Kaynak: mevzuat.gov.tr 11.10.2012  güncel: 22.08.2014

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile öğrenci işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesinde ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına, sınav ve değerlendirme esaslarına; öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çift Anadal: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversite içinde iki diploma programından eş zamanlı ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

b) Bağıl Sistem: Öğrencinin bir dersteki başarısının aynı derse kayıtlı diğer öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirilmesini,

c) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversitenin; Fakülte Yönetim Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Konservatuvar Yönetim Kurulu veya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ç) Kurul: Yükseköğretim Kurulunu,

d) Önkoşul Dersi/Ön Koşullu Ders: Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken dersi,

e) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yandal: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası alabilmesini sağlayan programı

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Düzeyleri

Ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi

MADDE 5 – (1) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında normal dört yarıyıllık bir eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili programda ön lisans diploması verilir.

(2) Lisans öğrenimini tamamlayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(3) Sekiz yarıyıllık bir eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Ön lisans ve lisans eğitiminin süresi ve derslerin kredilendirilmesi

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl; ondört hafta ders, bir hafta ara sınav, iki hafta yarıyıl sonu sınav haftası ve bir hafta bütünleme sınav haftası olmak üzere onsekiz haftadan oluşur. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur. Ara sınavlar dokuzuncu haftada yapılır ve bu hafta içerisinde ders yapılmaz.

(2) Eğitim-öğretim çalışmalarının öğretim bakımından değerlendirilmesi kredi-saat esası üzerinden yapılır. Her bir eğitim-öğretim çalışmasının kredi-saat değeri aşağıda gösterilmiştir:

 

Eğitim-Öğretim Çalışması

Kredi-Saat

Haftada (1) saatlik ders

1

Haftada (2) saatlik derse bağlı uygulama

1

Haftada (2-4) saatlik laboratuvar, atölye uygulaması, daktilo, bitirme çalışması ve benzeri

1

Haftada (5-8) saatlik laboratuvar, atölye uygulaması, daktilo, steno ve büro uygulaması,

proje, seminer, bitirme çalışması ve benzeri

2

 (3) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, eğitim-öğretim planında belirtilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır. Bir yarıyıldaki azami ders yükü, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek öğrenciler hariç, 40 saati aşamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen lisans ve meslek yüksekokul programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır.

(2) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Üniversite tarafından yapılır.

Kayıt işlemleri

MADDE 8 – (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir:

a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek,

b) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenen öğrenim ücretini yatırmış olmak.

(2) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Oryantasyon ve akademik danışmanlık

MADDE 9 – (1) Kesin kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, derslerin başlamasından önce, ilgili birimlerce oryantasyon programları düzenlenebilir.

(2) Her öğrenci için, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığınca derslerin başlamasını takip eden en geç onbeş gün içinde, bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencilerin derse yazılma işlemlerini Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde denetler ve öğrencinin sosyal ve kültürel durum ve faaliyetlerinin başarısını olumsuz etkilememesi için gerekli yönlendirmeleri yapar.

Yatay ve dikey geçiş yoluyla kabul ve intibak

MADDE 10 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı birimlere yatay geçiş, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve bu konudaki Senato kararlarına göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(2) Diğer bir üniversiteden veya Üniversite içinden aynı bölüme veya Üniversite içinden farklı bir bölüme yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencinin geldiği kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre 2547 sayılı Kanun ile belirlenen azami süreyi aşamaz.

(3) (Değişik: RG-14/7/2014-29060) Üniversiteye geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin, önceden almış oldukları derslerin harf notları, karşılık sayılan dersler için geçerli sayılır ve bu notlar ortalamalara katılır.

(4) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden diğer yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Bu takdirde her on yedi kredilik muafiyet için azami öğrenim süresinden dönemlik toplam kredi miktarının 2/3’ü için bir yarıyıl düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği sınıf belirlenir.

(5) Meslek yüksekokulu mezunlarının Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı lisans programlarına dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Lisans öğrenimine kayıt olan öğrencilerin kullanacağı öğrenim süreleri ve ders intibakları ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Akademik takvim-yarıyıl kayıtları

MADDE 11 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları dersi/dersleri bırakabilir. Öğrenci, kayıt yaptırması durumunda öncelikle başarısız derslerini almak zorundadır. Öğrenciler ders bırakma ve ders ekleme süresi içerisinde aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

(3) (Değişik:RG-22/8/2014-29096) Ön koşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte anabilim dalı kurulu, bölüm kurulu, fakülte veya yüksekokul kurullarınca belirlenir ve alınan kararlar Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Bu derslere yazılabilmek için ön koşul derslerinden en son alınan notun en az DC olması gerekir.

