Z_14_4_Sakın Şehırlerde Toplumsal Katilim: Somut Olmayan Kültürel Mırasin Korunmasinda Kadinlarin Rolü

SAKİN ŞEHİRLERDE TOPLUMSAL KATILIM:  SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA KADINLARIN ROLÜ

Şule Yüksel ÖZMEN

Haluk BİRSEN

Özgül BİRSEN

Öz

Cittaslow Hareketi doğaya zarar vermeden de kentlerin gelişebileceğini savunan bir yerel kalkınma modelidir. Bu model 70 kritere sahiptir ve bu kriterlerin bir boyutunu da kültürel unsurlar oluşturmaktadır. Cittaslow hareketinin dayandığı yavaş felsefesi somut olmayan kültürel mirasın korunmasıyla paralellik taşımaktadır. Bu çalışmada Somut olmayan kültürel mirasın korunmasında yavaş şehirlerde yapılanlar katılımcı gözlemle toplanan verilerle aktarılmıştır. Toplumsal katılım boyutu da 9 sakin şehirde 585 kadınla yapılan anketle ortaya konmuştur. Sonuç olarak somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında kadınların etkin rolü bulunduğu ve sakin şehirlerde buna yönelik çalışmalara da etkin katılım sağladıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, sakin şehir, yavaş şehir, kültürel miras, kadın.

PUBLIC PARTICIPATION IN CITTASLOW CITIES: THE WOMEN’S ROLES IN CONSERVATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Abstract

The Cittaslow Movement is a model of local development that advocates that cities can develop without harming nature. This model has 70 criteria and one dimension of these criteria constitute cultural elements. The slow philosophy of the Cittaslow movement is parallel to the preservation of intangible cultural heritage. In this study, what to protect intangible cultural heritages did in Cittaslow was transferred from data collected by participant observation method. The social participation dimension was also revealed by a survey of 585 women in 9 Turkish Cittaslow. As a result, females have an active role in conveying the intangible cultural heritage and it has been found that they are actively participating in the work in the Cittaslow.

Keywords: Cittaslow, slow city, cultural heritage, women.


 

Tam Metin PDF