BÖLÜM KOMİSYONLARI VE GÖREVLERİ 
 
KOMİSYONLAR GÖREVLİLER ÖNCELİKLİ GÖREVLER         ÇALIŞMALARI            TEMEL GÖREVLERİ   
1. Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (KAK)

 

 • Prof. Dr. Fevzi KARSLI (KB)
 • Prof. Dr. Celalettin KARAALİ
 • Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
 • Prof. Dr. Ertan GÖKALP
 • Prof. Dr. Çetin CÖMERT
 • Prof. Dr. Osman DEMİR
 • Prof. Dr. Bayram UZUN
 • Doç. Dr. Recep NİŞANCI
 • Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
 • Doç. Dr. Oğuz GÜNGÖR
 • Doç. Dr. Eminnur AYHAN
 • Doç. Dr. Volkan YILDIRIM
 • Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK
 • Doç. Dr. Y. Emre ÇORUHLU 
 • Yrd. Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI 
 • Yrd. Doç. Dr. Nazan YILMAZ
 • Yrd. Doç. Dr. Leyla ÇAKIR
 • Yrd. Doç. Dr. Gülten KARA
 • Yrd. Doç. Dr. Esra TUNÇ GÖRMÜŞ
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa DİHKAN
 • Yrd. Doç. Dr. Okan YILDIZ
 • Öğr. Gör. Dr. Deniztan ULUTAŞ
 • Bölüm Araştırma Görevlileri
 • Bölüm Öğrenci Temsilcisi
 • Harita Kulübü Başkanı

Bölüm Başkanı, fakülte nezdinde Bölüm Kalite ve Akreditasyon Temsilcisi, Bölüm Başkan yardımcıları ve bu dokümanda yer alan komisyon başkanları KAK’ın asil üyesidirler.

Ayrıca Bölüm Kurulunun belirleyeceği üç araştırma görevlisi ve fahri üye olarak bir öğrenci bu komisyonun diğer üyeleridir.
 
Bölüm Başkanı tarafından seçilen bölüm kalite ve akreditasyon temsilcisi, bölüm ve fakülte arasındaki koordinasyonu sağlar.
 1. Kalite Güvence sisteminin geliştirilmesi konusunda komisyonlar  oluşturulmasına yönelik Bölüm Kuruluna öneriler sunar ve komisyonların çalışma sonuçlarının kalite çevrimlerinde kullanılmasını denetleme görevlerini yürütür.
 2. Komisyonların raporlarını inceler, bu raporların Bölüm Akademik Kurulunda tartışılmasını, olgunlaştırılmasını ve geri beslemede kullanılmasını sağlar.
 3. Fakülteye, Üniversiteye ve mesleki kamuoyuna Bölümün Kalite Güvence Sistemine ilişkin çalışma raporlarını sunar, çalışmaları tanıtır.
 4. Bölümün uluslararası ve ulusal akreditasyon başvuruları için Bölümü hazır tutar, Bölüm Öz Değerlendirme Raporu’nun güncelliğini sağlar.
 5. Farklı komisyonlar tarafından toplanan ölçme-değerlendirme verilerinin birbirleriyle, Bölümün misyonu, eğitim amaçları ve çıktıları ile uyumunu sağlar.
 6. Yeni komisyonlar kurulması ya da mevcut komisyonların kaldırılması konularında öneriler yapar.
 7. “SWOT Analizi” yaparak, bu analiz doğrultusunda Bölümün vizyon, misyon ve hedeflerini tekrar gözden geçirir ve gerek gördüğünde günceller.
 8. En az 6 ayda bir ortak yapılacak toplantıda, yazılı dokümanlara dayalı olarak çalışmaları hakkında Bölüme bilgi verir. 
 • Stratejik Planlama Raporunun hazırlanması
 • Bölümün Misyon ve Vizyonunun Belirlenmesi
 • Akreditasyon için Öz-Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
 • Bölüm Faaliyetlerinin Belirlenmesi
 • Stratejik Planlama Raporu
 • Bölüm Bütçesinin Hazırlanması
2. Eğitim Geliştirme Komisyonu 
 • Prof. Dr. Fevzi KARSLI (KB)
 • Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
 • Prof. Dr. Ertan GÖKALP
 • Prof. Dr. Çetin CÖMERT
 • Prof. Dr. Bayram UZUN
 • Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
 • Doç. Dr. Oğuz GÜNGÖR
 • Doç. Dr. Y. Emre ÇORUHLU
 • Yrd. Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
 • Dış Paydaşlar
 • Öğrenci Temsilcisi

Bölüm Eğitim-Öğretim Programının, Sürekli Program Geliştirme Modeline göre Kalite Güvence Sisteminin sürekliliğini sağlamakla görevli; Programın eğitim amaçlarının ve çıktılarının gerçekleştirilmesi ve en iyi düzeye çıkarılması için faaliyet gösteren bir komisyondur.