(4) Bir yarıyıla ait yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin, yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır.

(5) Mazereti ilgili dekanlık, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu müdürlüğünce kabul edilen öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yaptırabilir.

(6) Akademik danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her bir öğrenci için ayrı ayrı ve iki nüsha halinde öğrenim durumu kütüğü tutulur. Bunlar ilgili bölüm başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından muhafaza edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

(2) Not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Sınav gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili akademik kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

(3) Mimarlık Fakültesine bağlı bölümler ile Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Bitirme Projesi ve ön koşullu proje dersleri için bütünleme sınavı ve mezuniyet sınavı yapılmaz. Bitirme projesi değerlendirmesi ilgili bölümün bitirme esasları çerçevesinde yapılır.

(4) Güzel Sanatlar Fakültesinde Bitirme Projesi ve ön koşullu atölye dersleri için bütünleme sınavı ve mezuniyet sınavı yapılmaz. Bitirme projesi değerlendirmesi ilgili bölümün bitirme esasları çerçevesinde yapılır.

(5) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlarda Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 13 – (1) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında ise yıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla ara sınav yerine geçebilir.

(2) Yarıyıl/yılsonu bitirme veya bütünleme sınavının ders başarı notuna katkısı %50’dir.

(3) Yarıyıl içi çalışmalar ve takvimi, yarıyıl başında bölüm başkanlığınca fakülte, yüksekokul veya konservatuvar kuruluna sunulur ve öğrenciye duyurulur. Bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde program hazırlanır.

(4) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri ile okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri için ara sınav yapılmaz. Bu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

(5) Haklı ve geçerli görülen bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrencilere, yarıyılın son haftasında bir mazeret sınavı yapılır. Diğer yarıyıl içi çalışmalara mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri, birinci sınıfta isteğe bağlı olarak seçilebilir. Başarılı öğrenciler geçer (G), başarısız öğrenciler kalır (K) notları ile değerlendirilir.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 14 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az % 70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az % 80’ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir.

(3) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalara devam şartı aranır.

(4) Üniversite tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları sınavlardan mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu devamdan sayılmaz. Sadece ara sınav ve sınav şeklindeki yarıyıl içi çalışmalar için mazeret sınav hakkı verilmesinde kullanılır.

(5) (Değişik:RG-22/8/2014-29096) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 50’dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.

(6) (Değişik:RG-22/8/2014-29096) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 45 puan alamayan öğrencilerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler.

(2) Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) (Değişik:RG-22/8/2014-29096) Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 45 puan almak zorunludur. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not ortalamasına göre başarılı veya başarısız sayılır.

(4) (Değişik:RG-22/8/2014-29096) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin harf notu hesaplanmaz, yarıyıl sonu harf notu aynen kalır.

(5) (Ek:RG-22/8/2014-29096) Bütünleme sınavına giren öğrencilerin yarıyıl not ortalaması hesabında, bütünleme sınav notları dikkate alınır.

Mezuniyet sınavı

MADDE 16 – (1) Mezuniyetlerine 1 dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra 15 işgünü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız dersi için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalaması 2.00’dan küçük olan öğrenciler mezun olamaz.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.

(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin ilgili dönemdeki harfli başarı notu yerine geçer. Yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.

Mazeret sınavı

MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavı, sadece ara sınav için kullandırılır. Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır.

(2) Mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir.

(3) Mazeret belgelerinin; düzenledikleri mazeret bitimini izleyen ilk hafta içerisinde bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

Notların verilmesi-başarı notunun hesaplanması

MADDE 18 – (1) Notlar, yarıyıl içi çalışması ve yarıyıl sonu sınav notu şeklinde öğretim elemanı tarafından interaktif olarak hazırlanarak veri tabanına girilir. Harf notları, öğretim elemanı tarafından, interaktif olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir. Bundan sonra notlar interaktif olarak ilan edilir. Sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde harf notları ile ilgili işlemlerin tamamlanması zorunludur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu notları iki suret olarak listeler. Düzenlenen bu listeler, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı listelerin bir nüshası ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünde, diğer nüshası ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında muhafaza edilir.

