A - Komisyonlar 2018 Bahar

BÖLÜM KOMİSYONLARI VE GÖREVLERİ 
 
KOMİSYONLAR             GÖREVLİLER         ÖNCELİKLİ GÖREVLER         ÇALIŞMALARI          TEMEL GÖREVLERİ
1. Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (KAK)
 • Prof. Dr. Fevzi KARSLI (KB)
 • Prof. Dr. Celalettin KARAALİ
 • Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
 • Prof. Dr. Ertan GÖKALP
 • Prof. Dr. Çetin CÖMERT
 • Prof. Dr. Bayram UZUN
 • Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR
 • Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
 • Doç. Dr. Eminnur AYHAN
 • Doç. Dr. Volkan YILDIRIM
 • Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
 • Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU 
 • Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
 • Yrd. Doç. Dr. Nazan YILMAZ
 • Yrd. Doç. Dr. Leyla ÇAKIR
 • Yrd. Doç. Dr. Gülten KARA
 • Yrd. Doç. Dr. Esra TUNÇ GÖRMÜŞ            
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa DİHKAN
 • Yrd. Doç. Dr. Okan YILDIZ
 • Yrd. Doç. Dr. Deniztan ULUTAŞ
 • Bölüm Araştırma Görevlileri
 • Bölüm Öğrenci Temsilcisi
 • Harita Kulübü Başkanı

Bölüm Başkanı, fakülte nezdinde Bölüm Kalite ve Akreditasyon Temsilcisi, Bölüm Başkan yardımcıları ve bu dokümanda yer alan komisyon başkanları KAK’ın asil üyesidirler.

Ayrıca Bölüm Kurulunun belirleyeceği üç araştırma görevlisi ve fahri üye olarak bir öğrenci bu komisyonun diğer üyeleridir.
 
Bölüm Başkanı tarafından seçilen bölüm kalite ve akreditasyon temsilcisi, bölüm ve fakülte arasındaki koordinasyonu sağlar.
 1. Kalite Güvence sisteminin geliştirilmesi konusunda komisyonlar  oluşturulmasına yönelik Bölüm Kuruluna öneriler sunar ve komisyonların çalışma sonuçlarının kalite çevrimlerinde kullanılmasını denetleme görevlerini yürütür.
 2. Komisyonların raporlarını inceler, bu raporların Bölüm Akademik Kurulunda tartışılmasını, olgunlaştırılmasını ve geri beslemede kullanılmasını sağlar.
 3. Fakülteye, Üniversiteye ve mesleki kamuoyuna Bölümün Kalite Güvence Sistemine ilişkin çalışma raporlarını sunar, çalışmaları tanıtır.
 4. Bölümün uluslararası ve ulusal akreditasyon başvuruları için Bölümü hazır tutar, Bölüm Öz Değerlendirme Raporu’nun güncelliğini sağlar.
 5. Farklı komisyonlar tarafından toplanan ölçme-değerlendirme verilerinin birbirleriyle, Bölümün misyonu, eğitim amaçları ve çıktıları ile uyumunu sağlar.
 6. Yeni komisyonlar kurulması ya da mevcut komisyonların kaldırılması konularında öneriler yapar.
 7. “SWOT Analizi” yaparak, bu analiz doğrultusunda Bölümün vizyon, misyon ve hedeflerini tekrar gözden geçirir ve gerek gördüğünde günceller.
 8. En az 6 ayda bir ortak yapılacak toplantıda, yazılı dokümanlara dayalı olarak çalışmaları hakkında Bölüme bilgi verir. 
 • Stratejik Planlama Raporunun hazırlanması
 • Bölümün Misyon ve Vizyonunun Belirlenmesi
 • Akreditasyon için Öz-Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
 • Bölüm Faaliyetlerinin Belirlenmesi
 • Stratejik Planlama Raporu
 • Bölüm Bütçesinin Hazırlanması
2. Eğitim Geliştirme Komisyonu 
 • Prof. Dr. Fevzi KARSLI (KB)
 • Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
 • Prof. Dr. Ertan GÖKALP
 • Prof. Dr. Çetin CÖMERT
 • Prof. Dr. Bayram UZUN
 • Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR
 • Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
 • Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU
 • Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
 • Dış Paydaşlar
 • Öğrenci Temsilcisi