 
 1. Bölüm Eğitim-Öğretim programı eğitsel hedefleri ve çıktıları matrisi ile derslerin eğitsel hedefleri ve çıktıları matrisini karşılaştırarak boşlukları ve yoğunlaşmaları homojenleştirecek önerilerde bulunur.
 2. Ders İçeriklerindeki boşlukları ve tekrarları izler ve azaltılmaları konusunda önermelerde bulunur.
 3. Ders Değerlendirme Anketleri hazırlar, uygular, değerlendirir ve sonuçları rapora dönüştürerek KAK’a sunar.
 4. Bölüm Akreditasyon Hazırlık Komisyonu tarafından taslak olarak hazırlanan Ders Tanıtım Formlarının ilgili yarıyıla kayıtlar başlamadan en geç bir hafta önce güncellenmiş olarak öğretim üye ve görevlilerinden temin eder, bölüm içinde duyurulmasını sağlar. Ders Dosyalarını izler, noksanlıkların giderilmesi için önerilerde bulunur.
 5. KAK tarafından hazırlanan Öğretim Elemanları Anketlerini, uygulatır, değerlendirir ve sonuçları rapora dönüştürerek KAK’a sunar.
 6. Bölümün Ders Başarı Değerlendirme Kriterlerinin, kalitenin arttırılması yönünde geliştirmesi çalışmalarını yürütür. 
 • Lisans Ders İçerikleri Katalogu (Türkçe – İngilizce)
 • Lisansüstü Ders İçerikleri Katalogu (Türkçe – İngilizce)
 • Ders Değerlendirme (Öğrenci) Anketi
 • Ders Tanıtım Formları
 • Öğretim Elemanları Anketi (Yıllık Faaliyetler)
 • Ders Başarı Değerlendirme Kriterleri
 
 
 
3. Bilişim Komisyonu
 • Doç. Dr. Y. Emre ÇORUHLU (KB)
 • Arş. Gör. Deniz YILDIRIM
 • Arş. Gör. Ekrem SARALIOĞLU

Bölüm, KAK ve diğer komisyonların çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için bilgisayar ve veri tabanı altyapısını imkânlar dâhilinde hazırlayan, onların faaliyetlerini bölüm web sayfası üzerinden duyuran bir komisyondur.

 
 1. Bölümün akreditasyon çalışmalarını, bölüm web sayfası üzerinden duyurur ve bu sayfanın güncelleştirilmesini, Türkçe ve İngilizce olarak sağlar.
 2. Akreditasyon ve Kalite Güvence Sistemi çalışmalarına ait tüm veri ve dokümanları elektronik formata dönüştürür, güvenilir bir şekilde saklanmasını sağlar.
 3. Diğer komisyonların kendi alanına giren diğer taleplerini ve toplanan bu verileri kullanmaya veya işlemeye yönelik isteklerini onlarla işbirliği içinde en kısa sürede karşılar.
 4. Bölümce yapılan diğer etkinlikleri bölüm web sayfası üzerinden duyurur. 
Bölüm Web Sayfası
 
4. Öğrenci-Sektör İlişkileri ve Staj Komisyonu
 
 • Doç. Dr. Volkan YILDIRIM (KB)
 • Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK
 • Arş. Gör. Y. Selçuk ERBAŞ
 • Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU
 • Arş. Gör. Tuğba MEMİŞOĞLU
 • Dış Paydaşlar
 • Öğrenci Temsilcisi
 
 

Bölüm, kamu kurumları ve özel firmalar ile Bölüm öğrencileri arasındaki iletişimi sağlayarak staj faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülmesini, iyileştirilmesini ve kontrolünü sağlayan bir komisyondur.