(2) Öğrenci sayısı 10’dan çok olan derslerde bağıl sisteme, öğrenci sayısı 10’dan az olan derslerde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki tabloda verilen mutlak not aralıklarına göre verilmiş olan notlar harfli notlara dönüştürülür ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca interaktif olarak ilan edilir.

(3) Her yarıyılın sonunda ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından ders ve diğer çalışmaların değerlendirilmesi yapılır.

Notlar

MADDE 19 – (1) Notların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve daha büyük olan öğrenciler (DC) harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler.

(3) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.

(4) (Değişik:RG-22/8/2014-29096) (G) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarılı olan öğrenciler ile ÖSYM sınavları sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersleri için verilir. (G) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(5) (Değişik:RG-22/8/2014-29096)  (K) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir. (K) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(6) (S) harf notu bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 20 – (1) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde öğrenci veya öğretim elemanının başvurusu üzerine yedi gün içinde öğrenci veya dersin bağlı olduğu ilgili akademik birimce karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyılın kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemleri ilgili yönetim kurulunun onayı ile gerçekleştirilir.

(2) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin düzeltme başvuruları doğrudan ilgili bölüm başkanlığına yapılır.

(3) Harfli başarı notlarının ilanını takiben her hangi bir nedenle yapılan değişiklikler o ders ile ilgili daha önce yapılmış olan istatistiksel hesaplamalara yansıtılmaz.

Not ortalaması

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam kredi, o çalışmanın kredi değeri ile aldığı yarıyıl notu katsayısının çarpımı yoluyla elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin bütün eğitim-öğretim çalışmalarından aldığı toplam kredi tutarı, alınan çalışmaların kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan derslerin ve çalışmaların tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

(2) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Onur öğrencileri

MADDE 22 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

(2) Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda Rektörlükçe ilan edilir.

Başarılı öğrenciler

MADDE 23 – (1) Bir yarıyılın not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarılı öğrenciler; başarılı sayıldıkları yarıyılda bulunan (DD), (FD), (FF) ile (K) harf notu aldıkları dersler ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarını, kayıt oldukları ilk yarıyılda tekrar ederler.

(2) Güz ve bahar yarıyılları birbiri ile ilişkili olmayıp, her bir yarıyılın not ortalaması kendi yarıyılına etki eder.

(3) Dördüncü yarıyılın sonunda genel not ortalaması 1.80’in altında olan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları derslerden tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1.80’e yükseltmek zorundadır.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar

MADDE 24 – (1) Öğrenciler; başarısız sayıldıkları veya normal yarıyılında almadıkları dersleri, kayıt oldukları yarıyılda öncelikle tekrar ederler. Bu durumda, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi uygulanır.

(2) Öğrenciler, tekrarlanması gereken seçmeli derslerinin yerine bölüm başkanlığı, yüksekokul veya meslek yüksekokul müdürlüğünce açılan diğer seçmeli dersleri alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış haklar yeniden kullanılamaz.

(3) Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları (DC) harf notlu derslerini, not yükseltmek amacı ile tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, bu dersin son harf notu olarak kabul edilir.

Öğrenim süresi

MADDE 25 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Diploma verilme şartları ve öğretmenlik sertifikası

MADDE 26 – (1) Lisans ve ön lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Genel not ortalamaları 3.00-3.50 olan öğrenciler onur, 3.51 veya daha yukarı olanlar yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğrencilerin durumları diplomalarında belirtilir.

(2) Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim durumu belgesi üzerinde belirtilir.

(3) Diplomalarda aşağıda belirtilen imzalar bulunur:

a) Fakültelerde: Dekan ve Rektör,

b) Dört yıllık yüksekokullarda: Müdür ve Rektör,

c) Rektörlüğe bağlı iki yıllık meslek yüksekokullarında: Müdür ve Rektör.

(4) Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen olarak atanabilecek lisans mezunları ile Üniversitenin lisans öğrencilerine, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, öğretmenlik sertifika programları uygulanır.

(5) Başka bir Üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için son iki yarıyılı Karadeniz Teknik Üniversitesinde okumuş olmaları şarttır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bitirme Çalışmalarına İlişkin Esaslar ve Değerlendirme

Bitirme çalışmasının konusu

MADDE 27 – (1) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere; bitirme çalışması dersine yazılabilmenin ön şartı başka bir derse bağlı değilse, ayrıca bir şart aranmadan altıncı yarıyılın sonunda bitirme çalışması konusu verilebilir.

