Makaleler

Hikmet Koçyiğit

1980-2017 Arası Telif ve Tercüme Matbu Türkçe Tefsirler Bibliyografyası

Between 1980-2017 Copyright And Translation Printed Turkish Commentaries of The Qur’an Bibliography

9 - 52

İhsan Timür

Tahâvî Akîdesi’ne Ehl-i Hadis Yorum: Sadruddin İbn Ebi’l-İz ve el-Akîdetü’t-Tahâviyye Şerhi

Interpretation of Ahl al-Hadith on The Creed of at-Tahawi: Ibn Abi Al-Iz and Sharh al-Aqidah al-Tahawiyyah

53 - 72

Zeynep Nermin Aksakal

Kur’ân’a Göre Ehl-i Kitabın Kutsal Kitaplardaki Ayetleri Tahrifi, Gizlemesi ve Ayetlerle Amel Keyfiyeti

According to Quran Ahl al-Kitab’s Falsification and Suppression in the Biblical Verses and Condition of Practice with Verses

73 - 108

Kamran Abdullayev

Divanuʼl-Memnȗn’a Göre Hasan Alkadârî’nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Kafkasya’daki Faaliyetleri

According to Divanu'l-Mamnun Life of Hasan Al-Qadari, His Scientific Personality And Activities in The Caucasus

109 - 134

Hayrettin Öztürk

Ali Haydar Özak, Hayatı ve Kur’ân Eğitim Metodu

Ali Haydar Ozak, His Life and His Method of Qur’anic Education

135 - 159

Yusuf Karatay

el-En’âm 6/103. Âyet Bağlamında Ru’yetullah Meselesi

An Issue of Seeing God in Frame of Verse al-An’âm 6/103

161 - 181

Çeviriler

Çev. : Şenol Saylan - Yusuf Yiğit

Teşehhütte [Şahadet Parmağıyla İşaret Esnasında Diğer] Parmakların Yumulması Hususunda Şüphenin Giderilmesi

Eliminating The Doupts in The Matter of How to Use Index Finger During The Sitting Position of Salaah

Muhammed Emîn İbn Âbidîn

183 - 213

Çev. : Halil Temiztürk

Kadınlar Arasında Asketizm ve Manastır Hayatı

Asceticism and the Monastic Life Among Women

Margaret Smith

215 – 229

Çev. : Enes Büyük

Tefsir İlminin İstimdâdı Hakkında

About Istimdât of Tafsir

Muhammed et-Tahir İbn Âşur

231 – 247

Kitap Değerlendirme

Züleyha Birinci

Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, Hangi Meslek-i Felsefeyi Kabûl Etmeliyiz?

Dârü’l-Fünûn Efendilerine Tahrîrî Konferans

249 – 255

Maksude Kurt Fidan

Fuzuli Bayat, Türk Kültüründe Kadın Şaman

257 - 260