Bölüm Eğitim-Öğretim Programının, Sürekli Program Geliştirme Modeline göre Kalite Güvence Sisteminin sürekliliğini sağlamakla görevli; Programın eğitim amaçlarının ve çıktılarının gerçekleştirilmesi ve en iyi düzeye çıkarılması için faaliyet gösteren bir komisyondur.

 
 1. Bölüm Eğitim-Öğretim programı eğitsel hedefleri ve çıktıları matrisi ile derslerin eğitsel hedefleri ve çıktıları matrisini karşılaştırarak boşlukları ve yoğunlaşmaları homojenleştirecek önerilerde bulunur.
 2. Ders İçeriklerindeki boşlukları ve tekrarları izler ve azaltılmaları konusunda önermelerde bulunur.
 3. Ders Değerlendirme Anketleri hazırlar, uygular, değerlendirir ve sonuçları rapora dönüştürerek KAK’a sunar.
 4. Bölüm Akreditasyon Hazırlık Komisyonu tarafından taslak olarak hazırlanan Ders Tanıtım Formlarının ilgili yarıyıla kayıtlar başlamadan en geç bir hafta önce güncellenmiş olarak öğretim üye ve görevlilerinden temin eder, bölüm içinde duyurulmasını sağlar. Ders Dosyalarını izler, noksanlıkların giderilmesi için önerilerde bulunur.
 5. KAK tarafından hazırlanan Öğretim Elemanları Anketlerini, uygulatır, değerlendirir ve sonuçları rapora dönüştürerek KAK’a sunar.
 6. Bölümün Ders Başarı Değerlendirme Kriterlerinin, kalitenin arttırılması yönünde geliştirmesi çalışmalarını yürütür. 
 • Lisans Ders İçerikleri Katalogu (Türkçe – İngilizce)
 • Lisansüstü Ders İçerikleri Katalogu (Türkçe – İngilizce)
 • Ders Değerlendirme (Öğrenci) Anketi
 • Ders Tanıtım Formları
 • Öğretim Elemanları Anketi (Yıllık Faaliyetler)
 • Ders Başarı Değerlendirme Kriterleri
 
 
 
3. Bilişim Komisyonu
 • Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU (KB)
 • Arş. Gör. Deniz YILDIRIM
 • Arş. Gör. Ekrem SARALİOĞLU
 • Arş. Gör. Merve Özlem SARALİOĞLU

Bölüm, KAK ve diğer komisyonların çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için bilgisayar ve veri tabanı altyapısını imkânlar dâhilinde hazırlayan, onların faaliyetlerini bölüm web sayfası üzerinden duyuran bir komisyondur.

 
 1. Bölümün akreditasyon çalışmalarını, bölüm web sayfası üzerinden duyurur ve bu sayfanın güncelleştirilmesini, Türkçe ve İngilizce olarak sağlar.
 2. Akreditasyon ve Kalite Güvence Sistemi çalışmalarına ait tüm veri ve dokümanları elektronik formata dönüştürür, güvenilir bir şekilde saklanmasını sağlar.
 3. Diğer komisyonların kendi alanına giren diğer taleplerini ve toplanan bu verileri kullanmaya veya işlemeye yönelik isteklerini onlarla işbirliği içinde en kısa sürede karşılar.
 4. Bölümce yapılan diğer etkinlikleri bölüm web sayfası üzerinden duyurur. 
Bölüm Web Sayfası
 
4. Öğrenci-Sektör İlişkileri ve Staj Komisyonu
 
 • Yrd. Doç. Dr. Esra TUNÇ GÖRMÜŞ (KB)
 • Yrd. Doç. Dr. Leyla ÇAKIR
 • Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU
 • Arş. Gör. Merve Özlem SARALİOĞLU
 • Dış Paydaşlar
 • Öğrenci Temsilcisi
 
 

Bölüm, kamu kurumları ve özel firmalar ile Bölüm öğrencileri arasındaki iletişimi sağlayarak staj faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülmesini, iyileştirilmesini ve kontrolünü sağlayan bir komisyondur.