(2) Ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere ön şart aranmaksızın üçüncü yarıyılın sonunda bitirme çalışması konusu verilebilir.

Bitirme çalışması veya yerine geçecek çalışmaların değerlendirilmesi

MADDE 28 – (1) Bitirme çalışması veya yerine geçecek çalışmaların yapılması ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu kurulları tarafından belirlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Meslek Öğretim Uygulamaları ve Mesleki Stajlar

Meslek öğretim uygulamaları

MADDE 29 – (1) Her eğitim-öğretim yılının her iki yarıyılında ilgili dekanlıkça hangi dallarda meslek öğretim uygulamaları yapılacağı veya uygulamalara kaç öğrencinin katılacağı gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Öğrencilere; öğretmenlik uygulaması dersine yazılabilmenin ön şartı başka bir derse bağlı değilse, ayrıca bir şart aranmadan öğretmenlik uygulaması dersine yazılım yapılabilir.

(3) Meslek öğretim uygulamalarına başlamak için gerekli şartları sağlayan öğrenci, ilgili bölüm başkanlığından sağlayacağı Meslek Öğretim Uygulamaları Başvuru ve Değerlendirme Formunu doldurarak, normal öğretim planındaki yedinci ya da sekizinci yarıyıl başında ilgili bölüm başkanlığına teslim eder.

(4) Normal eğitim-öğretim planındaki yedinci ve sekizinci yarıyılların ilk haftası içerisinde öğrenciler tarafından doldurulup teslim edilen formlar, bölüm başkanlıklarınca değerlendirilir. Öğrencinin nerede ve kimin rehberliğinde meslek öğretim uygulaması yapacağı ilgili dekanlıkça kurumlara bildirilir.

(5) Meslek öğretim uygulamalarının değerlendirilmesi, uygulama yapılan okul müdürünün görüşü de dikkate alınarak, uygulama sorumlusu öğretim elemanınca yapılır. Başarısız görülen öğrenci, yasal öğrenim süresi içinde mesleki öğretim uygulamalarına başvurabilir ve devam edebilir. Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen eğitim-öğretim kurumlarında en az bir yarıyıl süre ile öğretmenlik yaptığını söz konusu Bakanlıktan resmen belgelendiren öğrenciler, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile meslek öğretim uygulamalarından muaf tutulabilirler.

Meslek stajları

MADDE 30 – (1) Eğitim-öğretim programının özelliklerine göre, öğrencilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarmasını sağlamak üzere staj zorunluluğu olan fakülteler ve yüksekokullarda staj çalışmaları, fakülteler ve yüksekokullar tarafından her bölümün özelliği dikkate alınarak hazırlanan esaslara göre yapılır.

(2) Programlarında zorunlu staj bulunan fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulu öğrencileri, zorunlu staj faaliyeti için ders müfredatlarına ilave edilmiş olan Mesleki Deneyim I (0+2) ve Mesleki Deneyim II (0+2) derslerine staj yapılmak istenen yarıyılın başında yazılmak zorundadır. Bu dersler, haftalık azami 40 saatlik ders yükü ve bütünleme sınırlaması dışında tutulur. Mesleki deneyim derslerinin değerlendirilmesi, staj komisyonları tarafından yapılır. Bu amaçla, staj yapan öğrenci stajı esnasında hazırladığı staj raporunu içeren dosyayı, ilk akademik yarıyılın başında staj komisyonuna teslim etmek zorundadır. Staj komisyonu; staj dosyasını geçti (G), kaldı (K) şeklinde değerlendirir.

(3) Staj, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunun uygunluğunu kabul ettiği resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında yapılır. Eğitim-öğretim programlarını aksatmayacak şekilde staj tarihleri belirlenir.

Staj komisyonu

MADDE 31 – (1) Bölüm staj komisyonu, bölüm başkanınca görevlendirilen, fakültelerde en az biri öğretim üyesi olan, üç veya beş öğretim elemanından oluşur.

(2) Staj komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,

b) Devlet ve özel sektörden çalışma yerleri sağlamak,

c) Temin edilen staj yerlerini öğrencilere dağıtmak,

ç) Stajlarla ilgili programlar ve esaslar hazırlamak,

d) Staj dosyasını ve sicil fişlerini incelemek ve bunları değerlendirmek.

