Ak - Program Çıktıları ve Dersler İlişki Matrisi

Program Çıktıları, her dönem başında ilgili öğretim üyesince programda verilen zorunlu dersler üzerinden sağlanmaktadır. Dönem başında ilgili öğretim üyesi verdiği dersle ilgili Ders Tanıtım Formunu dersin hangi program çıktısını karşıladığını belirtecek şekilde doldurarak Bölüm Başkanlığına ve ders panolarına sunar. Zorunlu derslerin hepsi için elde edilen formlar bir arada değerlendirilir. Böylece programda verilen zorunlu derslerle MÜDEK çıktılarının hangilerinin öğrencilere kazandırılacakları bir matris ile öngörülür. Dönem sonunda dersin başarı oranı da dikkate alınarak ilgili çıktı veya çıktıların kazandırıldığı yönünde öğretim üyesinde hazırlanan Ders Sonu Raporu Bölüm Başkanlığına sunulur.