Akreditasyon Eğitim Amaçları

Program Eğitim Amaçları

1. Program Eğitim Amaçları

1. Mesleklerinde karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerine, temel mühendislik bilgilerini kullanarak çözüm üretebilmeleri,
İnşaat Mühendislerinin çalışma koşulları ve alanları incelendiğinde ortaya çıkan sonuç, mühendislik problemlerine temel mühendislik bilgilerini kullanarak hızlı ve doğru kararlar ile birlikte çözüm üretilmesinin gerektiğidir. Dolayısıyla, incelenen bu başlık kariyer planlamasında olmazsa olmaz eğitim amaçlarından biridir. İnşaat Mühendisliği Bölümünde verilen bütün dersler bu eğitim amacını destekler içeriklere sahiptir. Bu eğitim amacı, mezunların hedefledikleri kariyerlerine ulaşma süreleri temel alınarak ölçülebilmektedir. Bu süreçte, bütün eğitim amaçlarında olduğu gibi mezunların iş hayatlarının takibi ile mümkün olabilmektedir.
2. Herhangi bir üniversitede/araştırma kurumunda akademik başarıya sahip olabilmeleri,
Bölümümüz mezunları ile birlikte, birçok üniversitenin inşaat mühendisliği bölümlerinin akademisyen kadrosunun oluşmasında katkıda bulunmuştur. Mezunlarımız halen her üniversitede lisansüstü programları kazanabilecek düzeydedir. Bu eğitim amacına ulaşılıp ulaşılmadığı, üniversitelerin akademik kadrolarının takibi ve mezunlarımızla kurulan iletişim ağı sayesinde kontrol edilmektedir.

3. Kariyerlerinde ilerlemeleri ve uzun vadeli hedefleriyle ilgili bilgi ve becerilerini artırmaları için, yurtiçi ve/veya yurt dışında yüksek lisans eğitimi ve/veya mesleki eğitimler ile kendi kendilerine öğrenmeyi geliştirmeleri,
Bölümümüz mezunları, kariyerlerinde ilerlemeleri ve uzun vadeli hedefleriyle ilgili bilgi ve becerilerini artırmaları için, yurtiçi ve/veya yurt dışında yüksek lisans ve/veya mesleki eğitimlerini devam ettirmektedirler. Bu eğitim amacına ulaşılıp ulaşılmadığı, mezunlarımızla kurulan iletişim ağı sayesinde kontrol edilmektedir.
4. Bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda, İnşaat Mühendisliği mesleğini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile yapmaları,
Bölümümüz mezunları, bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda, inşaat mühendisliği mesleğini yapmaya devam etmektedirler. Bölümümüz tarafından yapılan girişimler ile birlikte, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili yazışmalar gerçekleştirilmiş olup, kurumlarında çalışmaya devam eden mühendislerin listeleri ve iletişim bilgilerinin elde edilmesi hedeflenmiştir. İlgili kurumların bazılarından cevaplar liste şeklinde gelmiş olup, bazı kurumlardan ise sadece sayısal bilgiler tarafımıza iletilmiştir (EK-4). Ayrıca, bu eğitim amacına ulaşılıp ulaşılmadığı, mezunlarımızla kurulan iletişim ağı sayesinde de kontrol edilmektedir.
5. Profesyonel inşaat mühendisliği topluluk organizasyonlarına katılmaları, yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeleri
Bölümümüz mezunlarının mühendislik yaşantılarında, profesyonel inşaat mühendisliği topluluk organizasyonlarına büyük ilgi ve katılım gösterdikleri, bu organizasyonlarda başkan, il koordinasyon kurul üyeliği, yönetici, röportör, sayman vb. görevlerde yer aldığı görülmektedir. Bu eğitim amacına ulaşılıp ulaşılmadığı, kurum/kuruluş/topluluk organizasyonları ile yapılan görüşmeler ve yazışmalar ile mezunlarımızla kurulan iletişim ağı sayesinde kontrol edilmektedir.

2. Kurum Özgörevleriyle Tutarlılık

Karadeniz Teknik Üniversitesinin özgörevi, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişime açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınmasına ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmektir.
Mühendislik Fakültesinin özgörevi, toplumsal gereksinimler ve beklentiler doğrultusunda; sanayi ve endüstri alanında yenilikler ortaya koyabilecek, evrensel niteliklere sahip, ulusal ve uluslararası alanlarda kendini kabul ettirebilecek bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, etik değerlere saygılı, üretilen bilginin teknolojiye dönüştürülmesini sağlayabilen, elde ettiği bilgiler ışığında mühendislik problemlerinin çözümünü ve tasarımını etkin bir şekilde kullanabilen, değişime ve öğrenmeye açık, iletişim becerisi gelişmiş, mesleki ve insani değerlere önem veren araştırmacı ve mühendis yetiştirmektir.
İnşaat Mühendisliği Bölümünün özgörevi, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etkinliklerini evrensel standartlarda yürütmek, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla bilgi ve teknoloji üretip, bunu uygulamayı ve paylaşmayı, kültürel donanımlı, araştırmacı, problemlere çözüm üretebilen mühendisler yetiştirmektir.
Üniversite, Mühendislik Fakültesi ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün özgörevlerine herkesin rahatça ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, ilgili birimlerin ana sayfalarından aşağıda verilen linklerden ulaşılabilmektedir:
http://www.ktu.edu.tr/ktu-ozgorevongorutemeldegerler
http://www.ktu.edu.tr/muhendislik-misyonvizyon
http://www.ktu.edu.tr/insaat-bolumprogramhedefleri
Gerek İnşaat Mühendisliği Bölümünün gerek çatısı altında bulunduğu birimlerin özgörevleri incelendiğinde, eğitim kurumlarından beklenen eğitim-öğretim ve araştırma merkezli kurum olma özelliğine paralel olarak yetiştirilen mezunların topluma faydalı ve alanında uzman insanlar yetiştirmek olduğu görülmektedir. İnşaat mühendisliği mezunlarının hedeflenen kariyerlerini elde edebilmeleri ve bu kariyerde süreklilik sağlayabilmeleri için hazırlanan eğitim amaçlarına ulaşabilmek ancak İnşaat Mühendisliği Bölümünün ve bağlı bulunduğu kurumların yukarıda verilen özgörevlerini eksiksiz ve tam olarak gerçekleştirmesi sonucunda mümkün olabilecektir.

