda, İnşaat Mühendisliği mesleğini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile yapmaları,
Bölümümüz mezunları, bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda, inşaat mühendisliği mesleğini yapmaya devam etmektedirler. Bölümümüz tarafından yapılan girişimler ile birlikte, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili yazışmalar gerçekleştirilmiş olup, kurumlarında çalışmaya devam eden mühendislerin listeleri ve iletişim bilgilerinin elde edilmesi hedeflenmiştir. İlgili kurumların bazılarından cevaplar liste şeklinde gelmiş olup, bazı kurumlardan ise sadece sayısal bilgiler tarafımıza iletilmiştir (EK-4). Ayrıca, bu eğitim amacına ulaşılıp ulaşılmadığı, mezunlarımızla kurulan iletişim ağı sayesinde de kontrol edilmektedir.
5. Profesyonel inşaat mühendisliği topluluk organizasyonlarına katılmaları, yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeleri
Bölümümüz mezunlarının mühendislik yaşantılarında, profesyonel inşaat mühendisliği topluluk organizasyonlarına büyük ilgi ve katılım gösterdikleri, bu organizasyonlarda başkan, il koordinasyon kurul üyeliği, yönetici, röportör, sayman vb. görevlerde yer aldığı görülmektedir. Bu eğitim amacına ulaşılıp ulaşılmadığı, kurum/kuruluş/topluluk organizasyonları ile yapılan görüşmeler ve yazışmalar ile mezunlarımızla kurulan iletişim ağı sayesinde kontrol edilmektedir.

2. Kurum Özgörevleriyle Tutarlılık

Karadeniz Teknik Üniversitesinin özgörevi, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişime açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınmasına ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmektir.
Mühendislik Fakültesinin özgörevi, toplumsal gereksinimler ve beklentiler doğrultusunda; sanayi ve endüstri alanında yenilikler ortaya koyabilecek, evrensel niteliklere sahip, ulusal ve uluslararası alanlarda kendini kabul ettirebilecek bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, etik değerlere saygılı, üretilen bilginin teknolojiye dönüştürülmesini sağlayabilen, elde ettiği bilgiler ışığında mühendislik problemlerinin çözümünü ve tasarımını etkin bir şekilde kullanabilen, değişime ve öğrenmeye açık, iletişim becerisi gelişmiş, mesleki ve insani değerlere önem veren araştırmacı ve mühendis yetiştirmektir.
İnşaat Mühendisliği Bölümünün özgörevi, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etkinliklerini evrensel standartlarda yürütmek, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla bilgi ve teknoloji üretip, bunu uygulamayı ve paylaşmayı, kültürel donanımlı, araştırmacı, problemlere çözüm üretebilen mühendisler yetiştirmektir.
Üniversite, Mühendislik Fakültesi ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün özgörevlerine herkesin rahatça ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, ilgili birimlerin ana sayfalarından aşağıda verilen linklerden ulaşılabilmektedir:
http://www.ktu.edu.tr/ktu-ozgorevongorutemeldegerler
http://www.ktu.edu.tr/muhendislik-misyonvizyon
http://www.ktu.edu.tr/insaat-bolumprogramhedefleri
Gerek İnşaat Mühendisliği Bölümünün gerek çatısı altında bulunduğu birimlerin özgörevleri incelendiğinde, eğitim kurumlarından beklenen eğitim-öğretim ve araştırma merkezli kurum olma özelliğine paralel olarak yetiştirilen mezunların topluma faydalı ve alanında uzman insanlar yetiştirmek olduğu görülmektedir. İnşaat mühendisliği mezunlarının hedeflenen kariyerlerini elde edebilmeleri ve bu kariyerde süreklilik sağlayabilmeleri için hazırlanan eğitim amaçlarına ulaşabilmek ancak İnşaat Mühendisliği Bölümünün ve bağlı bulunduğu kurumların yukarıda verilen özgörevlerini eksiksiz ve tam olarak gerçekleştirmesi sonucunda mümkün olabilecektir.