 
 1. Bölüm öğrencileri ile sektör arasındaki iletişimin kurulmasını ve devamlılığını sağlayacak etkinlikler yapar.
 2. Mesleki kuruluşlar (Meslek Odası, ilgili resmi kurumlar, dernekler vb.) ile öğrenciler arasında bağlantıların ve iletişimin sağlanmasına öncülük eder.
 3. Bölümün staj esaslarını geliştirir ve stajların program eğitim amaçları ve çıktılara uygunluğunu denetler.
 4. Staj yerleri ile ilgili araştırmalar yapar. Programa uygun staj yerleri sağlama konusunda öğrencilere rehberlik yapar.
 5. Staj Anketleri hazırlar, uygular, değerlendirir, raporları KAK’a sunar.
 6. Staj dönemi sonunda staj defterlerini değerlendirir. 
 • Staj işvereni Anketi
 • Staj Anketi (öğrenci)
 
5. Bölüm Tanıtım ve Dış İlişkiler Komisyonu
 • Yrd. Doç. Dr. Okan YILDIZ (KB)
 • Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK
 • Doç. Dr. Emre ÇORUHLU
 • Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU
 • Arş. Gör. Gamze BEDİROĞLU
 • Arş. Gör. Hülya YILMAZ
 • Dış paydaşlar
 • Öğrenci Temsilcisi

Bölümün ve mesleğin aday/yeni öğrenciler ya da toplumun değişik kademelerinde ve diğer disiplinler içerisinde tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunan bir komisyondur.

Bölüm mezunları ile sürekli iletişimi sağlama, programın mezunlara kazandırdığı varsayılan becerileri kullanarak onların iş yaşamında gösterdikleri performanslarının izlenmesi ve buradan elde edilecek verilerin programa geri besleme olarak aktarımının sağlanması için de faaliyet sunar.

 1. Mezunlar Kütüğünü güncel tutar, bu bilgileri Bilişim Komisyonu’na ileterek “Mezunlar Veri Tabanı”nda yönetilmesini sağlar.
 2. Bölüm öğretim elemanı kadrosu ile mezunlar arasındaki iletişimin geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlayacak etkinliklerde bulunur.
 3. Mezunların çalışma alanları, kariyerleri, önemli projeleri ve başarılarını öğrencilere aktarır, rehberlik ve motivasyon sağlar.
 4. Mezunlar Anketi hazırlar, uygular, raporlaştırır ve KAK’a sunar.
 5. İşveren Anketleri hazırlar, uygular, değerlendirir, raporlar ve KAK’a sunar.
 6. Üniversite ve Fakülte genelinde her akademik yılbaşında organize edilen öğrencilere ve velilere yönelik Tanıtım Günleri çalışmalarında  Bölümü en etkin ve yakışır şekilde temsil etmek için  çalışmalar ve hazırlıklar yapar.
 7. Bölüm Tanıtım Kitapçığı ve Broşürü hazırlanması ve güncellenmesini yürütür. Bunların, toplumun değişik kesimlerinden farklı hedef kitlelere ulaşmasını sağlayacak önerilerde ve girişimlerde bulunur.
 8. Yeni öğrenci anketlerini hazırlar, uygular, değerlendirir ve sonuçları bir rapor halinde KAK’a sunar.
 9. Alanına giren etkinliklerin kamuoyuna en azından bölüm web sayfası üzerinden duyurulması için Bilişim Komisyonu ile temas halinde bulunur. 
 • Mezunlar Kütüğü
 • Mezunlar Anketi
 • İşveren Anketi
 • Bölüm Tanıtım Broşürü
 • Oryantasyon
 • Bölüm tanıtım kitapçığı
 • Yeni Öğrenci Anketi
 
6. Etik Komisyonu
 • Doç. Dr. Faruk YILDIRIM (KB)
 • Arş. Gör. Fatih KADI
 • Öğrenci Temsilcisi

Bölüm öğretim elemanlarının ve mezunlarının mesleki etik davranış ilkelerini kavramaları ve benimsemeleri konusunda faaliyet gösteren bir komisyondur.

 
 1. Öğrencilerin mesleki sorumluluk ve etik konularında gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
 2. Bölüm öğretim elemanlarının bilimsel araştırma etiği konusunu içselleştirmeleri için çalışmalar yapar.
 3. Bölüm öğretim elemanları için etik kodlarının belirlenmesi ve benimsenmesi konularında öneriler hazırlar.
 4. Mezunların mesleki etik davranış ilkeleri konularında aydınlatılması için etkinliklerde bulunur.
 5. Yeni öğrencilere etik bilinci kazandırılması için, etik sözleşmenin hazırlanması ve öğrenci akademik danışmanları ile koordine içinde öğrencilere tanıtılarak uygulanması.
 
