Pdf formatında bu dosyayı edinmek için tıklayınız.

 
KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KILAVUZU
 
 
 

KTÜ Harita Mühendisliği Bölümünde ders kapsamında teslim edilecek bitirme projesi- seminer, araştırma raporu vb nitelikteki yazılarda aranan yazım özellikleri aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır.

 
1. GENEL YAZIM KURALLARI
 
1.1 Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi:
 

Tezler DIN-A4 normunda (210x297 mm) beyaz kağıtların sadece bir yüzüne yazılmalıdır. Çoğaltma fotokopi ile kaliteli beyaz kağıda yapılır. Çoğaltılan nüshaların yazı şekilleri net ve okunaklı olmalıdır.   Tezler, ilan edilen bitirme ödevleriteslim tarihine kadar 3 nüsha halinde bölüm başkanlığına teslim edilir.   Sınav sonrası -varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra-   tezler, 3 nüsha olarak beyazkarton ciltli olarakteslim edilir.

 

1.2  Yazım Yöntemi ve Biçimi

 

Yazılar   bilgisayar   ortamında,   Times   veya   benzeri   tür   karakterde,   12   punto kalınlığında, 1 satır aralığında hazırlanmalıdır. Tezin içinde özellikle belirtilmesi gereken kısımlarda,  istenirse  italik  yazı  şekli  kullanılabilir.  Bunun  dışında  süslü  türler  kabul edilmez.

 

Bütün semboller ve özel işaretlerin, olabildiğince bilgisayar ortamında yazılmasına özen gösterilmelidir. Silinti, kazıntı vb. düzeltmeler özenle ve kopyalarda gözükmeyecek şekilde yapılmalıdır.

 

1.3  Sayfa Düzeni

 

Kağıdın solunda3 cm, üst ve alt kenarında 3 cm, sağ kenarından ise 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

 

Paragraflar normal satır aralıklarıyla ayrılırlar. Nokta ve virgül gibi noktalama işaretlerinden sonra bir harf boşluk bırakılır. Paragrafa 5 harf boşluk bırakılarak başlanır.

 

Sayfa sonundakikelime ikiye bölünmüş olmamalıdır. Alt bölüm başlıkları en alttan en az iki satır daha üstte ya da bir sonraki sayfaya yazılmalıdır.

 

Dipnotlar, kaynaklar, tablolar ve ekler bir aralıkla yazılmalıdır. İki kaynak arasında 2 aralık bırakılmalıdır.

 
 
 

1.4  Sayfa Numaralama

 

 
 
Dış kapak dışında, tezin tüm sayfaları numaralanmalıdır.
 

Tezin  başlangıç  kısmı  Romen  rakamları  ile  (I,  II,  III,  IV,  ....)  sayfanın  alt  orta kısmında numaralanır. İç kapağa numara konmaz. Numaralama Özet sayfasının altına yazılan (II) sayısı ile başlar.

 
Tezin Giriş bölümü ile başlayan metin kısmı 1, 2, 3, ..... şeklinde sayfanın alt orta kısmında numaralanır.
 
1.5  Tablolar ve Şekiller
 

Tablolar, yazıcılar ile yazılmalıdır. Şekil ve grafikler a beyaz kağıda bilgisayar ortamında yazıcı veya çizicisi (plotter)ile çizilmelidir. Şekiller metinde ilk sözü edildikleri yere mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır. Bütün şekillere ve resimlere metin içerisinde birbirini izleyen numaralar verilmelidir. (Şekil. 1, 2, 3,....)

 

Tablolar her bölümde Tablo 1, Tablo 2, eklerde ise Tablo A.1, A.2,..... Tablo B.1, B.2,......şeklinde numaralanır.

 
Her şeklin numarası ve adı şeklin altına, her tablonun numarası ve adı ise tablonun üstüne yazılır.
 

Metin içinde geçen formüller birbirini izleyen sıra ile 1,2,3,4 şeklinde numaralanır.

 

2. TEZİÇERİĞİ İLE İLGİLİ KURALLAR

 

2.1  Yazım

 

Noktalama ve imla için Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu (www.tdk.gov.tr) ve Türkçe sözlüğüne uyulmalıdır. Anlatımda genel olarak üçüncü şahıs kullanılmaya özen gösterilmelidir.  Her sembol metinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır.