3. Program Eğitim Amaçlarını Belirleme ve Güncelleme Yöntemi

İnşaat Mühendisliği eğitim programının paydaşları aşağıda verilmektedir:
• Bölüm lisans ve lisansüstü öğrencileri,
• İnşaat mühendisliği bölümlerindeki ve farklı disiplinlerdeki akademisyenler,
• Mezunlarımız,
• İnşaat Mühendisleri Odası,
• İnşaat mühendisliği alanında etkinlik gösteren kamu kurum ve kuruluşları,
• Mühendislik alanında etkinlik gösteren özel firmalar.

Program eğitim amaçları, iç ve dış paydaşların gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Bölüm Eğitim Komisyonu dış paydaşları kapsayacak şekilde güncellenmekte ve belirli aralıklar ile yapılan toplantılar sonucunda eğitim amaçları değerlendirilerek yeniden düzenlenmektedir.

Bölüm akademik kurulu tarafından yeniden gözden geçirilerek düzenlenen ve Bölüm 1’de detaylı olarak belirtilmeye çalışılan “Program Eğitim Amaçları”, ölçülebilir nitelikte tanımlanmıştır. Bölümümüz mezunlarının iletişim bilgileri (adı-soyadı, mezuniyet tarihi, telefon, e-posta vb…), çeşitli bölüm faaliyetleri ve her yıl düzenlenmeye çalışılan mezunlar buluşmaları ile birlikte kayıt altında tutulmaktadır. Mezunlarımızın mesleki gelişimleri, internet üzerinden yapılan anketler aracılığı ile eğitim amaçlarına bağlı olarak belirlenmektedir. Mezunlarımızın akademik kariyer durumları özdeğerlendirme raporunda verilmiştir. Bununla birlikte, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon Şubesi aracılığı ile özel sektör ve kamu kurumlarında görev yapan mezunlarımızın kariyerlerinin belirlenmesi için çalışma başlatılmıştır (EK-2). 15 günlük bir süre içinde kaydı devam eden mühendislerin listesi ve bazı iletişim bilgileri elde edilmiş olup, yakın bir süre içerisinde listedeki mezunlarımızın bütün iletişim bilgileri ile kariyer durumlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda, ülkemizde bu kurumun çeşitli birimlerinde görev yapan mezunlarımızın listesi ve iletişim bilgileri de elde edilmeye başlanmıştır. Yukarıda detayları verilen bilgilerin, bölümümüzden mezun olan mühendislerin, bölüm eğitim amaçlarına uygun olarak mesleklerinde ilerlediklerinin bir göstergesi olduğu düşünülmektedir.

Yukarıda detaylı olarak açıklanmaya çalışılan eğitim amaçlarından da görüleceği üzere, belirtilen eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşılmadığının belirlenmesi için izlenebilecek en güçlü/uygun yöntem mezunlarımızla kurulacak iletişim ağından geçmektedir. Bu amaç doğrultusunda, yapılan değerlendirmeler, toplantılar, girişimler neticesinde ve T.C. Trabzon Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından 01/09/2015 tarih ve 71051642-477.01.01-E.9637 sayılı onay yazıları ile birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunları Derneği (KTÜ-İMDER) kurulmuştur (http://www.ktuimder.org/). Derneğin geçici yönetim kurulu başkanı İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı iken, geçici yönetim kurulunda İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreter yardımcısı, serbest piyasadan önde gelen mühendislik bürolarının sahipleri ve bölüm akademisyenleri bulunmaktadır. Bu şekilde, bütün mezunlarımıza erişebilme, iletişim ve çalışma bilgilerine ulaşabilme, toplu organizasyon yapabilme fırsatı da kazanılmıştır. KTÜ-İMDER kuruluşundan çok kısa bir süre içerisinde meyvelerini de vermeye başlamıştır. 1997 yılı mezunlarımız 14/05/2016 tarihinde bölümümüzde toplanmış ve bölümümüze öğrencilerimizin ihtiyacı olan Çelik Ağacını yaptırarak hediye etmişlerdir. Ayrıca, mezunlara ait iletişim ve çalışma bilgileri de elde edilmiştir
 

 

 