 
 
 • Akademik Etik Toplantıları
 • Mevzuat İzleme Ekibi
 • Öğrenci Etik Sözleşmesi
7. Alt Yapı ve Güvenlik Komisyonu
 • Prof. Dr. Osman DEMİR (KB)
 • Yrd. Doç. Dr. Okan YILDIZ
 • Arş. Gör. Hayrettin ACAR
 • Arş. Gör. Berkant KONAKOĞLU
 • Arş. Gör. Ömer ÖZDEMİR
 • Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU
 • Tekn. Celalettin DİNÇ
 • Tekn. Arif ÇELİK (Ölçme Lab.)
 • Tekn. Yrd. Sadık KARAKOÇ (Bilg. Lab.)
 • Öğrenci Temsilcisi

Programın verdiği eğitimi destekleyen tüm tesislerde kaza ve doğal afetlere karşı can ve mal kaybını asgariye indirebilecek önlemlerin alınmasını sağlamak, periyodik olarak kontrol etmek, programın verdiği eğitimi destekleyen tüm tesislerin güvenli ve eksiksiz bir şekilde hizmet verebilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak için fakülte bünyesinde oluşturulmuş komisyonlarda Bölüm adına çalışmalara katılır.

Bölüm laboratuvarlarının güncel teknoloji ile uyumlu ve rasyonel kullanımının sağlanmasını, akreditasyonlarını ve laboratuvarların kullanımını takip eden bir komisyondur.

 1. Dersliklerde ve laboratuvarlarda eğitimin sürdürülmesi için gerekli fiziksel ortamın uygunluğunu kontrol eder.
 2. Binadaki tüm bağımsız bölüm ve ortak kullanım alanlarının uygun şartlarda olması ile Dersliklerde ve laboratuvarlarda kullanılan eğitim araçlarının uygunluğunu ve kullanılabilirliğini izler.
 3. Bölümün kat krokisi, yerleşim planı, yangın söndürme teçhizatları, acil çıkış bildirim levhaları, oda numaraları, laboratuvar isimleri gibi bilgilerin ilgili yerlerde bulundurulmasını ve güncellenmesini sağlar.
 4. Üniversite içinde ve dışında yangın, deprem, sel gibi afetler ve kriz yönetimi konularında, güvenlik ve iş kazalarını önleyici tedbirler konusunda her türlü toplantı ve etkinlikleri izleyerek Bölüm personelini ve öğrencilerini bilgilendirir.
 5. Belirlenen sorumluluk alanlarında önem sırasına göre haftalık aylık ve yıllık dönemlerde yapılacak kontrollerin bir planı hazırlanır. Bu planda nerelerin hangi sıklıkla ve hangi güvenlik konularında kontrol edileceği planlanır.
 6. Doğal felaketler, yangın gibi acil durumlarda görev alacak personelin listesi, görevleri ve sorumluluk alanları, kurtarma planları gibi bilgilerin bir kopyasını ilgili kuruluşlar ile iletişime geçerek elde eder ve arşivinde bulundurur.
 7. Laboratuar ve atölyelerde iş ve eğitim kazalarını en aza indirebilmek için gerekli uyarı ve bir kaza durumunda neler yapılması gerektiğini belirten levhaları hazırlayarak uygun yerlere asılmasını sağlar.
 8. Bölüm laboratuvarlarında mevcut alet donanım ve yazılımların dökümünü çıkarır.
 9. Laboratuvarların eğitim-öğretim, araştırma ve diğer amaçlarla (döner sermaye, bilirkişilik vb.) kullanılma ilkelerini belirler, yönergeler biçiminde, öğretim elemanlarına, öğrencilere ve diğer ilgililere duyurur.
 10. Laboratuvar sorumluları bu komisyonun doğal üyesidirler.
 • Fiziksel Mekânları İzleme Ekibi 
 • Bölüm İç ve Dış Mekânlarındaki Her Türlü Materyalin Tespiti
 • Kapalı Mekân Sorumlularının Tespiti
 • Bina Krokilerinin Hazırlanması
 • İsim ve Numaralama
 • Güvenlik Ekibi
 • Mimari Planların Arşivlenmesi
 • Periyodik Kontrol Ekibi
 • Sivil Kurtarma Ekibi
 • Yangın Söndürme Ekibi
 • Laboratuvar ve Aletleri Kullanma Yönergesi
 
8. Tasarım ve Ekip Çalışması Komisyonu
 • Doç. Dr. Faruk YILDIRIM (KB)
 • Doç. Dr. Yakup E. ÇORUHLU
 • Sn. Muhammet GÜMRÜKÇÜOĞLU

Bölüm programının “tasarım ve ekip çalışması bileşeninin” gerçekleştirilmesi adına, bölüm öğrencilerinin ilgili öğretim üyelerine dağıtılmasını ve takibini izleyen bir komisyondur.