3. Program Eğitim Amaçlarını Belirleme ve Güncelleme Yöntemi

İnşaat Mühendisliği eğitim programının paydaşları aşağıda verilmektedir:
• Bölüm lisans ve lisansüstü öğrencileri,
• İnşaat mühendisliği bölümlerindeki ve farklı disiplinlerdeki akademisyenler,
• Mezunlarımız,
• İnşaat Mühendisleri Odası,
• İnşaat mühendisliği alanında etkinlik gösteren kamu kurum ve kuruluşları,
• Mühendislik alanında etkinlik gösteren özel firmalar.

Program eğitim amaçları, iç ve dış paydaşların gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Bölüm Eğitim Komisyonu dış paydaşları kapsayacak şekilde güncellenmekte ve belirli aralıklar ile yapılan toplantılar sonucunda eğitim amaçları değerlendirilerek yeniden düzenlenmektedir.

Bölüm akademik kurulu tarafından yeniden gözden geçirilerek düzenlenen ve Bölüm 1’de detaylı olarak belirtilmeye çalışılan “Program Eğitim Amaçları”, ölçülebilir nitelikte tanımlanmıştır. Bölümümüz mezunlarının iletişim bilgileri (adı-soyadı, mezuniyet tarihi, telefon, e-posta vb…), çeşitli bölüm faaliyetleri ve her yıl düzenlenmeye çalışılan mezunlar buluşmaları ile birlikte kayıt altında tutulmaktadır. Mezunlarımızın mesleki gelişimleri, internet üzerinden yapılan anketler aracılığı ile eğitim amaçlarına bağlı olarak belirlenmektedir. Mezunlarımızın akademik kariyer durumları özdeğerlendirme raporunda verilmiştir. Bununla birlikte, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon Şubesi aracılığı ile özel sektör ve kamu kurumlarında görev yapan mezunlarımızın kariyerlerinin belirlenmesi için çalışma başlatılmıştır (EK-2). 15 günlük bir süre içinde kaydı devam eden mühendislerin listesi ve bazı iletişim bilgileri elde edilmiş olup, yakın bir süre içerisinde listedeki mezunlarımızın bütün iletişim bilgileri ile kariyer durumlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda, ülkemizde bu kurumun çeşitli birimlerinde görev yapan mezunlarımızın listesi ve iletişim bilgileri de elde edilmeye başlanmıştır. Yukarıda detayları verilen bilgilerin, bölümümüzden mezun olan mühendislerin, bölüm eğitim amaçlarına uygun olarak mesleklerinde ilerlediklerinin bir göstergesi olduğu düşünülmektedir.

Yukarıda detaylı olarak açıklanmaya çalışılan eğitim amaçlarından da görüleceği üzere, belirtilen eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşılmadığının belirlenmesi için izlenebilecek en güçlü/uygun yöntem mezunlarımızla kurulacak iletişim ağından geçmektedir. Bu amaç doğrultusunda, yapılan değerlendirmeler, toplantılar, girişimler neticesinde ve T.C. Trabzon Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından 01/09/2015 tarih ve 71051642-477.01.01-E.9637 sayılı onay yazıları ile birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunları Derneği (KTÜ-İMDER) kurulmuştur (http://www.ktuimder.org/). Derneğin geçici yönetim kurulu başkanı İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı iken, geçici yönetim kurulunda İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreter yardımcısı, serbest piyasadan önde gelen mühendislik bürolarının sahipleri ve bölüm akademisyenleri bulunmaktadır. Bu şekilde, bütün mezunlarımıza erişebilme, iletişim ve çalışma bilgilerine ulaşabilme, toplu organizasyon yapabilme fırsatı da kazanılmıştır. KTÜ-İMDER kuruluşundan çok kısa bir süre içerisinde meyvelerini de vermeye başlamıştır. 1997 yılı mezunlarımız 14/05/2016 tarihinde bölümümüzde toplanmış ve bölümümüze öğrencilerimizin ihtiyacı olan Çelik Ağacını yaptırarak hediye etmişlerdir. Ayrıca, mezunlara ait iletişim ve çalışma bilgileri de elde edilmiştir