Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Kurulduğu 1993 yılından 2000 yılına kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden KTÜ İç Mimarlık Bölümü 2000 yılından itibaren merkezi sınav sistemi ile öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 1993'te kurulan KTÜ İç Mimarlık Bölümü bugün giderek büyüyen genç, yetenekli ve deneyimli bir akademik kadroya sahiptir. Öte yandan ders programlarındaki derslerin bazıları başta KTÜ Mimarlık Bölümü olmak üzere, Güzel Sanatlar Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği ve diğer ilgili bölümlerin öğretim üyelerinin katılımı ile yürütülmektedir.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İÇ MİMARLIK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması, - 2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
İç Mimarlık alanında lisans derecesi elde edebilmek için (İçmimar ünvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
Çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim-öğretim yaklaşımının benimsendiği KTÜ İç Mimarlık Bölümünde sorumluluk sahibi, zamanı doğru kullanma alışkanlığı geliştiren, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütülmektedir. İç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel ve katılmalı bir yaklaşım benimsenerek bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık tarihi ve restorasyon ana bilim dallarından; eşgüdümlü olarak bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Ayrıca serbest çalışan deneyimli mimar ve iç mimarların proje ve bitirme projesi gibi uygulamalı derslere katılımları ile öğrencilerin, meslek pratiği konusunda da bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. İç Mimarlık Bölümünde eğitim-öğretim kuramsal dersler, atölye çalışmaları, seminer ve benzeri çalışmalar, görsel anlatım araçlı gösteriler ve diploma çalışmalarından oluşmaktadır. Eğitim-öğretim programında; mimari tasarım, bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık ve sanat tarihi, donatı tasarımı ve sanat tarihi, görsel algı, estetik, iç mekan organizasyonu malzeme-teknoloji, restorasyon, bilgisayar destekli tasarım gibi zorunlu derslerin yanında farklı uzmanlık alanlarından seçme dersler yer almaktadır. Öte yandan İç Mimarlık Bölümünde gelişen bilgisayar teknolojisinden yararlanmak amacıyla bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar dilinin öğretilmesi önemli amaçlardan biridir. Bu nedenle bölümde bilgisayar destekli tasarım konularında öğrencilerin ödev, araştırma ve tasarımlarını bilgisayar diliyle ifade etmeyi öğrenebilecekleri yeterince ders bulunmaktadır.KTÜ İç Mimarlık bölümünde öğrenciler için çift ana dal, yan dal ve yatay geçiş programları oluşturulmuştur. Eğitim gördüğü programda başarılı olan öğrenciler istedikleri takdirde başka bir lisans programına belirlenen kontenjanlar dahilinde geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, vb.) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmaları %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Bitirme projesi değerlendirmesi İç Mimarlık Bölümü Bitirme Esasları çerçevesinde yapılar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler İÇMİMAR unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
İç Mimarlık Bölümü mezunları mesleki anlamda belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler gibi kamu sektöründe, çeşitli iç mimarlık, mimarlık, tasarım büro ve şirketlerinde, çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, banka ve mağaza gibi şube sistemiyle çalışan kurumların merkezlerinde İçmimar olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımızın bazıları ise kendi tasarım bürolarını oluşturarak mekan tasarımına katkıda bulunmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 61080, TRABZON, TÜRKİYE
Telefonu      : +90 462 3772695/2695-1617
Belge Geçer           : +90 462 3255588
E-Posta      : icmimarlik@ktu.edu.tr
Web Adresi :  http://www.icmimarlik.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Mimarlık Fakültesi bünyesindeki ana bina ve ek binadaki atölye ve dersliklerde eğitim-öğretime devam edilmektedir.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
IMB1001İç Mimarlıkta Teknik Resim - I82+2+0ZorunluTürkçe
IMB1003Temel Sanat Eğitimi84+4+0ZorunluTürkçe
IMB1005İç Mimarlığa Giriş32+0+0ZorunluTürkçe
IMB1007Tasarıma Giriş ve İç Mimari Proje - I62+2+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3015+8+0
Bahar Dönemi
IMB1000İç Mimarlıkta Teknik Resim - II82+2+0ZorunluTürkçe
IMB1002İç Mimari Proje - II84+4+0ZorunluTürkçe
IMB1004Mimarlık ve Sanat Tarihi52+0+0ZorunluTürkçe
IMB1006Yapı Bilgisi52+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1004İngilizce - II22+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3014+6+0
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
IMB2001İç Mimari Proje - III84+4+0ZorunluTürkçe
IMB2009Grafik ve Model Anlatımı32+1+0ZorunluTürkçe
IMB2013Malzeme Bilgisi - I22+0+0ZorunluTürkçe
IMB2017Bilgisayar Dest. Tas. - I32+1+0ZorunluTürkçe