 
 1. Tasarım, bitirme, arazi uygulaması ve ekip çalışması formlarının düzenlenmesi ile Bölüm programındaki tasarım ve ekip çalışması uygulamalarını raporlar ve KAK’a sunar.
 
 
 
 
 
 
 • Tasarım Formu
 • Bitirme Çalışması formu
 • Öğrenci dağıtımı
 • Arazi uygulaması çalışma grupları
9. Değişim Programları Komisyonu
 • Yrd. Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI (KB)
 • Arş. Gör. Deniz YILDIRIM
 • Arş. Gör. Selma ZENGİN KAZANCI
 

Bölüm lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yurt içinde veya yurt dışındaki öğrenci değişim programlarına başvurularını değerlendirir ve takip eder.

 1. Erasmus, Sokrates, Farabi, Mevlana vb. öğrenci/öğretim elemanı değişim programlarına kabul edilen öğrencilerin ders uyumlarını yapar ve takip eder.
 • Erasmus
 • Sokrates
 • Farabi
 • Mevlana 
 • Diğer değişim programları
10. Uyum Komisyonu
 • Yrd. Doç. Dr. Nazan YILMAZ (KB)
 • Arş. Gör. Ömer ÖZDEMİR
 • Arş. Gör. Gamze BEDİROĞLU
 • Arş. Gör. Hülya YILMAZ

Bölüm içi ve dışı program değişimleri ile gelen lisans ve lisansüstü öğrencilerin alacakları dersleri belirleyen bir komisyondur.

 1. Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çiftanadal ve Yandal ile gelen öğrencilerin uyumunu yapar.
 2. Yabancı uyruklu öğrencilerin uyumunu yapar.
 3. Yaz okullarından alınan derslerin uyumunu yapar.
 
 • Programlar arası geçiş
 • Yatay Geçiş, Dikey Geçiş,
 • Çiftanadal ve Yandal, Yazokulu
 • Yabancı uyruklu öğrenci
11. Arşiv Komisyonu
 • Doç. Dr. Faruk YILDIRIM (KB)
 • Arş. Gör. Fatih KADI
 • Arş. Gör. Nida ÇELİK ŞİMŞEK
 • Arş. Gör. Gamze BEDİROĞLU
 • Tekn. Ali BOZ

Bölümdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri esnasında farklı veri toplama araçlarıyla elde edilen materyallerin standartlara uygun biçimde teslim alınarak depolanması ve gerektiğinde sorgulanması süreçlerini yöneten bir komisyondur.

 1. Her dönem sonunda, tüm öğretim üye ve görevlilerinden sınav, ödev, tasarım projesi ve bitirme çalışması evraklarını, standartlarına uygun şekilde toplayarak arşivler.
 2. Staj komisyonundan geçen staj dosyalarını arşivler.
 3. Anket komisyonunca yapılarak değerlendirilen ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketlerini arşivler.
 • Ödev, sınav, tasarım projesi, staj ve bitirme çalışması,
 • Ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketleri
12. Ders ve sınav programları hazırlama komisyonu
 • Yrd. Doç. Dr. Leyla ÇAKIR (KB)
 • Bölüm Araştırma Görevlileri

Bölümün eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli olan sınav ve uygulamaların zaman, görev ve mekân çizelgelerini düzenleyen ve takip eden bir komisyondur.

 1. Dönem başlarında, lisans ve lisansüstü ders ve sınav programı ile ders yardımcıları ve sınav yeri/gözetmenlerini belirler.
 2. Sınıf ve laboratuvarların haftalık ders programlarını hazırlar ve kapılara astırır.
 3. Öğretim elemanlarının haftalık programlarının kapı girişlerinde asılmasını denetler.
 • Lisans Ders Programı
 • Lisansüstü Ders Programı
 • Ders Yardımcıları Çizelgesi
 • Lisans Sınav Programı
 • Lisansüstü Sınav Programı
 • Sınav Gözetmenleri Çizelgesi
 • Sınıf ve lab. programları
 • Öğretim elemanı programı
13. Akreditasyon
Hazırlık Komisyonu
 • Prof. Dr. Fevzi KARSLI (KB)
 • Doç. Dr. Y. Emre ÇORUHLU
 • Yrd. Doç. Dr. Gülten KARA
 • Bölüm Araştırma Görevlileri

Bölümün akreditasyon süreçlerinin yönetimi ve bu yönetim için gerekli görülecek süreçleri işleterek, bölüm programlarının akreditasyon ilkelerini uygun şekilde güncellenmesini ve gelişimini sağlayan bir komisyondur.

