Yazı İşleri Birimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gelen ve giden tüm evrakların EBYS'de kayıt edilmesi işlemlerinin kontrol ve takibinin yapılması, gerekli görülen evrak, sevk ve tutanakların mühür işlemlerinin yapılarak ilgiliye teslim etmek, Posta ile gidecek evrakların ilgili deftere (posta, iadeli taahhütlü defteri) kaydı yapıldıktan sonra gönderilmesini sağlamak, önem arz eden Rektörlük yazışmaları, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yazışmaları, dilekçeler ve tutanakların dosyalanmasını sağlamak, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personelinin Yıllık izinleri ve Rapor işlemlerinin takip edilmesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personel dosyalarının tutulması ve takibi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı haftalık ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanması işlemleri,

Düzenlenen İş Görmezlik Belgeleri’nin SGK İl Müdürlükleri’ne gönderilmek üzere üst yazılarının yazılarak Personel Dairesi Başkanlığı’na teslim edilmesini sağlamak.

Sağlık Kurulundan çıkan Özürlü Raporları’nın ilgili yere gönderilmek üzere üst yazılarının yazılarak Personel Dairesi Başkanlığı’na teslim edilmesini sağlamak.

Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması,