Z_14_6_Erkek Yaşam Tarzi Dergılerı Bıze Ne Söylüyor

ERKEK YAŞAM TARZI DERGİLERİ BİZE NE SÖYLÜYOR?

Şahinde YAVUZ

Öz

1980’li yıllar erkek yaşam tarzı dergilerinin yaygınlaştığı yıllardır. Küreselleşmenin de etkisiyle, tüketimin hızlandığı zamana denk düşen bu tarihlerde, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere, erkek yaşam tarzı dergilerinin sayısında bir artış gözlenmiştir. 1970’li yıllardan itibaren güç kazanan feminist hareketin kazanımları sonucunda, pek çok kadın iş hayatına girmiş, ekmek parası kazanan erkek modeli aşınmaya başlamıştır. Erkekliğin krizi olarak adlandırılan bu durum ve tüketim toplumunun erkekleri de tüketim evrenine çekmek istemesi bu dergilerin çıkış amacını oluşturur. Bu çalışmada, erkek yaşam tarzı dergilerinin ortaya çıkış sürecinde tüketim toplumu ve erkeklik üzerinde durulmuş ve tüketim toplumuna uyumlu erkeklik tipinin yaratım süreci incelenmiştir. Yeni erkek tipolojisi, bedenine, giyimine narsistçe takıntılı, tüketmekten, modadan zevk alan, sporu hayatının merkezine yerleştiren bir erkektir. Bir kültür aracısı ve kültürel bir metin olarak erkek yaşam tarzı dergileri, modern erkekliğin şekillenmesinde aktif bir rol oynamakta, erkeklerin toplumsal cinsiyete dair kaygılarını meta tüketimi yoluyla aşmayı önermektedir. Erkek yaşam tarzı dergilerinde hegemonik erkeklik değerleri, heteroseksüellik doğallaştırılırken, bu tanıma uymayan erkeklikler dışlanmakta, ideal erkek tanımına uymayan erkekler satın aldıkları tüketim malları, diyet ve spor ile ideal erkeklere benzemeye özendirilmektedir. Erkek yaşam tarzı dergileri, popüler olanla uyumlu bir birliktelik sergileyerek erkekliği tüketim evreninde yeniden tanımlamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Erkek yaşam tarzı dergileri, erkeklik, tüketim, küreselleşme.

 

WHAT DO THE MEN’S LIFESTYLE MAGAZINES TELL US?

Abstract

The 80’s witnessed an expansion of the men’s lifestyle magazines. In that period, an increase was observed in the number of these magazines which was fostered by the globalization process and the acceleration in consumption. Thanks to the achievements of the Feminist movement, since the 70’s, many women had taken their places in the business world, and the model of men as the sole earner of money had begun to get eroded. This stituation which was called the crisis of masculinity and the consumption society’s desire to attract the men to the universe of consumptionwas the reason tolaunch these magazines. In this study, the consumption society and the creation of a type of masculinity which was compatible with that society, along with the emergence of the men’s lifestyle magazines, have been examined. The new type of man is one who is narcissisticly obsessed about his own body and clothes, while having pleasure in consumption and fashion and putting sports at the very center of his life. The lifestyle magazines, as cultural agents and texts, play an active role in shaping the modern masculinity and they offer to overcome the men’s anxieties about gender, through the consumption of commodities. The hegemonic values of masculinity and heterosexuality are naturalized in the men’s lifestyle magazines, while the men who do not correspond with these values are kept isolated.These non-corresponding men are being tempted to become more similar to the ideal type of men through buying goods, having diets and doing ports. Men’s lifestyle magazines redefine masculinity in a congruous universe of consumption.

Key Words: Men life style magazines, masculinity, consumption, globalisation

 

Tam Metin PDF