 1. Akreditasyon sürecinde kanıt olarak kullanılmak üzere bölümde verilen her bir dersin Ders Dosyalarının hazırlanması için format oluşturur, içeriklerini belirler ve takibini sağlar.
 2. Ders değerlendirme raporlarının formatını belirler ve takibini sağlar.
 3. Ders tanıtım formlarının formatını belirler ve takibini sağlar.
 4. Özgeçmiş hazırlama formatını belirler ve takibini sağlar
 5. Ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketlerinin formatını belirler ve uygulatılarak takip edilmesini sağlar, sonuçlarını raporlar, Bölüm Başkanlığına sunar ve gerektiğinde duyurulmasını sağlar.
 • Akreditasyon hazırlıkları
 • Ders dosyası
 • Ders tanıtım formu
 • Özgeçmiş
 • Ders değerlendirme anketi
 • Öğretim elemanı değerlendirme anketi

*Komisyonlar, Bölüm Başkanlığı tarafından verilen, komisyonun çalışma alanı ile ilgili diğer görevleri de yürütmekle yükümlüdürler. (KB: Komisyon Başkanı’nı ifade eder.)    

  Şubat 2017

 

 

Son Güncelleme : 16-02-2017
Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Jeodezi Bölümü adıyla bir bölüm kurulması, merhum Erdoğan ÖZBENLİ tarafından 1965 yılında teklif edilmiş ve KTÜ İnşaat - Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. İlk Bölüm Başkanı olarak Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ atanmıştır. Türkiye'de ilk defa üniversite bünyesinde bu adla kurulan Bölüm, 1968/69 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak Kimya Bölümü binasında eğitime başlamıştır. 1969 yılında Bölüm, Jeodezi Enstitüsü adını almıştır. Bu kapsamda ilk iki yıl bölüme kaydolan 80 öğrenci 5 yıl eğitim aldıktan sonra Harita Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1970 yılında 4 yıl süreli Lisans eğitimine geçildiği için Bölümün adı yeniden Jeodezi Bölümü olmuştur. 1973 yılında yapılan bir düzenleme ile Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Bölüm, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü adıyla bu Fakülteye bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren Bölüme kaydolan öğrenciler 4 yıl lisans eğitim-öğretimi alarak Harita Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1974 yılında ilk lisans mezunları verildiği zaman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Özbenli, KTÜ'de bir ilki daha gerçekleştirmiş ve Lisansüstü eğitim-öğretimi başlatmıştır. Bölüm, kendi bağımsız binasına 1975 yılında taşınmıştır. 1982 yılında YÖK yasası ile kurulan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'ne dâhil edilen Bölümün adı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü olmuştur. 2001 yılından itibaren lisans eğitiminde İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulamasına başlanmış olup, buna bağlı olarak lisans derslerinin en az % 30 oranında İngilizce okutulması uygulamasına geçilmiştir. 2005 yılında yapılan yeni düzenleme ile Fakülte'den Mimarlık Fakültesi ayrılmış ve yeni adı Mühendislik Fakültesi olmuştur. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü de bu Fakülteye bağlı olarak eğitim-öğretimi sürdürmüştür. 2009 yılında Yükseköğretim Kurulu kararıyla Bölümün adı Harita Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 2009 yılı sonuna kadar Bölümden 1831 Lisans, 206 Yükseklisans ve 46 Doktora öğrencisi mezun edilmiştir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere HARİTA MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,
2- Üniversite Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)'den yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak.
3- İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma veya İngilizce Hazırlık Sınıfında okumak ya da muafiyet sınavında başarılı olmak).
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf sayılırlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
4 yıl (8 yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisans derecesi alırlar.

