Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kemal AKDAĞ
Danışman: Doç.Dr.SalihYÜKSEL
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KAVAK (SAMSUN) YÖRESİNİN KRETASE FLİŞLERİNİN SEDİMANTOLOJİK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/1/1992
Sayfa Sayısı: 69
Tez No: Dt65
Özet:

      Kavak (Samsun) yöresinde yüzeyleyen tortul diziler Alt-Üst Kretase zaman aralığında derin deniz ortamında çökelmiş kireçtaşları ve türbidit akıntıları ile taşınıp çökeltilmiş kırıntılı kayaçlardan oluşurlar. Çalışma alanın-da yüzeyleyen birimler litostratigrafik olarak 5 formasyona ayrılmıştır. Bunlardan en yaşlısı çalışma alanında tabanı oluşturan Alt Kretase yaşlı Çağlayan Formasyonudur. Birim, kumtaşı, siyah şeyl, olistostromlar ve olis-tolitlerden oluşmuş, kütle gravite kaymalarının egemen oldugu tektonikçe aktif bir ortamda gelişmiş sediman-ter bir karmaşa yapısı göstermektedir. Çökme ve yükselme hareketlerinin egemen oldugu bir temel üzerindeki öksinik havzalar içerisinde geliŞen Çağlayan Formasyonunun çökeliminden sonra bölge açık ve derin bir deniz-le kaplanmış ve bu dönemde Türoniyen-Santoniyen yaşlı, kırmızı renkli, Globotruncana'lı biyomikritlerden olu-şan Kapanboğazı Formasyonu tortulaşmıştır. Kapanboğazı Formasyonunun üzerine kumtaşı, marn ve tüflerden oluşan Yemişliçay Formasyonu gelir. Yemişliçay Formasyonunu çakıltaşı, türbiditik kumtaşı, kiltaşı ve marn-lardan oluşan türbidit fasiyesinde gelişmiş Cankurtaran Formasyonu üstler. Cankurtaran Formasyonunu ise yine derin deniz fasiyesinde gelişmiş gri-bej renkli türbiditik kireçtaşları ve killi kireçtaş-larından oluşan Akveren Formasyonu üstler. Çalışma alanında gözlenen en genç birimler ise Kuvaterner yaşlı traverten ve alüvyonlardır.