Z_14_5_Avrupa Nükleer Araştirma Merkezı'nde (Cern) Yapilan Higgs Bozonu Araştirmasinin İnternet Medyasinda Sunumu

AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDE (CERN) YAPILAN

HIGGS BOZONU ARAŞTIRMASININ İNTERNET MEDYASINDA SUNUMU

 

Özgehan ÖZKAN

Öz

Toplumun siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel, bilimsel vb. alanlarda geneli ilgilendiren konularda meydana gelen gelişmeleri öğrenmesinin başlıca yolu medyadır. Medyanın "gördüğü" konular toplumun gündemine, bilgi havuzuna girebilecek, "görmediği" konular ise gündeme girmediği için kamuoyu oluşumunda etkili olamayacaktır. Medyanın belli bir konuyu görmesi veya görmemesi kadar, gördüğü konuyu nasıl sunduğu da kamuoyunun şekillenmesinde önemlidir. Medya, dilin yapısal özelliklerini kullanarak, haber içeriğinde detay sayılabilecek bir konuyu öne çıkarıp, belli bir bölümü geri plana atarak vb. konuyu okuruna büyük ölçüde değişmiş ve gerçek bağlamından uzaklaşmış bir şekilde aktarabilmektedir. Bu yaklaşım habere konu teşkil eden her alanda olduğu gibi bilim haberlerinde de kendini göstermektedir. Bu araştırma, 2012-2014 yılları arasında yoğun bir şekilde gündeme gelen ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de yapılan Higgs bozonu (maddeye kütlesini kazandıran atomaltı parçacık) araştırmasının internet medyasında nasıl temsil edildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma çerçeve analizi yöntemi ile yapılmıştır. Higgs bozonu araştırması konusunda haber kaynağının asıl söylemi ile başlıktaki ifadeler, spotta ön plana çıkartılan unsurlar karşılaştırılarak, bu bilimsel konunun okurlara ne şeklide aktarıldığı sorgulanmaktadır. Sorgulama sonucunda okurun yanıltıcı bir şekilde bilgilendirildiği, haberin gerçek bağlamına uygun bir söylem oluşturulmadığı, bilimsel bir konunun magazinleştirilerek ve spekülatif bir dil ile aktarıldığı saptanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Bilim, haber, Higgs bozonu, Cern, sunum. 

THE PRESENTATION OF THE HIGGS BOSON RESEARCH CONDUCTED AT THE EUROPEAN NUCLEAR RESEARCH CENTER (CERN) IN THE INTERNET MEDIA

 

Abstract

The media is the primary way of keeping abreast of latest news dealing with the majority of the public, especially in the political, economic, cultural, scientific fields. Whilst the topics “recognized” by the media can penetrate into the agenda and repository of the public, the topics “unrecognized” by the media have no impact on creating a public opinion, as they are not at the public’s agenda. Apart from the fact that a topic has been recognized or unrecognized by the media, it is also important how the media represents a recognized topic in terms of shaping the public opinion. The media can convey the subject to the public in a significantly different and deviated way, such as by using structural features of the language, bringing a relatively small detail in the content of news to the forefront, or pushing a certain section of news into the background. This approach can also be seen in science news as in every field that constitutes subject to a news. The purpose of this study is to reveal how the Higgs Boson (a subatomic particle that gives a mass to substance) research, which was conducted at the Europe Nuclear Research Centre (CERN) and at the top of the agenda between 2012 and 2014 is represented in the internet media. The study is carried out by the frame analysis. In this regard, expressions in headlines and elements that have been brought to the forefront through highlights are compared with the main discourse of the news source regarding the Higgs Boson research and examined in what way this scientific topic are conveyed to the public. As a consequence of this study, it has been determined that the public is informed in a deceptive way, news is not consistent with their real discourse and a scientific topic is conveyed with a tabloidized and speculative approach.

 

Keywords: Science, news, Higgs boson, Cern, presentation.

Tam Metin PDF