 

Tezin  adını  ve  anahtar  kelimeleri  içeren  bir  sayfayı  geçmeyecek  şekilde  bir  özet yazılır. Özet içerisinde, kısaca problemin tanıtımı yapılır, kullanılan yöntemlerden ve sonuçlardan söz edilir. Özetlerde kaynak gösterilmez.

 

2.2  Giriş, Genel Bilgiler ve Yapılan Çalışmalar

 

Bu kısım giriş, genel bilgiler, deneyselveya teorik çalışmalar, bulgular, irdeleme, değerlendirme, sonuçlar, öneriler, kaynaklarve ekler gibi bölümlerden ibaret olup, sayfa sınırlaması olmadan yazılır. Özelliklegiriş bölümünde konuya ilişkin kısa bir genel bilgi verildikten sonra, 1.1 alt başlığında problemin tanımı yapılır. Problem tanımı kısa ve öz olmalıdır. Daha sonra 1.2 alt başlığında çalışmanın amacı verilmelidir. Çalışma ile hedeflenen sonuçlar bu alt başlık altında, gerekirse maddeler halinde,kısa ve öz bir şekilde verilmelidir. 1.3 alt başlığı altında ise çalışma metodolojisi, yani çalışmanın gerçekleştirilmesi için izlenecekyol ve yöntemler verilmelidir. Daha sonraki bölümler de

 

 

ise,   yapılan  çalışmaya   ilişkin   teorik   bilgiler,   bulgular,   irdeleme,   sonuç   ve   ek'ler verilecektir.

 
 
 
Örnek:
 
1. GİRİŞ

1.1   Problemin Tanımı

1.2   Çalışmanın Amacı

1.3   Metodoloji
 
2. GENEL BİLGİLER

2.1, 2.2, 2.3, ........şeklinde alt başlıklar içerebilir.

 

3. YAPILAN ÇALIŞMALAR (Teorik veya Deneysel Çalışmalar)

3.1, 3.2, 3.3, ............ şeklinde alt başlıklar içerebilir.

 
4. BULGULAR

4.1, 4.2, 4.3, .......... şeklinde alt başlıkları içerebilir.

 
5. İRDELEME VE DEĞERLENDİRME
5.1, 5.2, 5.3, .......... şeklinde alt başlıklar içerebilir.
 

2.3  Kaynakların Tez İçerisinde Gösterilmesi ve Düzenlenmesi

 

Kaynaklar,  metin  içerisinde  yazarın  soyadı  ve  yayın  yılına  göre  gösterilmelidir. (Yıldız, 1986) - (Yıldız, 1984; Akyol, 1992) - (Yılmaz vd., 1965) gibi. Metin içerisindeki tüm kaynaklar, Ek 10'daki gibi kaynaklarbölümünde soyadına göre alfabetik sıraya göre verilmelidirler. Kaynağa ulaşma yöntemi aşağıdaki gibi olmalıdır.

 
A) Periyodiklerdeki makaleler:

a) Yazar (/lar) ın soyad (/lar) ı ve ad (/lar) ının ilk harfi, b) Yayınlandığı yıl, c) Makalenin başlığı, d)Periyodiğin adı veya varsa uluslararası yayınlarda kullanılan kısaltılmış şekli, e) Cilt No,  f)Makalenin başlangıç ve bitiş sayfa numaraları.

 
Örnek:

Akyol,  N.,  (1989),  Arsa  ve  Arazi  Düzenlenmesinin  İmar  Uygulamalarındaki  Yeri  ve

Önemi, Harita Bülteni, No.6, s. 623-632.

 
B) Bildiriler:

a)Yazar (lar)ın soyad (/lar)ı ve ad (/lar)ının il harfi,   b) Tarihi,   c)Bildirinin adı, d) Kongrenin adı, yeri, d) Bildiriler kitabının adı, cilt ve sayfa numaraları.

 
Örnek:

Banger, G., Şen, K., ve Çelik, K., (1988), Harita Mühendisinin Özel Sektördeki Yeri, 5. Jedoezi Kongresi, Ankara, Bildiriler Kitabı, cilt II 784-799.

 

 

C) Kitaplar:

a) Yazar (/lar)ın soyad (/lar)ı ve ad (/lar) ının ilk harfi, b) Yayın Tarihi, c) Kitabın adı, c) (eğer varsa) Editörün adı, d) Cilt numarası ve kaçıncı baskı olduğu, e) Yayınevinin adı. Örnek:

Özbenli, E. ve Tüdeş, T., (1989), Ölçme Bilgisi, 3.Baskı, KaradenizTeknik Üniversitesi, Trabzon.

