İletişim Fakültesinin Amaç ve Hedefleri

 

Stratejik Amaç 1- Eğitim-Öğretimin Kalitesini ve Niteliğini Geliştirmek         

Hedef 1- İletişim Fakültesi’nin fiziki koşullarını iyileştirmek ve KTÜTV, Radyo KTÜ, Ajans KTÜ ve Reklam Atölyesi gibi uygulama birimleri için bir ek bina yapılması.

Hedef 2- KTÜ TV’nin kurularak yayına başlamasını sağlamak ve uygulama birimleri (Radyo KTÜ, KTÜTV, Ajans KTÜ, Reklam Atölyesi vb.) için gerekli teknik donanıma sahip olmak

Hedef 3- İletişim Fakültesi bünyesinde Uzaktan Eğitim Merkezi kurulması ve Uzaktan Eğitim sisteminin başlatılması

Hedef 4-Film gösterimleri yapılabilecek cep sineması açmak.

Hedef 5- Önümüzdeki 5 yıl içinde fakültemiz bölümlerine 5 Profesör, 10 Doçent, 20 yardımcı doçent, 20 araştırma görevlisi, 3 öğretim görevlisi ve 3 uzman alımını gerçekleştirmek

Hedef 6- Fakülte içinde öğrencilerin çalışabilecekleri bir etüd merkezi ile internet ofisinin kurulması

Hedef 7- Kamu ve Özel sektör kuruluşlarına da hizmet vermek üzere medya merkezinin kurulması

Hedef 8- Tüm bölümlerin uygulama birimleri için arşiv ve dokümantasyon altyapısının oluşturulması

Hedef 9- Önümüzdeki beş yıl içinde iletişim alanında yapılacak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak

Hedef 10- İletişim sektöründe halen çalışarak deneyim kazanan uzmanlarla atölye çalışmaları yapmak

Hedef 11- Mevcut KTÜ İletişim Öğrenci Uygulama Gazetesi’nin yayın periyodunun sıklaştırılarak (ayda bir) ve sayfa sayısının artırılması

Hedef 12- Medya merkezi bünyesinde uygulamaya yönelik olarak dergilerin çıkarılması

Hedef 13- Ajans KTÜ, KTÜ İletişim Öğrenci Uygulama Gazetesi ve Reklam Atölyesi’nin işlerinin basılabilmesi için dijital baskı makinesi ünitesi kurularak, bu yönde malzeme alımına (dijital baskı makinesi) ve personel teminine (uzman) gidilmesi

Hedef 14- Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının açılması

Hedef 15- Gerekli bölümlerde ikinci öğretim programlarının açılması

Hedef 16- Bina içerisinde ek oda ve derslikler için düzenleme yapılması

 

Stratejik Amaç 2- Bilimsel çalışmalarda ve etkinliklerde niteliksel ve niceliksel artış sağlamak

Hedef 1- Öğretim üyelerinin konferans, seminer, sempozyum, bilimsel araştırma gibi nedenlerle gerçekleştireceği yurt içi ve yurt dışı hareketliliğin desteklenmesi

Hedef 2- Uluslararası yayın indeksleri konusunda bilgi paylaşımı gerçekleştirerek iş birliği potansiyelini arttırmak

Hedef 3- Ulusal ve uluslararası sempozyum ve atölye çalışmaları düzenlemek


Stratejik Amaç 3- Yardımcı hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yürütülebilmesi için İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi

Hedef 1- Alanında uzman idari personel sayısını artırmak 

Hedef 2- Fakültemiz uygulama birimlerinde yarı zamanlı çalışacak öğrencilerin istihdam edilmesi

 

Stratejik Amaç 4- Kaliteli eğitim-öğretim için gerekli finansal kaynakların geliştirilmesi

Hedef 1- Fakültemiz bünyesinde döner sermaye işletmesinin kurulması

Hedef 2- Trabzonlu iş adamları, dernek, kurum ve kuruluşlardan destek sağlamak

 
Stratejik Amaç 5- Toplumsal katma değer üretmek

Hedef 1- Toplumsal kaynaşmayı sağlamak için öğrencilerin gönüllüğüne dayalı halihazırda yapmakta olduğumuz projeleri zenginleştirmek, bu projelere katılan öğrenci sayısını artırmak ve yeni projeler üretmek

Hedef 2- İletişim ödül organizasyonları ve film festivalleri düzenlemek ve halkın katılımını sağlayarak, toplumsal faydayı desteklemek

Hedef 3- Yerel medya ve fakültemiz iş birliğinin geliştirilerek yerel medyanın gelişimine katkı sağlayacak çalıştaylar düzenlemek

Hedef 4- Mezunlar derneğinin kurulması ve iş birliğinin sağlanması

 

Stratejik Amaç 6- Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği geliştirmek

Hedef 1- Öğretim üyelerinin ve elemanlarının AB ve TUBİTAK projeleri yapımının özendirilmesi

Hedef 2- Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliği içerisinde güncel konularda öğrencilere ve topluma katkı sağlayacak konferanslar düzenlenmesi

Hedef 3- Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren diğer iletişim fakülteleri ile iş birliğinin geliştirilmesi

Hedef 4- Ulusal ve yerel ölçekteki sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak

Hedef 5- Ulusal ve yerel medya kurumları ile iş birliği yapmak