Ak - Program Eğitim Amaçları (Lisans [Normal ve İkinci Eğitim])

 Eğitim Geliştirme Komisyonu, iç ve dış paydaş toplantıları, Sürekli İyileştirme Çalıştayı gibi faaliyetler sonucu alınan kararlar Akademik Kurulda son şeklini almış olup, bunlar doğrultusunda Eğitim Amaçları şu şekilde karara bağlanmıştır.

Bölümün Lisans Programlarından mezun olanlar, mezuniyetlerini izleyen bir kaç yıl içinde;

  1. Temel mühendislik formasyonu ve çağın gerektirdiği mesleki donanıma sahip olma, çalışma alanındaki küresel değişimlere uyum yeteneği gibi özellikleriyle harita mühendisliği veya ilgili alanlardaki kamu kurum/kuruluşları ve yerli/yabancı özel sektör kuruluşlarında farklı görevler üstlenebilirler,
  2. Sahip olduğu araştırma yetenekleri ile mesleki kariyer gelişimleri için akademik ve/veya sürekli eğitim programlarına devam edebilirler,
  3. Görev yaptığı takım içerisinde başat rol oynayabilmek için gerekli olan girişimcilik, kendine güven ve gelişmiş iletişim özellikleri ile yöneticilik yapabilirler,
  4. Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli iyileşmeyi ilke edinmiş, sosyal, çevresel, ekonomik etkenleri ve etik değerleri gözetme özellikleriyle ulusal ve uluslararası araştırma/geliştirme projelerinde yer alabilirler.

Program Eğitim Amaçlarının öğrencilere kazandırıldığı, programdan son birkaç yıl içinde mezun olanlara uygulanan mezun anket formu ve onları istihdam eden işverenlere uygulanan işveren anket formu ile kanıtlanır. Bu anket soruları eğitim amaçlarında ifade edilenler ile eşleştirilir. Daha sonra anketler uygulanır. Anket sonuçları analiz edilir ve eğitim amaçlarının ne ölçüde karşılandığı raporlanır. Ayrıca Mezun Kütüğü ile mezunların özel ve kamu sektörü ile lisansüstü durumları analiz edilerek raporlanır.

  • Mezun Anket Formu
  • İşveren Anket Formu
  • Mezunlar Kütüğü