 

D) Tezler:

a)Yazarın soyadı ve adının ilk harfi, b) Yılı,  c)Tezin adı, d) Tezin türü (yüksek lisans veya doktora), e) Çalışmanın yapıldığı kuruluşun adı ve bulunduğu şehrin adı.

 
Örnek:
Uzun, B., (1983), Parselasyon Şekillerinin Araştırılması, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri

Enstitüsü, Trabzon.

 
 
 

2.4  Özgeçmiş

 

Yazarın  doğum  yeri  ve  yılı,  lise,  öğrenimini  gördüğü  yüksek  öğrenim  kurumları, bildiği yabancı diller, aldığı burs ve ödüller ve yazışma adresi Ek-10 da verilen tablo şeklinde belirtilir. Ayrıca, öğrencison yıllarda çekilmiş vesikalık fotoğrafını iligili yere yapıştırır.

 
3. KAPAKLAR VE CİLTLEME
 

Dış kapak, Ek-1'deki örnekte görüldüğügibi, tüm bilgiler yatayda ortalanarak yazılmalıdır. İç kapak ciltli nüshalarda bulunup, Ek 1'deki örnekte görüldüğü gibi dış kapakta yer alan bilgilerinçoğunu içerir. Tez sırtında, Ek-0'daki örnekte verildiği gibi yazarın adının ilk harfleri ve soyadı, tezin adı ile yılı yer alır. Tez beyaz renkli karton kapakla ciltlenir. Kapak üzerindeki ve tez sırtındaki yazılar yaldızla yazılır.

 

3.1 Tezİçerisinde Bulunması Gereken Kısımlar  (ÖRNEK SAYFALAR)

 
Kapaklar
Dış - İç kapak                   Ek-1

Onay Sayfası                     Ek-2

Özet                                  Ek-3
Teşekkür                           Ek-4
İçindekiler                         Ek-5

Şekil - Tablo Listesi         Ek-6

Bölümler
Giriş                           Ek-7
.......                            Ek-8
Sonuç
Kaynaklar                         Ek-9
Özgeçmiş                          Ek-10
 
 
 
 
 
 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 
 
 
 
 
 
 
 
(11 satır boşluğu)
 
 
 
 
 
 
MEVCUT NİRENGİ AĞLARININ KENAR ÖLÇÜLERİ İLE ARDIŞIK DENGELENMESİ
 
(6 satır boşluğu)
 
 
 
 
Bitirme Çalışması
 
56473  Mustafa ÖZTÜRK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(14 satır boşluğu)
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 - 2006 Bahar Yarıyılı

 
TRABZON
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

 
 
 
 
56473 Mustafa ÖZTÜRK
 
tarafından hazırlanan
 

CARL-ZEİSS Ni2 NİVOSU VE BU NİVOYA SICAKLIK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 

Başlıklı bitirme çalışması jürimizce değerlendirilmiştir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarih :  ....... / ...../ ...........

 
 
 
 

Danışman  :   ........................................................................            .......................... Üye :   ........................................................................            .......................... Üye :   ........................................................................            ..........................

 
 
 
 
 
 
Bölüm Başkanı
 
ONAYI

 

 

EK-3  ÖZET

 

(3 satır boşluğu)

 

CARL-ZEİSS Ni2 NİVOSU VE BU NİVOYA SICAKLIK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 

Anahtar Kelimeler : Carl-Zeiss Ni2 Nivosu, Nivelman, Kompansatör.

 
 
 
ÖZET
 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği'nin çalışma konularından biri olan yükseklik ya da  yükseklik  farklarının  ölçülmesi  işleminde  ekseri  nivolar  kullanılmaktadır. Yüksekliklerin belirlenmesinde   kullanılan bu araçlar kompansatör denilen ve nivonun yöneltme ekseninin yataylanmasını otomatik olaraksağlayan optik-mekanik   sistemlerle donatılmışlardır. Bu sistemlerin sıcaklıktan etkilenmeleri sonucunda, nivoların yöneltme eksenlerinin yataylanması tam olaraksağlanamaz ve dolayısıyla da ölçme sonuçları hatalı olur.

 

Bu çalışmada kompansatörlü nivolardan biri kompansatörü ile tartılarak bu alete sıcaklık değişminin teorik ve pratik  olarakaraştırılması anlatılmış ve elde edilen sonuçlara göre uygulamaya dönük önerilerde bulunulmuştur.

