Makaleler

Yavuz Selim Göl

Abbâsîler Döneminde Kâdı’l-Kudâtlık

Qadı Al Qudat in the Abbasid Period

11 - 59

Abdullah Kavalcıoğlu

Debûsî ve Semerkandî'nin Fıkıh Usulünde “Kapalı Lafızlar” Konusuna Yaklaşımları ve Görüşlerinin Mukayesesi

Dabusî and Samarqandî's Approach to the Subject of "Covered Speech" in Usûl al-Fiqh and its Comparisons

61 - 85

Ahmet Başaran Manav

Mâverdî’nin Edebü’l-Kâdî Adlı Eseri Çerçevesinde Sünnet Anlayışı

Mâverdî’s Comprehension of Sunnah in the Framework his Book Edebü’l-Kâdî

87 - 121

Betül Saylan

Ferahu’r-Rûh Adlı Eseri Çerçevesinde Bursevî’nin Sem‘iyyât Bahisleri Hakkındaki Görüşleri

Bursawi’s Opinions About Subject of Sem‘iyyât in the Framework of the Book Named as Ferafu’r-ruh

123 - 154

Süleyman Gür

Osmanlı Döneminde Yetişen Trabzonlu Müellifler ve Eserleri: Bir Literatür Tespiti Denemesi

Trabzonian Writers Grew Up in Ottoman Period and Their Works: A Trial for a Literature Review

155 - 239

Çeviriler

Çev. : Davut Ağbal

Muhyiddîn İbn Arabî’de Sûfî Dilin Mertebeleri

The Levels of Sufi Language in Muhyiddîn Ibn’ Arabî

Abdulkâdir b. İzzet

241 - 254

Çev. : Betül Tarakçı

Batı’da Tasavvuf: İnterspiritüel Çağ’da İslam

Sufism in the West: Islam in an Interspiritual Age

Hugh Talat Halman

255 – 290

Toplantı Özeti

Yaşar Akaslan

"Son Dönem Karadenizli Merhûm Kurrâlar"

291 – 298