 
 1. Bölüm öğrencileri ile sektör arasındaki iletişimin kurulmasını ve devamlılığını sağlayacak etkinlikler yapar.
 2. Mesleki kuruluşlar (Meslek Odası, ilgili resmi kurumlar, dernekler vb.) ile öğrenciler arasında bağlantıların ve iletişimin sağlanmasına öncülük eder.
 3. Bölümün staj esaslarını geliştirir ve stajların program eğitim amaçları ve çıktılara uygunluğunu denetler.
 4. Staj yerleri ile ilgili araştırmalar yapar. Programa uygun staj yerleri sağlama konusunda öğrencilere rehberlik yapar.
 5. Staj Anketleri hazırlar, uygular, değerlendirir, raporları KAK’a sunar.
 6. Staj dönemi sonunda staj defterlerini değerlendirir. 
 • Staj işvereni Anketi
 • Staj Anketi (öğrenci)
 
5. Bölüm Tanıtım ve Dış İlişkiler Komisyonu
 • Yrd. Doç. Dr. Okan YILDIZ (KB)
 • Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
 • Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU
 • Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU
 • Arş. Gör. Gamze YILMAZ BEDİROĞLU
 • Dış paydaşlar
 • Öğrenci Temsilcisi

Bölümün ve mesleğin aday/yeni öğrenciler ya da toplumun değişik kademelerinde ve diğer disiplinler içerisinde tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunan bir komisyondur.

Bölüm mezunları ile sürekli iletişimi sağlama, programın mezunlara kazandırdığı varsayılan becerileri kullanarak onların iş yaşamında gösterdikleri performanslarının izlenmesi ve buradan elde edilecek verilerin programa geri besleme olarak aktarımının sağlanması için de faaliyet sunar.

 1. Mezunlar Kütüğünü güncel tutar, bu bilgileri Bilişim Komisyonu’na ileterek “Mezunlar Veri Tabanı”nda yönetilmesini sağlar.
 2. Bölüm öğretim elemanı kadrosu ile mezunlar arasındaki iletişimin geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlayacak etkinliklerde bulunur.
 3. Mezunların çalışma alanları, kariyerleri, önemli projeleri ve başarılarını öğrencilere aktarır, rehberlik ve motivasyon sağlar.
 4. Mezunlar Anketi hazırlar, uygular, raporlaştırır ve KAK’a sunar.
 5. İşveren Anketleri hazırlar, uygular, değerlendirir, raporlar ve KAK’a sunar.
 6. Üniversite ve Fakülte genelinde her akademik yılbaşında organize edilen öğrencilere ve velilere yönelik Tanıtım Günleri çalışmalarında  Bölümü en etkin ve yakışır şekilde temsil etmek için  çalışmalar ve hazırlıklar yapar.
 7. Bölüm Tanıtım Kitapçığı ve Broşürü hazırlanması ve güncellenmesini yürütür. Bunların, toplumun değişik kesimlerinden farklı hedef kitlelere ulaşmasını sağlayacak önerilerde ve girişimlerde bulunur.
 8. Yeni öğrenci anketlerini hazırlar, uygular, değerlendirir ve sonuçları bir rapor halinde KAK’a sunar.
 9. Alanına giren etkinliklerin kamuoyuna en azından bölüm web sayfası üzerinden duyurulması için Bilişim Komisyonu ile temas halinde bulunur. 
 • Mezunlar Kütüğü
 • Mezunlar Anketi
 • İşveren Anketi
 • Bölüm Tanıtım Broşürü
 • Oryantasyon
 • Bölüm tanıtım kitapçığı
 • Yeni Öğrenci Anketi
 
6. Etik Komisyonu
 • Doç. Dr. Faruk YILDIRIM (KB)
 • Arş. Gör. Fatih KADI
 • Öğrenci Temsilcisi

Bölüm öğretim elemanlarının ve mezunlarının mesleki etik davranış ilkelerini kavramaları ve benimsemeleri konusunda faaliyet gösteren bir komisyondur.