 

Konuyla ilgili olarak laboratuvarda ve açık havada olmak üzere iki ayrı ölçme deneyi yapılmıştır. Laboratuvardaki deney ölçülerini dengeleyen eğrinin ortalama eğimi ( t=32 oC'deki teğetinin eğimi) 1.01 olarak hesaplanmıştır. Açıkhava ölçmelerindede yöneltme ekseninin eğiminin değişimi   bu değere yakın ve   Da / Dt = 1".0/1oC oranında tesbit edilmiştir.

 

Yapılan  işten beklenen inceliğe göre bu değerin hesaba katılıp  katılmamasına  karar verilmelidir. Pratikte bunu uygulamak çoğunlukla zor olduğundan, ileri ve geri okumaların sırası her istasyonda   değiştirilerek   ve   istasyon sayısı çift tutularak bu hatanın ölçü sonuçlarına etkisi en az seviyeye indirilebilir. Bu aletlerle hassas nivelman ya da vadi geçiş nivelmanı yapılacaksa,alet direkt güneş ışınlarından korunmalı ve ani sıcaklık  değişmeleri esnasında ölçme yapılmamalıdır.

 

 
EK 4
 
 
 
TEŞEKKÜR
 

Bitirme   çalışması   danışmanlığımı  üstlenerek  çalışmaların  yürütülmesi  sırasında ilgisini esirgemeyen hocam sayın Prof.Dr. Cemal BIYIK’a şükranlarımı sunarım.

 

Yapıcı eleştirilerinden yararlandığım, hocam sayın Yrd.Doç.Dr. Bayram UZUN’a ve hocam sayın Arş.Gör. Volkan YILDIRIM'a teşekkür ederim.

 

Ayrıca laboratuvar çalışmalarında bana yardımcı olan teknisyensayın Yaşar BAK'a, veri sağlamada yardımcı olan IV.DSİ Bölge yetkililerine, arazi çalışmaları sırasında yardımlarını esirgemeyen bölüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.

 
 
 
Mustafa ÖZTÜRK Trabzon, Mart-2006

 

 
EK-5
 
İÇİNDEKİLER
 

Özet  .......................................................................................................................... iii

Teşşekkür................................................................................................................... iv
 
1. GİRİŞ..................................................................................................................... 9

1.1 Problemin Tanımı ................................................................................................ 9

1.2 Çalışmanın Amacı ............................................................................................... 10

1.3 Metodoloji ........................................................................................................... 10

 

2. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ .................................................................... 12

2.1 Tanım................................................................................................................... 14

2.2 Düzenleme Bölgesinin Seçimi ............................................................................ 15

2.3 Düzenleme Sınırının Geçirilmesi ........................................................................ 16

2.3.1 Düzenleme Giren Parsellerin Tesbit Edilmesi ................................................. 16

2.3.2 Kadastro Ayırma Çaplarının Düzenlenmesi..................................................... 17

2.4 İmar Parsellerinin Oluşumu................................................................................. 19
 

3. PARSEL BOYUTLARININ BELİRLENMESİ ................................................... 21

3.1  ....
3.2  ....
3.2.1  ....
 
...........
...........
 

6. SONUÇ.................................................................................................................. 32

 

7. KAYNAKLAR ...................................................................................................... 35

 

8 ÖZGEÇMİŞ............................................................................................................ 36

 

9 EKLER ................................................................................................................... 37

 

 
EK- 6
 
TABLO LİSTESİ
 

Tablo 1. Kadastro Parsel Numaraları ........................................................................ 23

Tablo 2. Düzenlemeye Giren Parseller...................................................................... 24

Tablo 2.1 DOPO Hesabı ............................................................................................ 24

Tablo 3
....
....
 
 
 

ŞEKİL LİSTESİ

 

Şekil 1 Kadastral Harita............................................................................................. 23

Şekil 2 İmar Planı ...................................................................................................... 30

Şekil 2.1 Parselasyon Planı........................................................................................ 30

 

 

EK  7 - 8

 
1. GİRİŞ
 

Arazi düzenlemesi, kırsal ve kentsel alanlardayeni yerleşim birimleri oluşturmakta kullanılan önemli bir planlama aracıdır.   Planlama açısından kullanışsız yapıya sahip mevcut  kadastro  parsellerinin  daha  ekonomik  kullanılabilir  bir  yapıya  dönüşümünü sağlayan etkili bir plan uygulama yöntemi olup,plan uygulama sürecini azaltması ve geniş alanlarda uygulanabilir olması yöntemin en önemli özellikleridir (Doebele, 1986).  Arazi düzenlemesi kentsel alanlardaki hızlı gelişme sonucunda ortaya çıkan konut amaçlı parsel ihtiyaçlarının giderilmesi için yerel yönetimlerce sıkça kullanılan bir metodtur.  Özellikle bu amaca uygun olarak, mevcut imar uygulama planlarıkısa sürede araziye yansıtılmakta ve inşaata uygun yeni imar parselleri üretilmektedir.