(3) Staj komisyonunda belirlenen staj programı, öğrencinin staj yapacağı iş yerinin sorumlu makamına gönderilir. Öğrenci staj yerinde kontrol edilebilir. Yüksekokul öğrencileri için Üniversite birim ve bürolarında staj programları hazırlanabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Devamlı ve Geçici Ayrılma

Kayıt sildirme

MADDE 32 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Yeniden kayıt olma hakkı elde etmeleri halinde, kayıt sildiren öğrenciler isterlerse, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre intibak ettirilir.

Yurtdışı üniversitelerle öğrenci mübadelesi

MADDE 33 – (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi ile yurt içi ve yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programları çerçevesinde öğrenim süresi boyunca azami dört yarıyıllık bir süreye kadar anlaşmalı üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Karadeniz Teknik Üniversitesinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak ilgili bölümün teklifi ve fakülte yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde öngörülen not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının ve ilgili birim uyum komisyonunun önerisi üzerine fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Karadeniz Teknik Üniversitesinde okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 18/8/2005 tarihli ve 25910 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-31/1/2013-28545)(1)

(1) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitede kayıtlı olan öğrencilerin mezuniyet sınavları ile ilgili olarak 34 üncü maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

________________

(1) Bu değişiklik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2012

28438

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

31/1/2013

28545

2.

14/7/2014

29060

3.       

22/8/2014

29096

 

 

Son Güncelleme : 09-12-2015
Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Jeodezi Bölümü adıyla bir bölüm kurulması, merhum Erdoğan ÖZBENLİ tarafından 1965 yılında teklif edilmiş ve KTÜ İnşaat - Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. İlk Bölüm Başkanı olarak Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ atanmıştır. Türkiye'de ilk defa üniversite bünyesinde bu adla kurulan Bölüm, 1968/69 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak Kimya Bölümü binasında eğitime başlamıştır. 1969 yılında Bölüm, Jeodezi Enstitüsü adını almıştır. Bu kapsamda ilk iki yıl bölüme kaydolan 80 öğrenci 5 yıl eğitim aldıktan sonra Harita Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1970 yılında 4 yıl süreli Lisans eğitimine geçildiği için Bölümün adı yeniden Jeodezi Bölümü olmuştur. 1973 yılında yapılan bir düzenleme ile Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Bölüm, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü adıyla bu Fakülteye bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren Bölüme kaydolan öğrenciler 4 yıl lisans eğitim-öğretimi alarak Harita Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1974 yılında ilk lisans mezunları verildiği zaman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Özbenli, KTÜ'de bir ilki daha gerçekleştirmiş ve Lisansüstü eğitim-öğretimi başlatmıştır. Bölüm, kendi bağımsız binasına 1975 yılında taşınmıştır. 1982 yılında YÖK yasası ile kurulan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'ne dâhil edilen Bölümün adı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü olmuştur. 2001 yılından itibaren lisans eğitiminde İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulamasına başlanmış olup, buna bağlı olarak lisans derslerinin en az % 30 oranında İngilizce okutulması uygulamasına geçilmiştir. 2005 yılında yapılan yeni düzenleme ile Fakülte'den Mimarlık Fakültesi ayrılmış ve yeni adı Mühendislik Fakültesi olmuştur. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü de bu Fakülteye bağlı olarak eğitim-öğretimi sürdürmüştür. 2009 yılında Yükseköğretim Kurulu kararıyla Bölümün adı Harita Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 2009 yılı sonuna kadar Bölümden 1831 Lisans, 206 Yükseklisans ve 46 Doktora öğrencisi mezun edilmiştir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere HARİTA MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,
2- Üniversite Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)'den yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak.
3- İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma veya İngilizce Hazırlık Sınıfında okumak ya da muafiyet sınavında başarılı olmak).
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf sayılırlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
4 yıl (8 yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisans derecesi alırlar.