IMB2025Taşıyıcı Sistemler22+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-342+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
IMB2007Serbest Perspektif42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB2011Strüktür ile Biçim Araştırması42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB2015Mesleki İletişim - I42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB2021İç Mekan Tasarımı ile İlişkili Disiplinler42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB2023Yaratıcı Düşünme42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB2027Soyut Düşünme42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3018+6+0
Bahar Dönemi
IMB2000İç Mimari Proje - IV84+4+0ZorunluTürkçe
IMB2002Bilgisayar Dest. Tas. - II32+1+0ZorunluTürkçe
IMB2004Estetik22+0+0ZorunluTürkçe
IMB2014Detay Bilgisi32+1+0ZorunluTürkçe
IMB2020Malzeme Bilgisi - II22+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-342+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
IMB2006Iç Mekanda Mimari Stiller-142+0+0SeçmeliTürkçe
IMB2010İç Mekanda Sınır Öğeleri42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB2012Tasarım,Sanat ve Güncel Kavramları42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB2016Fotoğrafçılık42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB2018İç Mekan Tasarımında Renk Kullanımı42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB2024Mesleki İletişim - II42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB2026Duyusal Farkındalık Ve Tasarım02+0+0SeçmeliTürkçe
IMB2028Ütopya Ve Tasarım02+0+0SeçmeliTürkçe
IMB2030Kültür Ve Mobilya02+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+6+0
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
IMB3009Oda Akustiği52+2+0ZorunluTürkçe
IMB3013İç Mimari Proje - V84+4+0ZorunluTürkçe
IMB3019Mobilya Tarihi42+0+0ZorunluTürkçe
IMB3023Isıtma Havalandırma ve Tesist.53+1+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
IMB3001Çağdaş Mobilya42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB3003Mekansal Sirkülasyon Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB3005Anadoluda Konut Mimarisi42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB3007Anadolu’da Türk Sanatı42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB3015Mutfak Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB3017Mimari Simülasyon - I42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB3027Tasarımda Esneklik42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3015+7+0
Bahar Dönemi
IMB3004Aydınlatma42+0+0ZorunluTürkçe
IMB3010Röleve64+2+0ZorunluTürkçe
IMB3016Mobilya Tasarımı42+2+0ZorunluTürkçe
IMB3018İç Mimari Proje - VI84+4+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
IMB3000Oturma Elemanı42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB3002Sahne Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB3008Mimari Simülasyon - II42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB3012Turizm Yapıları42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB3014Mobilya Üretiminde Doğal Ahşap Malzemeler42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB3020İç Mekan Tasarımında Sürdürülebilir Malzemeler42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB3022Koruma ve Yeniden Kullanım42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3016+8+0
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
IMB4009Mesleki Deneyim - I40+2+0ZorunluTürkçe
IMB4015İç Mekan Restorasyonu62+2+0ZorunluTürkçe
IMB4017Modern Mimarlık Tarihi22+0+0ZorunluTürkçe
IMB4021İç Mimari Proje - VII84+4+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
IMB4001Engelliler İçin Tasarım42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB4005Kent Mobilya Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB4007Kültür-Etkinlik Mekanları42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB4013Mimarlıkta Render ve Animasyon Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB4019Anlambilim ve Görme Biçimleri42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3014+8+0
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
IMB4000Bitirme Çalışması80+6+0ZorunluTürkçe
IMB4014Mesleki Uygulama Bilgisi42+0+0ZorunluTürkçe
IMB4022Mesleki Deneyim - II40+2+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-342+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
IMB4002Iç Mekanda Mimari Stiller-242+0+0SeçmeliTürkçe
IMB4004Spor Yapıları İç Düzeni42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB4006Eğitim Yapıları42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB4008Güneş Kontrolü42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB4010Çevre Düzeni/Peyzaj42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB4012Çevre Psikolojisi42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB4016Görsel Medya ve Mimarlık42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB4018Çocuk Mekanları ve Güvenlik42+0+0SeçmeliTürkçe
IMB4020Stand Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3010+8+0
YIL TOPLAMI :60