U - Y - Sınav Uygulama Yönergesi

 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
 
Amaç

Madde 1. Bu yönergenin amacı,Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülen bütün programlarda; sınavlarla ilgili düzeni sağlamak, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve öğretim elemanlarının uyması gereken kuralları belirlemek, öğrencilerin sınav hakkını güvence altına almaktır.

 

Yasal Dayanak

Madde 2.

Bu yönerge,

a)      Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği’nin 12. maddesi (Sınavlar ve Değerlendirme Esasları),

b)      2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 17. maddesinin b fıkrasında belirtilen “Fakülte Kurulunun Görevleri” başlığının 5. bendi,

c)       Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 97354392-010.99/7287 sayı, 05/02/2014 tarihli yazısında belirtilen “sınavları düzenlemekle görevli otorite olan idarelerin, sınav güvenliği için gerekli her türlü önlemi alabilecekleri ve bu kapsamda sınav kuralları belirleyebilecekleri, bu kuralları ihlal edenlere karşı da ihlal edenlerin eylemlerine uygun yaptırımları uygulayabilecekleri” ifadesi.

hükümlerine dayanır.
 
Kapsam

Madde 3. Bu yönerge Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen bütün eğitim-öğretim faaliyetleri (I. Öğretim ve II. Öğretim programları dâhil) için gerçekleştirilecek sınavları kapsar.

……
Sınav Süresince Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar

Madde 17. Öğrencilerin “Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Kimlik Belgesini” sınav süresince masa üzerinde bulundurması gerekmektedir.

Madde 18. Öğrenciler sınav başlamadan önce sınav salonunda hazır olur. İlgili dersin sorumlusu veya görevli gözetmenler tarafından belirtilen oturma düzenine uygun olarak öğrenciler salonda yerini alır. Sınav görevlileri, hiçbir açıklama yapmaksızın öğrencilerin yerlerini değiştirebilecekleri gibi, sınavın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için gerekli tedbirleri almakla yetkilidirler.

Madde 19. Sınavın ilk 15 dakikası içinde geç kalan öğrencileri sınava alıp almamak ders sorumlusunun yetkisindedir. Sınava geç kalan öğrencilere ek süre tanınmaz ve sınavdan ilk çıkan öğrencinin ardından sınava yeni öğrenci alınamaz.

Madde 20. Sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden hiçbir öğrenci sınav salonunu terk etmez. Öğrenciler sınav salonundan çıkış sürelerine uymak zorundadır. Herhangi bir sebepten dolayı salondan çıkan öğrenci yeniden sınav salonuna alınmaz.

Madde 21. Sınav süresince, öğrenciler sınav görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.

Madde 22. Sınav süresince cep telefonu kapalı bir konumda (enerjisi kesik) cepte ya da çantada tutulmalıdır. Öğrenci cep telefonunu hiçbir suretle cebinden çıkaramaz ve görülebilecek bir konuma getiremez. Aksi durumda “kopya çekme” olarak değerlendirilir ve “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”nin 7.maddesinin (e) fıkrasına göre yasal işlem yapılır.

Madde 23. Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulundurabilecekleri gereç ve donanım; dersi veren öğretim üye ve yardımcıları tarafından dersin niteliğine göre belirlenir. Bu araç ve gereçler sadece bir öğrenci tarafından kullanılabilir, paylaşılamaz. Cep telefonları, akıllı saatler, ses kayıt cihazı, bluetooth, programlanabilen hesap makineleri vb. araçların sınavlarda kullanılmasına izin verilmez. Sınavlarda hangi özellikli/fonksiyonlu hesap makinelerinin kullanılabileceği ders sorumlusu tarafından belirlenir.

Madde 24. Her öğrenci sınava girdiği salonda oturmuş olduğu sıra ve çevresinde kopya sayılabilecek herhangi bir bilgi, yazı ve/veya belgenin varlığından şahsen sorumlu olup, böyle bir durum varsa sınav gözetmeninden yerinin değiştirilmesini talep etmelidir. Aksi halde bu bilgi ve belgelerin kendisine ait olduğu kabul edilir.

Madde 25. Sınav kurallarını, düzenini, işleyişini bozan, sınavın yapılmasını engelleyen, sınav görevlileri ile tartışan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınav ile ilgili düzenlemelerini kabul etmeyen öğrencilerin sınavları, gerekli görülmesi halinde sınavı uygulayan ders sorumlusu ve gözetmenler tarafından hazırlanan tutanak sonucu geçersiz sayılır. Bu durumda “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması da yapılır.

Madde 26. Sınav esnasında öğrenci/öğrenciler tarafından somut kopya durumunun tespiti halinde, gözetmenler ve ders sorumluları bu durumu tutanak ile kayıt altına alır. Tutanak, işlem yapılmak üzere bölüm başkanlığına iletilir. Kopya yapıldığı veya teşebbüs edildiği saptandığı takdirde “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” kuralları uygulanır.

Madde 27. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde öğrenciler sınav salonundan ayrılamaz. Öğrencilerin sınav kağıdına, sınavla ilgisi olmayan ifadeler yazması durumunda “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” kuralları uygulanır.

 
Yönergenin Yürürlüğü

Madde 28. Bu yönerge, Mühendislik Fakültesi, Fakülte Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve Fakülte Dekanlığı tarafından yürütülür.