 
 1. Öğrencilerin mesleki sorumluluk ve etik konularında gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
 2. Bölüm öğretim elemanlarının bilimsel araştırma etiği konusunu içselleştirmeleri için çalışmalar yapar.
 3. Bölüm öğretim elemanları için etik kodlarının belirlenmesi ve benimsenmesi konularında öneriler hazırlar.
 4. Mezunların mesleki etik davranış ilkeleri konularında aydınlatılması için etkinliklerde bulunur.
 5. Yeni öğrencilere etik bilinci kazandırılması için, etik sözleşmenin hazırlanması ve öğrenci akademik danışmanları ile koordine içinde öğrencilere tanıtılarak uygulanması.
 
 
 
 • Akademik Etik Toplantıları
 • Mevzuat İzleme Ekibi
 • Öğrenci Etik Sözleşmesi
7. Alt Yapı ve Güvenlik Komisyonu
 • Doç. Dr. Faruk YILDIRIM (KB)
 • Yrd. Doç. Dr. Okan YILDIZ
 • Arş. Gör. Hayrettin ACAR
 • Arş. Gör. Berkant KONAKOĞLU
 • Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU
 • Tekn. Celalettin DİNÇ
 • Tekn. Arif ÇELİK (Ölçme Lab.)
 • Tekn. Yrd. Sadık KARAKOÇ (Bilg. Lab.)
 • Öğrenci Temsilcisi

Programın verdiği eğitimi destekleyen tüm tesislerde kaza ve doğal afetlere karşı can ve mal kaybını asgariye indirebilecek önlemlerin alınmasını sağlamak, periyodik olarak kontrol etmek, programın verdiği eğitimi destekleyen tüm tesislerin güvenli ve eksiksiz bir şekilde hizmet verebilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak için fakülte bünyesinde oluşturulmuş komisyonlarda Bölüm adına çalışmalara katılır.

Bölüm laboratuvarlarının güncel teknoloji ile uyumlu ve rasyonel kullanımının sağlanmasını, akreditasyonlarını ve laboratuvarların kullanımını takip eden bir komisyondur.