 

Arazi  düzenlemelerine  konu  alanlar  genellikle tarım arazileri  olduğundan,yapılan düzenleme ile tarım parsellerinin imar parsellerine zorunlu bir dönüşümü söz konusudur. Böyle bir dönüşüm nedeni ile bölgedekimevcut mülkiyet dokusuda doğrudan etkilenmektedir.  Bu nedenle, uygulama bölgelerinde sadece kadastro parsel sınırları değil, mülkiyete ait ekonomik değerler de değişmektedir.   Uygulamalar esnasında parsel değerlerinin objektif kriterlere göre değerlendirilememesi yapılan düzenleme çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir (Bıyık ve Uzun, 1990).   Objektif bir arsa ve arazi değerlendirmesinin eksikliğinden dolayı, düzenleme öncesi parseller ile düzenleme sonrası parseller arasındaki değer dağılımları büyük farklılıklar göstermektedir.   Parseller arası mevcut değer dağılım dengesinin bozulması, parsel sahiplerini ekonomik açıdan farklı şekilde etkileyeceğinden, mal sahipleri için bir haksızlık söz konusu olmaktadır.  Nitekim, uygulamalara yapılan itirazlar, parsellerin mutlak süretle bir değerlendirme işlemine tabi tutulması gereğini ortaya koymaktadır.

 

1.1  Problemin Tanımı

 

Arsa ve Arazi Düzenlemesi (AAD)etkili bir kent planlama aracı olmasına rağmen hala bir takım ekonomik, sosyal, politik ve teknik sorunlar ile karşı karşıyadır. Özellikle teknik açıdan bakıldığında, AAD projelerinin uygulanması esnasında dinamik bir parsel değerlendirme şekli mevcut değildir. Bu nedenle, parsellerin yeniden dağıtımı için yapılan tahsis hesaplarında, parsel birim değerleri göz ardı edilerek, sadece kadastro parsel alanları ile kamuya ayrılacak alanlar toplamı dikkate alınmaktadır. Böyle bir yaklaşım ile parsel birim değeri ne olursa olsun, düzenleme işlemine giren parsellerin, seçilen düzenleme bölgesindeki kamu alanlarından eşit oranda yararlanacağını dolayısyla kamu alanlarına katılımlarınında bu ölçüde olacağıesasına dayanır. Oysa, seçilecek düzenleme sahasının boyutuna  göre,  kamu  kullanım  payı  parselden  parsele  değişiklik  gösterebilmektedir. Ayrıca, işlemlerin manual olarak klasik yöntemler ile yapılması gereksiz bilgi tekrarına ve hataya neden olmaktadır.

 

1.2  Çalışmanın Amacı

 

Bu araştırmanın amacı, bilgisayar teknolojisini kullanarak, arsa ve arazi düzenlemesi için   yeni   bir   prototip   model   tasarlayıp   geliştirmek   ve   düzenleme   çalışmalarında otomasyonu sağlamaktır. Geliştirilecek model, dinamik bir arsa-arazi değerlendirmesine,

 

parsel dağıtımında etkili karar-vermeye, arazi bilgilerinin organize bir şekildeyönetimine ve analizine imkan verecek bir araç niteliğinde olacaktır.

 

1.3  Metodoloji

 

Bu çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için genel olarak aşağıdaki işlemler yapılacaktır;

 

- Konuyla ilgili yazılı kaynak araştırması

- Arsa ve arazi düzenlemesine ilişkin teorik bilgilerin toplanması

- Problemin çözümüne ilişkin çözümlerin tasarlanması

- İlgili kişi ve kurumlar ile görüşme

- Veri toplama ve sınıflama işlemleri

- Değerlendirme analizleri ve program geliştirme

- Gerekli testlerin yapılması

- Sonuçların irdelenmesi

 

2.    ARSA ve ARAZİ DÜZENLEMESİ

 
...........................................................................................................................................
.....................................(Şekil.1).
...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.........
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil.1  Arsa ve arazi düzenlemesinin genel yapısı

 
 
 

2.1  Düzenleme Bölgesinin Seçimi

 
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................
 