Son Güncelleme : 07-12-2016
Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ilk öğrenci alan bölümü olan İnşaat Mühendisliği bölümü, Türkiyenin en eski dördüncü inşaat mühendisliği bölümüdür. 9 Eylül 1963 tarihinde kurulan İnşaat-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almış ve ilk öğrencileriyle 2 Aralık 1963 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. İlk öğrencileri 1967 - 1968 öğretim yılında öğrenimlerini tamamlamış ve Karadeniz Teknik Üniversitesi nin Yüksek Mühendis diplomalı ilk mezunları olmuşlardır. Bölümde Yapı, Mekanik, Ulaştırma, Hidrolik, Geoteknik ve Yapı Malzemesi olmak üzere altı anabilim dalı bulunmaktadır. 2003 yılında İngilizce hazırlık sınıfı açılmış ve karma dille eğitim-öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece  
İnşaat Mühendisi
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması,

2 - Üniversite Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (LYS)'den yeterli puan,
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olur.
Dereceye Yönelik Kurallar  
İnşaat mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (İnşaat Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
İnşaat Mühendisliği Bölümü, insanların günlük yaşantısında direk ve dolaylı olarak kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. İnşaat Mühendisliği, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma, geoteknik ve yapım yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojiyi tabip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış mühendisler yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler, her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla üniversitemizde veya diğer üniversitelerde inşaat mühendisliği alanında veya inşaat mühendisliği alanından öğrenci kabul eden diğer lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Kardeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon / TÜRKİYE
Telefonu      : +90 462 0 (462) 377 26 06
Belge Geçer           : +90 462 0 (462) 377 26 06
E-Posta      : civil@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/insaat
Bölüm Olanakları : 
İnşaat Mühendisliği Bölümünde, bölüm binasına ek olarak Yapı ve Malzeme Laboratuarı, Hidrolik Laboratuarı, Geoteknik ve Ulaştırma Laboratuarı olmak üzere 3 laboratuar binası bulunmaktadır. Ayrıca, 80 bilgisayar kapasiteli bir bilgisayar laboratuarı da mevcuttur. Ana bina ve laboratuarlarında toplam 24 adet derslik bulunmaktadır. Bilgisayar Laboratuarında, İnşaat Mühendisliğine yönelik önemli bilgisayar yazılımları (SAP2000, PROBİNA, IDESTATİK, OSKA, AUTOCAD gibi) öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Bunlara ek olarak, çeşitli toplantı ve seminerlerin düzenlenebileceği teknik donanıma sahip uygun mekanlar da mevcuttur. Ayrıca, öğrenciler için 3 adet oda düzenlenmiştir (Öğrenci Klüp Odası, Genç İMO Odası ve Öğrenci Konseyi Bölüm Sorumlusu Odası)
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1001Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
INS1001Mühendislik Çizimi61+2+0ZorunluTürkçe
INS1005İnşaat Mühendisliğine Giriş22+0+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3020+2+2
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1002Fizik - II53+0+1ZorunluTürkçe
INS1002Statik63+1+0ZorunluTürkçe
INS1006İstatistik43+0+0ZorunluTürkçe
JLJ1012Mühendislik Jeolojisi32+0+0ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1002İngilizce - II33+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3022+1+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
INS2009Malzeme Bilimi42+0+1ZorunluTürkçe
INS2015Dinamik42+1+0ZorunluTürkçe
INS2021Sayısal Çözümleme42+1+0ZorunluTürkçe
INS2033Mukavemet - I53+1+0ZorunluTürkçe
MAT2011Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
SEC-S32 Sosyal Seçmeli Dersler-142+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-S31 Sosyal Seçmeli Dersler-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-S32 Sosyal Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS2001İnsan ve Çevre42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2007Bilim Tarihi42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2023Sunum Ve Sunuş Teknikleri42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2027İletişim Becerileri42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2029Mühendislik Etiği42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-S31 Sosyal Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS2003Mesleki İngilizce42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2025İş Hayatında İngilizce42+0+0Seçmeliİngilizce