 1. Dersliklerde ve laboratuvarlarda eğitimin sürdürülmesi için gerekli fiziksel ortamın uygunluğunu kontrol eder.
 2. Binadaki tüm bağımsız bölüm ve ortak kullanım alanlarının uygun şartlarda olması ile Dersliklerde ve laboratuvarlarda kullanılan eğitim araçlarının uygunluğunu ve kullanılabilirliğini izler.
 3. Bölümün kat krokisi, yerleşim planı, yangın söndürme teçhizatları, acil çıkış bildirim levhaları, oda numaraları, laboratuvar isimleri gibi bilgilerin ilgili yerlerde bulundurulmasını ve güncellenmesini sağlar.
 4. Üniversite içinde ve dışında yangın, deprem, sel gibi afetler ve kriz yönetimi konularında, güvenlik ve iş kazalarını önleyici tedbirler konusunda her türlü toplantı ve etkinlikleri izleyerek Bölüm personelini ve öğrencilerini bilgilendirir.
 5. Belirlenen sorumluluk alanlarında önem sırasına göre haftalık aylık ve yıllık dönemlerde yapılacak kontrollerin bir planı hazırlanır. Bu planda nerelerin hangi sıklıkla ve hangi güvenlik konularında kontrol edileceği planlanır.
 6. Doğal felaketler, yangın gibi acil durumlarda görev alacak personelin listesi, görevleri ve sorumluluk alanları, kurtarma planları gibi bilgilerin bir kopyasını ilgili kuruluşlar ile iletişime geçerek elde eder ve arşivinde bulundurur.
 7. Laboratuar ve atölyelerde iş ve eğitim kazalarını en aza indirebilmek için gerekli uyarı ve bir kaza durumunda neler yapılması gerektiğini belirten levhaları hazırlayarak uygun yerlere asılmasını sağlar.
 8. Bölüm laboratuvarlarında mevcut alet donanım ve yazılımların dökümünü çıkarır.
 9. Laboratuvarların eğitim-öğretim, araştırma ve diğer amaçlarla (döner sermaye, bilirkişilik vb.) kullanılma ilkelerini belirler, yönergeler biçiminde, öğretim elemanlarına, öğrencilere ve diğer ilgililere duyurur.
 10. Laboratuvar sorumluları bu komisyonun doğal üyesidirler.
 • Fiziksel Mekânları İzleme Ekibi 
 • Bölüm İç ve Dış Mekânlarındaki Her Türlü Materyalin Tespiti
 • Kapalı Mekân Sorumlularının Tespiti
 • Bina Krokilerinin Hazırlanması
 • İsim ve Numaralama
 • Güvenlik Ekibi
 • Mimari Planların Arşivlenmesi
 • Periyodik Kontrol Ekibi
 • Sivil Kurtarma Ekibi
 • Yangın Söndürme Ekibi
 • Laboratuvar ve Aletleri Kullanma Yönergesi
 
8. Tasarım ve Ekip Çalışması Komisyonu
 • Doç. Dr. Faruk YILDIRIM (KB)
 • Doç. Dr. Yakup E. ÇORUHLU
 • Tekn. Muhammet GÜMRÜKÇÜOĞLU

Bölüm programının “tasarım ve ekip çalışması bileşeninin” gerçekleştirilmesi adına, bölüm öğrencilerinin ilgili öğretim üyelerine dağıtılmasını ve takibini izleyen bir komisyondur.

 
 1. Tasarım, bitirme, arazi uygulaması ve ekip çalışması formlarının düzenlenmesi ile Bölüm programındaki tasarım ve ekip çalışması uygulamalarını raporlar ve KAK’a sunar.
 
 
 
 
 
 
 • Tasarım Formu
 • Bitirme Çalışması formu
 • Öğrenci dağıtımı
 • Arazi uygulaması çalışma grupları
9. Değişim Programları Komisyonu
 • Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI (KB)
 • Arş. Gör. Deniz YILDIRIM
 • Arş. Gör. Selma ZENGİN KAZANCI
 

Bölüm lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yurt içinde veya yurt dışındaki öğrenci değişim programlarına başvurularını değerlendirir ve takip eder.

 1. Erasmus, Sokrates, Farabi, Mevlana vb. öğrenci/öğretim elemanı değişim programlarına kabul edilen öğrencilerin ders uyumlarını yapar ve takip eder.
 • Erasmus
 • Sokrates
 • Farabi
 • Mevlana 
 • Diğer değişim programları
10. Uyum Komisyonu
 • Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU (KB)
 • Arş. Gör. Merve Özlem SARALİOĞLU
 • Arş. Gör. Gamze YILMAZ BEDİROĞLU

Bölüm içi ve dışı program değişimleri ile gelen lisans ve lisansüstü öğrencilerin alacakları dersleri belirleyen bir komisyondur.

 1. Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çiftanadal ve Yandal ile gelen öğrencilerin uyumunu yapar.
 2. Yabancı uyruklu öğrencilerin uyumunu yapar.
 3. Yaz okullarından alınan derslerin uyumunu yapar.
 