2.2  Düzenleme Sınırının Geçirilmesi

 
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................

 

 

EK- 9  KAYNAKLAR SAYFASINA ÖRNEK

 

KAYNAKLAR :

 

Akyol,  N.,  (1989),  Arsa  ve  Arazi  Düzenlenmesinin  İmar  Uygulamalarındaki  Yeri  ve

Önemi, Harita Bülteni, No.6, s. 623-632.
 

Banger,G., Şen, K., ve Çelik, K., (1988), Harita Mühendisinin Özel Sektördeki Yeri, 5.

Jedoezi Kongresi, Ankara, Bildiriler Kitabı, cilt II 784-799.

 

Özbenli, E. ve Tüdeş, T., (1989), Ölçme Bilgisi, 3.Baskı, KaradenizTeknik Üniversitesi, Trabzon.

 
Uzun, B., (1983), Parselasyon Şekillerinin Araştırılması, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri

Enstitüsü, Trabzon.

 

 

EK-10  ÖZGEÇMİŞ SAYFASI

 
 
 
 
(8 satır boşluğu)
 

Fotoğraf

 
ÖZGEÇMİŞ
 
 
 
 
 
 
 
Soyadı
 
A
 
Doğum Yılı
 
Doğum Yeri
 
İlk öğrenim
 
Orta öğrenim
 
Lise öğrenimi
 
Bölüme Giriş Yılı
 

Bildiği Yabancı Dil(ler)

 

Aldığı Burs - Ödül

 
Sürekli Yazışma Adresi
 
e-posta adresi

 

 

 

Son Güncelleme : 09-12-2015
Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Jeodezi Bölümü adıyla bir bölüm kurulması, merhum Erdoğan ÖZBENLİ tarafından 1965 yılında teklif edilmiş ve KTÜ İnşaat - Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. İlk Bölüm Başkanı olarak Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ atanmıştır. Türkiye'de ilk defa üniversite bünyesinde bu adla kurulan Bölüm, 1968/69 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak Kimya Bölümü binasında eğitime başlamıştır. 1969 yılında Bölüm, Jeodezi Enstitüsü adını almıştır. Bu kapsamda ilk iki yıl bölüme kaydolan 80 öğrenci 5 yıl eğitim aldıktan sonra Harita Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1970 yılında 4 yıl süreli Lisans eğitimine geçildiği için Bölümün adı yeniden Jeodezi Bölümü olmuştur. 1973 yılında yapılan bir düzenleme ile Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Bölüm, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü adıyla bu Fakülteye bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren Bölüme kaydolan öğrenciler 4 yıl lisans eğitim-öğretimi alarak Harita Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1974 yılında ilk lisans mezunları verildiği zaman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Özbenli, KTÜ'de bir ilki daha gerçekleştirmiş ve Lisansüstü eğitim-öğretimi başlatmıştır. Bölüm, kendi bağımsız binasına 1975 yılında taşınmıştır. 1982 yılında YÖK yasası ile kurulan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'ne dâhil edilen Bölümün adı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü olmuştur. 2001 yılından itibaren lisans eğitiminde İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulamasına başlanmış olup, buna bağlı olarak lisans derslerinin en az % 30 oranında İngilizce okutulması uygulamasına geçilmiştir. 2005 yılında yapılan yeni düzenleme ile Fakülte'den Mimarlık Fakültesi ayrılmış ve yeni adı Mühendislik Fakültesi olmuştur. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü de bu Fakülteye bağlı olarak eğitim-öğretimi sürdürmüştür. 2009 yılında Yükseköğretim Kurulu kararıyla Bölümün adı Harita Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 2009 yılı sonuna kadar Bölümden 1831 Lisans, 206 Yükseklisans ve 46 Doktora öğrencisi mezun edilmiştir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere HARİTA MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,
2- Üniversite Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)'den yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak.
3- İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma veya İngilizce Hazırlık Sınıfında okumak ya da muafiyet sınavında başarılı olmak).
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf sayılırlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
4 yıl (8 yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisans derecesi alırlar.