İlk 2 yılın programlarını tamamlamak kaydıyla, eğitim- öğretimini sürdürmeyen öğrencilere istemeleri halinde Ön Lisans derecesi verilebilir.
Program Profili  
Türkiye'de ilk defa Üniversite bünyesinde KTÜ'de eğitimi başlatılan Harita Mühendisliği Bölümü, ülkemizin en önemli hizmet sektörlerinden birinde teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Birçok mühendislik projelerinin harita ve harita bilgilerini oluşturan ve yerine uygulayan harita mühendisliğinin kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri başta olmak üzere bütün bayındırlık projelerinde kritik görevleri vardır. Özellikle son yıllarda öne çıkan Coğrafi Bilgi Sistemleri, Küresel Konum Belirlemeleri, Uzaktan Algılama gibi bilgi teknolojileri harita mühendisliğinin görev alanlarını oluşturmaktadır. Bölüm, her devirde çağdaş teknolojileri kullanarak kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu arazi ve endüstri ölçmeleri, değerlendirme ve konum belirleme, bilgi sistemi kurma ve sorgulama, konum bilgilerini yerine uygulama, taşınmaz mal mülkiyeti ile ilgili hukuki ve teknik bilgileri değerlendirme gibi konularda uzman teknik elemanların yetiştirilmesini hedeflemiştir. Bu amaçlara uygun eğitim-öğretim müfredatı oluşturularak gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmalarının %50 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (Toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Bitirme Çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı Staj Raporundan geçer not alan öğrenciler HARİTA MÜHENDİSLİĞİ Bölümünden lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bölüm mezunları harita üreten ve kullanan, özel sektörde; Harita Mühendislik Büroları, Coğrafi Bilgi Sistemi, Yazılım, Gayrimenkul Yatırım, İnşaat, Emlakçılık, Madencilik Şirketleri?nin yanı sıra kamu kurumlarında; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tapu ve Kadastro, İller Bankası A.Ş., Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüklerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Karayolları, Dev¬let Demiryolları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüklerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan¬lığının, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Pet¬rol İşleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüklerinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Orman, Devlet Su İşleri, Meteoroloji Genel Müdürlüklerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Maliye Bakanlığının, Milli Emlak Genel Müdürlüğünde ve Belediyeler'de çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 61080 / TRABZON
Telefonu      : +90 462 3772707
Belge Geçer           : +90 462 328 0918
E-Posta      : fkarsli@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.harita.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Harita Mühendisliği Bölümünün bağımsız kendisine özgü iki bloktan oluşan 3 katlı bir binası vardır. Bölüm binasında 3 katlı öğretim elemanları bloku, Bölüm idari birimleri ve seminer salonu, 11 sınıf, 1 anfi ile 6 laboratuar, Jeodezi Müzesi, Arşiv, öğrenci çalışma odaları, Kitaplık, Öğrenci Kulüpleri odaları mevcuttur. Laboratuarlar;
- CBS Laboratuarı (GIS Lab),
- Ölçme Laboratuarı,
- Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuarı (Foto Lab),
- Bilişim Laboratuarı,
- GPS Laboratuarı (GPS Lab)
- IVS Analiz Merkezi
olup, her biri en yeni aletlerle donatılmış bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
FIZ1001Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
HRT1001Harita Mühendisliğine Giriş52+0+0ZorunluTürkçe
HRT1007Ölçme Bilgisi - I52+1+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3019+1+2
Bahar Dönemi
FIZ1002Fizik - II53+0+1ZorunluTürkçe
HRT1006Mühendislik İstatistiği53+0+0ZorunluTürkçe
HRT1008Ölçme Bilgisi - II52+1+0ZorunluTürkçe
HRT1010Bilgisayar Programlama52+1+0ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1002İngilizce - II33+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+2+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HRT2011GNSS Ölçmeleri32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2013Taşınmaz Mal Hukuku32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2017Sayısal Çözümleme33+0+0ZorunluTürkçe
HRT2029Kartografya33+0+0ZorunluTürkçe
HRT2033Yükseklik Ölçmeleri32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2035Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
HRT2037Mesleki İngilizce22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli I-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli II-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli I Grubu Dersleri
HRT2001Mühendislik Mekaniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2021Plaka Tektoniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2023Uzaktan Algılamanın Temelleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2025Elektronik Ölçmeler42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli II Grubu Dersleri
BIY2019Moleküler Biyoloji42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2003İstatistiksel Hesaplama Ve Veri Analizi Uyg.42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2007Web Programlama42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2009Endüstriyel Matematik42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3022+3+0
Bahar Dönemi
HRT2008Arazi Uygulaması41+3+0ZorunluTürkçe
HRT2012Bilgisayar Destekli Harita Yapımı32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2016Kadastro Bilgisi32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2018Sayısal Görüntü İşleme22+0+0ZorunluTürkçe
HRT2038Jeodezik Ölçmeler32+1+0ZorunluTürkçe
MAT2020Mühendislik Matematiği54+0+0ZorunluTürkçe
SBP2014Bölge ve Şehir Planlama22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli III-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IV-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli III Grubu Dersleri
HRT2020Yükseklik Belirlemede Özel Konular42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2024Madencilik Ölçmeleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2026Hidrografik Ölçmeler42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IV Grubu Dersleri
