Daıre Başkanliğimizin Yetkı, Görev ve Sorumluluklari

*Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Merkezler, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe Bağlı Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliği'ne ait yıllık Bütçe ödenekleri ve harcama durumlarını izlemek

*Rektörlük ve bağlı birimlerine ait ihale işlemlerini gerçekleştirmek

*Rektörlük ve bağlı birimlerine ait satınalma işlemlerini gerçekleştirmek

*Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Merkezler, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe Bağlı Daire Başkanlıkları (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı hariç) ve Hukuk Müşavirliği'ne ait her türlü malzemenin giriş-çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet, terkin, devir ve sayım işlemlerini yaptırmak,

*Kurum içi ve dışından gelen ve giden evrak kayıtlarının tutulması ve ilgili birimlere sevkinin sağlanması,

*Üniversitemiz Rektörlük ve birimlerine ait arşivlik malzemelerin arşivlenmesi, tasnifi ve imhası, birimlerin arşivlik malzemelerden yararlanması gibi işlemlerin yürütülmesi,

*Rektörlük ve bağlı birimlerin temizlik işlerinin yürütülmesi, rektörlük araçlarının sevk ve idaresi ile Personel Taşıma Servisi hizmetlerinin takibi ve kontrolü,

*Üniversite lojman hizmetlerinin yürütülmesi, takip ve kontrolü

*Personelin yıllık sicil raporlarını doldurmak

*Hizmetlerin aksamayacak şekilde personelin yıllık izinlerinin düzenlenmesi

*Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak

*Bütçe kanun tasarısı içinde yer alan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ait ödemelerde "Harcama Yetkilisi" ve Harcama Yetkilisinin, verdiği ödemelerde ihale komisyon kararlarını ihale yetkilisi olarak imzalar,

*İhale Komisyonunda Komisyon Üyeliği

*İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bütçesinin Harcama Yetkilisi olarak imzalar

*Personele izin verme ve izinlerini onaylama

*Personel Aile Bildirim formlarını imzalama

*Personel Sicil Raporlarını düzenleme ve imzalamak

*Yılsonu Taşınır Mal Sayım Raporlarını imzalama

*Malzeme Talep Formlarını imzalamak

*Lojman Tahsis Komisyonu Üyeliği