Z_14_1_Gösterışsız Tüketım Kavrami Bağlaminda Tüketıcı Algisi

GÖSTERİŞSİZ TÜKETİM KAVRAMI BAĞLAMINDA TÜKETİCİ ALGISI

Nurhan Babür TOSUN

Yelda ÜLKER

Öz

Günümüzde, markalar tasarımlarında sadeleşme yoluna gitmektedir. Bunun nedeni olarak tüketicilerin artık logosunun, ambleminin ve deseninin fazla belirgin olmadığı, sade modelli markaları tercih etmesi gösterilebilir. Diğer bir deyişle günümüz tüketicisi, ‘pahalı’ ve ‘lüks’üm diye bağıran ürünleri kullanmaktan rahatsızlık duymaktadır. Tüketicinin bu yeni algısını fark eden markalar da, ürünlerinde belirgin olmayan logo ve desen kullanım eğilimi göstermeye başlamıştır. Bu doğrultuda, tüketici algısının gösterişçi tüketimden, gösterişsiz tüketime doğru evrildiği söylenebilir. Bu bağlamda, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin ve araştırma görevlilerinin oluşturduğu yedişer kadından oluşan iki farklı odak grubu oluşturularak, markaların logo, amblem ve desenlerinin sadeleşme yoluna gitmesinden tüketici algısının nasıl etkilendiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca araştırmada, katılımcıların fiyatı yüksek marka çantalardan desenli, desensiz, logolu veya logosuz olanlarına karşı oluşan algılarının yanı sıra fiyatı yüksek markalı çanta seçiminde mekânın ve çevrenin ne denli etkili olduğunun belirlenmesine çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gösterişsiz tüketim, Veblen, gösterişçi tüketim, algı.

CONSUMER PERCEPTION IN THE CONTEXT OF IMPLICIT CONSUMPTION

Abstract

Nowadays, brand designs are becoming simpler in their designs. The reason for this is that consumers now prefer simpler modeled brands that are not overly obvious with their logo, emblem and pattern. In other words, today's consumer is uncomfortable to use products that call 'expensive' and 'luxury'. Markets that are aware of this new perception of the consumer have started to show no tendency to use logo or pattern which is not obvious in their products. In this direction, it can be said that the consumer perception has evolved from the fervent consumption to the unpretentious consumption. In this context, it is aimed to determine how consumers' perception is affected by the creation of two different focus groups composed of the five female students of Marmara University Communication Faculty students and researchers, and the logo, emblem and designs of the brands go to simplification. In addition, the researchers are trying to determine the effect of the participants on the perception of the place and the environment in the selection of high-branded bags, as well as perceptions of those with patterned, patternless, logistic or logos of high-price branded bags.

Keywords: Implicit consumption, Veblen, conspicuous consumption, perception. 

Tam Metin PDF