YDI2001İngilizce Okuma ve Yazma42+0+0Seçmeliİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3017+3+1
Bahar Dönemi
HRT2014Ölçme Bilgisi31+1+0ZorunluTürkçe
INS2000Yapı Malzemesi53+0+1ZorunluTürkçe
INS2012Hidroloji32+0+0ZorunluTürkçe
INS2030Mühendislik Matematiği54+0+0ZorunluTürkçe
INS2032Mukavemet - II53+1+0ZorunluTürkçe
SEC-S41 Sosyal Seçmeli Dersler-142+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T42 Teknik Seçmeli Dersler-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-S41 Sosyal Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS2004İş Hukuku42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2024Pazarlamaya Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
INS2026İnşaat Sözleşmeleri42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T42 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS2020Bilgisayar Programlama53+0+0SeçmeliTürkçe
INS2022Yapay Zeka Yöntemleri53+0+0SeçmeliTürkçe
INS2028Bilgisayar Destekli Çizim53+0+0SeçmeliTürkçe
INS2034İnş. Müh. Matlab Uygulamaları53+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+2+1
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
INS3001Zemin Mekaniği - I43+0+1ZorunluTürkçe
INS3015Ulaşım - I43+1+0ZorunluTürkçe
INS3017Yapı Statiği - I42+1+0ZorunluTürkçe
INS3019Akışkanlar Mekaniği43+0+1ZorunluTürkçe
INS3027Girişimcilik42+0+0ZorunluTürkçe
SEC-T51 Teknik Seçmeli Dersler-153+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T52 Teknik Seçmeli Dersler-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-T51 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS3003İş Makineleri53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3005Mimarlık Bilgisi53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3029Yapı Elemanları53+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T52 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS3025Beton Teknolojisi53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3033Geleneksel Yapı Malzemeleri53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3037İnşaat Mühendisliğinde Çevre Sistemleri53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3043Mühendislik Ekonomisi53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3045Mekanik Titreşimler53+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3019+2+2
Bahar Dönemi
INS3000Betonarme - I42+1+0ZorunluTürkçe
INS3002Çelik Yapılar53+1+0ZorunluTürkçe
INS3004Hidrolik32+0+1ZorunluTürkçe
INS3006Zemin Mekaniği - II42+1+0ZorunluTürkçe
INS3008Yapı Statiği - II53+1+0ZorunluTürkçe
INS3010Ulaşım - II42+1+0ZorunluTürkçe
SEC-T61 Teknik Seçmeli Dersler-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-T61 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS3014Yığma Yapılar53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3016Bilgisayar Yardımıyla Yapı Analizi53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3018Deprem Mühendisliğine Giriş53+0+0SeçmeliTürkçe
INS3026Bilgisayar Destekli Yol Tasarımı53+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3017+5+1
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
INS4001Mühendislik Tasarımı42+2+0ZorunluTürkçe
INS4015Su Kaynakları43+1+0ZorunluTürkçe
INS4029Betonarme - II43+1+0ZorunluTürkçe
INS4041Temeller32+1+0ZorunluTürkçe
INS4045Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
SEC-T72 Teknik Seçmeli Dersler -163+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T71 Teknik Seçmeli Dersler -163+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC-T72 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS4061Bilgisayar Destekli Yaklaşık Maliyet Hesabı63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4063Ulaşım - III63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4065Bilgisayar Destekli Çelik Yapı Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
SEC-T71 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
INS4053Demiryolu63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4055Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımına Giriş63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4057Parke Taşı Kaplamalı Yol Tasarımı63+0+0SeçmeliTürkçe
INS4059Denize Deşarj Yapıları63+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+7+0
Bahar Dönemi
INS4000Bitirme Tasarım Projesi - II42+2+0ZorunluTürkçe
INS4016Su Temini ve Çevre Sağlığı53+0+0ZorunluTürkçe
INS4018Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
INS4032İnşaat İşlerinde İş Güvenliği42+0+0ZorunluTürkçe
INS4040Şantiye Yönetimi63+0+0ZorunluTürkçe
SEC-T81 Teknik Seçmeli Dersler-100+0+0Seçmeliİngilizce
Seçmeli Dersler
SEC-T81 Teknik Seçmeli Dersler Grubu Dersleri
Bahar Dönemi Toplamı :2210+4+0
YIL TOPLAMI :52