 • Programlar arası geçiş
 • Yatay Geçiş, Dikey Geçiş,
 • Çiftanadal ve Yandal, Yazokulu
 • Yabancı uyruklu öğrenci
11. Arşiv Komisyonu
 • Doç. Dr. Faruk YILDIRIM (KB)
 • Arş. Gör. Fatih KADI
 • Arş. Gör. Nida ÇELİK
 • Arş. Gör. Gamze YILMAZ BEDİROĞLU
 • Tekn. Ali BOZ

Bölümdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri esnasında farklı veri toplama araçlarıyla elde edilen materyallerin standartlara uygun biçimde teslim alınarak depolanması ve gerektiğinde sorgulanması süreçlerini yöneten bir komisyondur.

 1. Her dönem sonunda, tüm öğretim üye ve görevlilerinden sınav, ödev, tasarım projesi ve bitirme çalışması evraklarını, standartlarına uygun şekilde toplayarak arşivler.
 2. Staj komisyonundan geçen staj dosyalarını arşivler.
 3. Anket komisyonunca yapılarak değerlendirilen ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketlerini arşivler.
 • Ödev, sınav, tasarım projesi, staj ve bitirme çalışması,
 • Ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketleri
12. Ders ve Sınav Programları Hazırlama komisyonu
 • Yrd. Doç. Dr. Okan YILDIZ (KB)
 • Bölüm araştırma görevlileri

Bölümün eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli olan sınav ve uygulamaların zaman, görev ve mekân çizelgelerini düzenleyen ve takip eden bir komisyondur.

 1. Dönem başlarında, lisans ve lisansüstü ders ve sınav programı ile ders yardımcıları ve sınav yeri/gözetmenlerini belirler.
 2. Sınıf ve laboratuvarların haftalık ders programlarını hazırlar ve kapılara astırır.
 3. Öğretim elemanlarının haftalık programlarının kapı girişlerinde asılmasını denetler.
 • Lisans Ders Programı
 • Lisansüstü Ders Programı
 • Ders Yardımcıları Çizelgesi
 • Lisans Sınav Programı
 • Lisansüstü Sınav Programı
 • Sınav Gözetmenleri Çizelgesi
 • Sınıf ve lab. programları
 • Öğretim elemanı programı
13. Akreditasyon
Hazırlık Komisyonu
 • Prof. Dr. Fevzi KARSLI (KB)
 • Doç. Dr. Y. Emre ÇORUHLU
 • Yrd. Doç. Dr. Gülten KARA
 • Bölüm Araştırma Görevlileri

Bölümün akreditasyon süreçlerinin yönetimi ve bu yönetim için gerekli görülecek süreçleri işleterek, bölüm programlarının akreditasyon ilkelerini uygun şekilde güncellenmesini ve gelişimini sağlayan bir komisyondur.

 1. Akreditasyon sürecinde kanıt olarak kullanılmak üzere bölümde verilen her bir dersin Ders Dosyalarının hazırlanması için format oluşturur, içeriklerini belirler ve takibini sağlar.
 2. Ders değerlendirme raporlarının formatını belirler ve takibini sağlar.
 3. Ders tanıtım formlarının formatını belirler ve takibini sağlar.
 4. Özgeçmiş hazırlama formatını belirler ve takibini sağlar
 5. Ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketlerinin formatını belirler ve uygulatılarak takip edilmesini sağlar, sonuçlarını raporlar, Bölüm Başkanlığına sunar ve gerektiğinde duyurulmasını sağlar.
 • Akreditasyon hazırlıkları
 • Ders dosyası
 • Ders tanıtım formu
 • Özgeçmiş
 • Ders değerlendirme anketi
 • Öğretim elemanı değerlendirme anketi

*Komisyonlar, Bölüm Başkanlığı tarafından verilen, komisyonun çalışma alanı ile ilgili diğer görevleri de yürütmekle yükümlüdürler. (KB: Komisyon Başkanı’nı ifade eder.)    

  Şubat 2018