İlk 2 yılın programlarını tamamlamak kaydıyla, eğitim- öğretimini sürdürmeyen öğrencilere istemeleri halinde Ön Lisans derecesi verilebilir.
Program Profili  
Türkiye'de ilk defa Üniversite bünyesinde KTÜ'de eğitimi başlatılan Harita Mühendisliği Bölümü, ülkemizin en önemli hizmet sektörlerinden birinde teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Birçok mühendislik projelerinin harita ve harita bilgilerini oluşturan ve yerine uygulayan harita mühendisliğinin kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri başta olmak üzere bütün bayındırlık projelerinde kritik görevleri vardır. Özellikle son yıllarda öne çıkan Coğrafi Bilgi Sistemleri, Küresel Konum Belirlemeleri, Uzaktan Algılama gibi bilgi teknolojileri harita mühendisliğinin görev alanlarını oluşturmaktadır. Bölüm, her devirde çağdaş teknolojileri kullanarak kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu arazi ve endüstri ölçmeleri, değerlendirme ve konum belirleme, bilgi sistemi kurma ve sorgulama, konum bilgilerini yerine uygulama, taşınmaz mal mülkiyeti ile ilgili hukuki ve teknik bilgileri değerlendirme gibi konularda uzman teknik elemanların yetiştirilmesini hedeflemiştir. Bu amaçlara uygun eğitim-öğretim müfredatı oluşturularak gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmalarının %50 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (Toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Bitirme Çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı Staj Raporundan geçer not alan öğrenciler HARİTA MÜHENDİSLİĞİ Bölümünden lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bölüm mezunları harita üreten ve kullanan, özel sektörde; Harita Mühendislik Büroları, Coğrafi Bilgi Sistemi, Yazılım, Gayrimenkul Yatırım, İnşaat, Emlakçılık, Madencilik Şirketleri?nin yanı sıra kamu kurumlarında; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tapu ve Kadastro, İller Bankası A.Ş., Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüklerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Karayolları, Dev¬let Demiryolları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüklerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan¬lığının, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Pet¬rol İşleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüklerinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Orman, Devlet Su İşleri, Meteoroloji Genel Müdürlüklerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Maliye Bakanlığının, Milli Emlak Genel Müdürlüğünde ve Belediyeler'de çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 61080 / TRABZON
Telefonu      : +90 462 3772707
Belge Geçer           : +90 462 328 0918
E-Posta      : fkarsli@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.harita.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Harita Mühendisliği Bölümünün bağımsız kendisine özgü iki bloktan oluşan 3 katlı bir binası vardır. Bölüm binasında 3 katlı öğretim elemanları bloku, Bölüm idari birimleri ve seminer salonu, 11 sınıf, 1 anfi ile 6 laboratuar, Jeodezi Müzesi, Arşiv, öğrenci çalışma odaları, Kitaplık, Öğrenci Kulüpleri odaları mevcuttur. Laboratuarlar;
- CBS Laboratuarı (GIS Lab),
- Ölçme Laboratuarı,
- Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuarı (Foto Lab),
- Bilişim Laboratuarı,
- GPS Laboratuarı (GPS Lab)
- IVS Analiz Merkezi
olup, her biri en yeni aletlerle donatılmış bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
FIZ1001Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
HRT1001Harita Mühendisliğine Giriş52+0+0ZorunluTürkçe
HRT1007Ölçme Bilgisi - I52+1+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3019+1+2
Bahar Dönemi
FIZ1002Fizik - II53+0+1ZorunluTürkçe
HRT1006Mühendislik İstatistiği53+0+0ZorunluTürkçe
HRT1008Ölçme Bilgisi - II52+1+0ZorunluTürkçe
HRT1010Bilgisayar Programlama52+1+0ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1002İngilizce - II33+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+2+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HRT2011GNSS Ölçmeleri32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2013Taşınmaz Mal Hukuku32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2017Sayısal Çözümleme33+0+0ZorunluTürkçe
HRT2029Kartografya33+0+0ZorunluTürkçe
HRT2033Yükseklik Ölçmeleri32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2035Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
HRT2037Mesleki İngilizce22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli I-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli II-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli I Grubu Dersleri
HRT2001Mühendislik Mekaniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2021Plaka Tektoniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2023Uzaktan Algılamanın Temelleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2025Elektronik Ölçmeler42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli II Grubu Dersleri
BIY2019Moleküler Biyoloji42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2003İstatistiksel Hesaplama Ve Veri Analizi Uyg.42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2007Web Programlama42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2009Endüstriyel Matematik42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3022+3+0
Bahar Dönemi
HRT2008Arazi Uygulaması41+3+0ZorunluTürkçe
HRT2012Bilgisayar Destekli Harita Yapımı32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2016Kadastro Bilgisi32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2018Sayısal Görüntü İşleme22+0+0ZorunluTürkçe
HRT2038Jeodezik Ölçmeler32+1+0ZorunluTürkçe
MAT2020Mühendislik Matematiği54+0+0ZorunluTürkçe
SBP2014Bölge ve Şehir Planlama22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli III-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IV-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli III Grubu Dersleri
HRT2020Yükseklik Belirlemede Özel Konular42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2022Alet Bilgisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2024Madencilik Ölçmeleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2026Hidrografik Ölçmeler42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IV Grubu Dersleri
