Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Çiğdem SAYDAM
Danışman: Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU PONTİDLER’DE GEÇ KRETASE YAŞLI KIRINTILI ÇÖKELLERİN SEDİMANTER PETROGRAFİK VE ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 29/3/2002
Sayfa Sayısı: 203
Tez No: Dt339
Özet:

      Bu çalışmada Doğu Pontid’lerde yer alan Geç Kretase yaşlı kırıntılı kayaçların sedimantolojik, sedimanter petrografik ve jeokimyasal özellikleri incelenmiştir.

      Bölgede yer alan kırıntılı kayaçlar türbidit akıntılarla taşınarak çökeltilmiş olup, başlıca ıraksak türbiditlerden oluşmuşlardır. İstifin toplam kalınlığı her yörede farklı olup, 96 m. ile 750 m. arasında değişiklik göstermektedir. Birim çoğunlukla, ince- orta taneli, ince-orta-kalın tabakalı kumtaşı ve ince-orta tabakalı marn ardalanmalı olup, yöresel olarak bu ardalanmaya kireçtaşı, kiltaşı, sil ve tüfler eşlik eder. İstifte en sık rastlanan tortul yapılar derecelenme ve paralel laminalanmadır.

      Kumtaşları petrografik olarak litarenit-arkoz arasında değişmekte olup, mineralojik olarak olgunlaşmamış, dokusal olarak ise orta derecede olgundur. Kumtaşlarının genel olarak, magmatik yay, yeniden işlenen orojen bölgesi ve buna bağlı olarak da yay gerisi bindirme kuşağından türedikleri tespit edilmiştir.

      Organik jeokimyasal analizlere göre; bölgeden seçilen örneklerin toplam organik karbon miktarının düşük olması, III. tip kerojen içermesi ve olgunlaşmamış olması hidrokarbon oluşturacak nitelikte olmadığını göstermektedir. Örneklerde, yüksek molekül ağırlıklı n-alkanların varlığı, CPI ve pr/fi değerlerinin 1 den büyük olması ortamın yarı oksik-yarı anoksik olduğunu ve muhtemelen ortamdaki organik maddelerin büyük çoğunluğunun karadan taşındığını göstermektedir.

      

      Anahtar Kelimeler:Geç Kretase, Doğu Pontid, Türbidit, Kumtaşı, Toplam organik karbon, Piroliz, Gaz kromatografisi.