İlk 2 yılın programlarını tamamlamak kaydıyla, eğitim- öğretimini sürdürmeyen öğrencilere istemeleri halinde Ön Lisans derecesi verilebilir.
Program Profili  
Türkiye'de ilk defa Üniversite bünyesinde KTÜ'de eğitimi başlatılan Harita Mühendisliği Bölümü, ülkemizin en önemli hizmet sektörlerinden birinde teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Birçok mühendislik projelerinin harita ve harita bilgilerini oluşturan ve yerine uygulayan harita mühendisliğinin kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri başta olmak üzere bütün bayındırlık projelerinde kritik görevleri vardır. Özellikle son yıllarda öne çıkan Coğrafi Bilgi Sistemleri, Küresel Konum Belirlemeleri, Uzaktan Algılama gibi bilgi teknolojileri harita mühendisliğinin görev alanlarını oluşturmaktadır. Bölüm, her devirde çağdaş teknolojileri kullanarak kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu arazi ve endüstri ölçmeleri, değerlendirme ve konum belirleme, bilgi sistemi kurma ve sorgulama, konum bilgilerini yerine uygulama, taşınmaz mal mülkiyeti ile ilgili hukuki ve teknik bilgileri değerlendirme gibi konularda uzman teknik elemanların yetiştirilmesini hedeflemiştir. Bu amaçlara uygun eğitim-öğretim müfredatı oluşturularak gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmalarının %50 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (Toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Bitirme Çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı Staj Raporundan geçer not alan öğrenciler HARİTA MÜHENDİSLİĞİ Bölümünden lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bölüm mezunları harita üreten ve kullanan, özel sektörde; Harita Mühendislik Büroları, Coğrafi Bilgi Sistemi, Yazılım, Gayrimenkul Yatırım, İnşaat, Emlakçılık, Madencilik Şirketleri?nin yanı sıra kamu kurumlarında; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tapu ve Kadastro, İller Bankası A.Ş., Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüklerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Karayolları, Dev¬let Demiryolları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüklerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan¬lığının, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Pet¬rol İşleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüklerinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Orman, Devlet Su İşleri, Meteoroloji Genel Müdürlüklerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Maliye Bakanlığının, Milli Emlak Genel Müdürlüğünde ve Belediyeler'de çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 61080 / TRABZON
Telefonu      : +90 462 3772707
Belge Geçer           : +90 462 328 0918
E-Posta      : fkarsli@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.harita.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Harita Mühendisliği Bölümünün bağımsız kendisine özgü iki bloktan oluşan 3 katlı bir binası vardır. Bölüm binasında 3 katlı öğretim elemanları bloku, Bölüm idari birimleri ve seminer salonu, 11 sınıf, 1 anfi ile 6 laboratuar, Jeodezi Müzesi, Arşiv, öğrenci çalışma odaları, Kitaplık, Öğrenci Kulüpleri odaları mevcuttur. Laboratuarlar;
- CBS Laboratuarı (GIS Lab),
- Ölçme Laboratuarı,
- Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuarı (Foto Lab),
- Bilişim Laboratuarı,
- GPS Laboratuarı (GPS Lab)
- IVS Analiz Merkezi
olup, her biri en yeni aletlerle donatılmış bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
FIZ1001Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
HRT1001Harita Mühendisliğine Giriş52+0+0ZorunluTürkçe
HRT1007Ölçme Bilgisi - I52+1+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3019+1+2
Bahar Dönemi
FIZ1002Fizik - II53+0+1ZorunluTürkçe
HRT1006Mühendislik İstatistiği53+0+0ZorunluTürkçe
HRT1008Ölçme Bilgisi - II52+1+0ZorunluTürkçe
HRT1010Bilgisayar Programlama52+1+0ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1002İngilizce - II33+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+2+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HRT2011GNSS Ölçmeleri32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2013Taşınmaz Mal Hukuku32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2017Sayısal Çözümleme33+0+0ZorunluTürkçe
HRT2029Kartografya33+0+0ZorunluTürkçe
HRT2033Yükseklik Ölçmeleri32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2035Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
HRT2037Mesleki İngilizce22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli I-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli II-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli I Grubu Dersleri
HRT2001Mühendislik Mekaniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2021Plaka Tektoniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2023Uzaktan Algılamanın Temelleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2025Elektronik Ölçmeler42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli II Grubu Dersleri
BIY2019Moleküler Biyoloji42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2003İstatistiksel Hesaplama Ve Veri Analizi Uyg.42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2007Web Programlama42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2009Endüstriyel Matematik42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3022+3+0
Bahar Dönemi
HRT2008Arazi Uygulaması41+3+0ZorunluTürkçe
HRT2012Bilgisayar Destekli Harita Yapımı32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2016Kadastro Bilgisi32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2018Sayısal Görüntü İşleme22+0+0ZorunluTürkçe
HRT2038Jeodezik Ölçmeler32+1+0ZorunluTürkçe
MAT2020Mühendislik Matematiği54+0+0ZorunluTürkçe
SBP2014Bölge ve Şehir Planlama22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli III-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IV-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli III Grubu Dersleri
HRT2020Yükseklik Belirlemede Özel Konular42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2024Madencilik Ölçmeleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2026Hidrografik Ölçmeler42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IV Grubu Dersleri