HRT2028Uzaktan Algılamaya Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2030Veri Tabanı Yönetim Sistemi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2032Deprem Jeolojisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2034Zemin Mekaniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2036Çevre Kimyası42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+6+0
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HRT3001Dengeleme Hesabı - I42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3005Kentsel Alan Düzenlemesi42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3009Uzaktan Algılama42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3013Fotogrametri - I42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3015Jeodezi - I42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3019Fiziksel Jeodezi22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli VI-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli V-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli VI Grubu Dersleri
HRT3029Ulaşım42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3031Kıyı Ve Liman Yapıları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3033Yapı Bilgisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3035Su Yapıları42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli V Grubu Dersleri
HRT3021Altyapı Kadastrosu42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3023Kadastro Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3025Korunan Alanlarda Arazi Yönetimi Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3027Mühendislik Ekonomisi42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+5+0
Bahar Dönemi
HRT3002Proje Planlaması32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3006Jeodezi - II32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3008Kırsal Alan Düzenlemesi42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3012Dengeleme Hesabı - II32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3014Fotogrametri - II32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3016Lazer Tarama Teknolojisi22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli VII-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli VIII-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IX-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli VII Grubu Dersleri
HRT3018Yer Fotogrametrisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3020Dijital Fotogrametri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3022Bilgisayarla Fotogrametrik Görme42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3024Yapay Açıklıklı Radar Tekniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3026İnsansız Hava Araçları Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli VIII Grubu Dersleri
HRT3010Koordinat Sistemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3028Jeodezik Ağlar42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3030Jeodezik Verilerin İstatistik Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3032Jeodezik Ağların Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IX Grubu Dersleri
HRT3034Orman Kadastrosu42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3036Tapu Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3038Kadastro Verileri Ve Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3040Taşınmaz Tabanlı Hukuki Süreçler42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+5+0
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB4001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
HRT4017Mühendislik Ölçmeleri52+1+0ZorunluTürkçe
HRT4019Mühendislik Tasarımı42+2+0ZorunluTürkçe
HRT4027Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
HRT4031Coğrafi Bilgi Sistemleri42+1+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli X-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XI-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XII-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli X Grubu Dersleri
HRT4001Jeoid ve Düşey Datum42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4009Jeodezik Astronomi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4035Deformasyon Ağlarının Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4039Jeodezide Zaman Serileri Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XI Grubu Dersleri
HRT4013İmar Uygulama ve Çevre İlişkileri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4029Arazi Yönetiminde Uyg. Prob.42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4033Mesleki Uygulamalarda Bilirkişilik42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XII Grubu Dersleri
HRT4041Endüsriyel Üretimlerde Jeodezi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4043Hiperspektral Görüntüler İle Uzaktan Algılama42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4045Uzaktan Algılama Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3014+6+0
Bahar Dönemi
AITB4000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II22+0+0ZorunluTürkçe
HRT4000Bitirme Projesi52+2+0ZorunluTürkçe
HRT4016Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
HRT4038İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Hukuku22+0+0ZorunluTürkçe
HRT4040Mühendislik Etiği32+0+0ZorunluTürkçe
HRT4042Taşınmaz Değerlemesi32+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Eski Seçmeli III-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Eski Seçmeli IV-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Eski Seçmeli III Grubu Dersleri
HRT4002Kent Bilgi Sistemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4004İmar Uygulama Teknikleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4008Kamulaştırma Tekniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4034Yapılaşmış Alanlarda İmar Uygula.42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4036Yerel Yönetimlerde H. Müh. Uyg.42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Eski Seçmeli IV Grubu Dersleri
HRT4030GPS Kullanım Alanları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4032GPS Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2614+4+0
YIL TOPLAMI :56