HRT2028Uzaktan Algılamaya Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2030Veri Tabanı Yönetim Sistemi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2032Deprem Jeolojisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2034Zemin Mekaniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2036Çevre Kimyası42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+6+0
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HRT3001Dengeleme Hesabı - I42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3005Kentsel Alan Düzenlemesi42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3009Uzaktan Algılama42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3013Fotogrametri - I42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3015Jeodezi - I42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3019Fiziksel Jeodezi22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli VI-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli V-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli VI Grubu Dersleri
HRT3029Ulaşım42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3031Kıyı Ve Liman Yapıları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3033Yapı Bilgisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3035Su Yapıları42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli V Grubu Dersleri
HRT3021Altyapı Kadastrosu42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3023Kadastro Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3025Korunan Alanlarda Arazi Yönetimi Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3027Mühendislik Ekonomisi42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+5+0
Bahar Dönemi
HRT3002Proje Planlaması32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3006Jeodezi - II32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3008Kırsal Alan Düzenlemesi42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3012Dengeleme Hesabı - II32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3014Fotogrametri - II32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3016Lazer Tarama Teknolojisi22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli VII-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli VIII-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IX-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli VII Grubu Dersleri
HRT3018Yer Fotogrametrisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3020Dijital Fotogrametri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3022Bilgisayarla Fotogrametrik Görme42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3024Yapay Açıklıklı Radar Tekniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3026İnsansız Hava Araçları Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli VIII Grubu Dersleri
HRT3010Koordinat Sistemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3028Jeodezik Ağlar42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3030Jeodezik Verilerin İstatistik Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3032Jeodezik Ağların Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IX Grubu Dersleri
HRT3034Orman Kadastrosu42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3036Tapu Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3038Kadastro Verileri Ve Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3040Taşınmaz Tabanlı Hukuki Süreçler42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+5+0
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB4001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
HRT4017Mühendislik Ölçmeleri52+1+0ZorunluTürkçe
HRT4019Mühendislik Tasarımı42+2+0ZorunluTürkçe
HRT4027Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
HRT4031Coğrafi Bilgi Sistemleri42+1+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli X-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XI-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XII-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli X Grubu Dersleri
HRT4001Jeoid ve Düşey Datum42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4009Jeodezik Astronomi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4035Deformasyon Ağlarının Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4039Jeodezide Zaman Serileri Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XI Grubu Dersleri
HRT4013İmar Uygulama ve Çevre İlişkileri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4029Arazi Yönetiminde Uyg. Prob.42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4033Mesleki Uygulamalarda Bilirkişilik42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XII Grubu Dersleri
HRT4041Endüsriyel Üretimlerde Jeodezi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4043Hiperspektral Görüntüler İle Uzaktan Algılama42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4045Uzaktan Algılama Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3014+6+0
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
HRT4000Bitirme Çalışması60+6+0ZorunluTürkçe
HRT4016Mesleki Deneyim - II40+2+0ZorunluTürkçe
Bölüm Eski Seçmeli III-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Eski Seçmeli IV-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Eski Seçmeli III Grubu Dersleri
HRT4002Kent Bilgi Sistemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4004İmar Uygulama Teknikleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4008Kamulaştırma Tekniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4012Kadastral Veriler ve Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4018Orman Kadastrosu42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4024Altyapı Kadastrosu42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4034Yapılaşmış Alanlarda İmar Uygula.42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4036Yerel Yönetimlerde H. Müh. Uyg.42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Eski Seçmeli IV Grubu Dersleri
HRT4010Alet Bilgisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4014Elektronik Ölçmeler42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4020Hidrografik Ölçmeler42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4022Madencilik Ölçmeleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4026Yükseklik Belirlemede Özel Kon.42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4030GPS Kullanım Alanları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4032GPS Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :206+8+0
YIL TOPLAMI :50