HRT2028Uzaktan Algılamaya Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2030Veri Tabanı Yönetim Sistemi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2032Deprem Jeolojisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2034Zemin Mekaniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2036Çevre Kimyası42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+6+0
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HRT3001Dengeleme Hesabı - I42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3005Kentsel Alan Düzenlemesi42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3009Uzaktan Algılama42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3013Fotogrametri - I42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3015Jeodezi - I42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3019Fiziksel Jeodezi22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli VI-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli V-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli VI Grubu Dersleri
HRT3029Ulaşım42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3031Kıyı Ve Liman Yapıları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3033Yapı Bilgisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3035Su Yapıları42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli V Grubu Dersleri
HRT3021Altyapı Kadastrosu42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3023Kadastro Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3025Korunan Alanlarda Arazi Yönetimi Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3027Mühendislik Ekonomisi42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+5+0
Bahar Dönemi
HRT3002Proje Planlaması32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3006Jeodezi - II32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3008Kırsal Alan Düzenlemesi42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3012Dengeleme Hesabı - II32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3014Fotogrametri - II32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3016Lazer Tarama Teknolojisi22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli VII-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli VIII-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IX-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli VII Grubu Dersleri
HRT3018Yer Fotogrametrisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3020Dijital Fotogrametri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3022Bilgisayarla Fotogrametrik Görme42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3024Yapay Açıklıklı Radar Tekniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3026İnsansız Hava Araçları Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli VIII Grubu Dersleri
HRT3010Koordinat Sistemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3028Jeodezik Ağlar42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3030Jeodezik Verilerin İstatistik Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3032Jeodezik Ağların Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IX Grubu Dersleri
HRT3034Orman Kadastrosu42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3036Tapu Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3038Kadastro Verileri Ve Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3040Taşınmaz Tabanlı Hukuki Süreçler42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+5+0
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB4001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
HRT4017Mühendislik Ölçmeleri52+1+0ZorunluTürkçe
HRT4019Mühendislik Tasarımı42+2+0ZorunluTürkçe
HRT4027Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
HRT4031Coğrafi Bilgi Sistemleri42+1+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli X-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XI-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XII-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli X Grubu Dersleri
HRT4001Jeoid ve Düşey Datum42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4009Jeodezik Astronomi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4035Deformasyon Ağlarının Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4039Jeodezide Zaman Serileri Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XI Grubu Dersleri
HRT4013İmar Uygulama ve Çevre İlişkileri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4029Arazi Yönetiminde Uyg. Prob.42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4033Mesleki Uygulamalarda Bilirkişilik42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XII Grubu Dersleri
HRT4041Endüsriyel Üretimlerde Jeodezi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4043Hiperspektral Görüntüler İle Uzaktan Algılama42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4045Uzaktan Algılama Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3014+6+0
Bahar Dönemi
HRT 406Mühendislik Etiği32+0+0ZorunluTürkçe
HRT 432İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği42+0+0ZorunluTürkçe
HRT4000Bitirme Çalışması60+6+0ZorunluTürkçe
ISL 402İş Hukuku32+0+0ZorunluTürkçe
MSL 402Mesleki Deneyim - II40+2+0ZorunluTürkçe
Bölüm Eski Seçmeli III-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Eski Seçmeli IV-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Eski Seçmeli III Grubu Dersleri
SEC 438Alet Bilgisi42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 440Yükseklik Belirlemede Özel Kon42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 442Madencilik Ölçmeleri42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 448Gps Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 450Gps Kullanım Alanları42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Eski Seçmeli IV Grubu Dersleri
SEC 422Yerel Yönetimlerde Harita Mühendisliği Uyg.42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 424Altyapı Kadastrosu42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 426Yapılaşmış Alan.İmar Uygulamla42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 428Kamulaştırma Tekniği42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 430Kadastral Veriler Ve Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 436Kent Bilgi Sistemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2810+8+0
YIL TOPLAMI :58