Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Jeo. Yük. Müh. Hüseyin YILMAZ
Danışman: Doç.Dr: Osman BEKTAŞ
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞANŞEHİR - SÜRGÜ - GÖZENE (MALATYA) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/5/1992
Sayfa Sayısı: 141
Tez No: 75
Özet:

      Doğu Toros Kuşağında yeralan çalışma alanında temel, Devoniyen yaşlı eklojit (?), granülit ve amfibolit fasiyesindeki Altıntop Metamorfiti, bunlarla geçişli olan Devoniyen(?) yaşlı amfibolit ve yeşilşist fasiyesindeki Nergile Metamor-fiti ve bu kayaç topluluklarını kesen Devoniyen-Alt Karbonifer yaşlı Kamışdere Graniti'nden oluşmaktadır. Bu kayaç topluluğu muhtemelen kıta kabuğu kök zonlarını temsil eden alt kıtasal kabuğa karşılık gelmektedir.

      Bu tenıel üzerine Alt Karbonifer-Üst Permiyen yaşlı platform kireçtaşlarından oluşan Koçdağ Formasyonu uyumsuz olarak oturmaktadır. Yörede muhtemelen Mesozoyik amfibollü gabro (Yeşiltepe Gabrosu) ve serpantinleşmiş spinelli peridotitten (Abdulharap Peridititi) oluşan Sürgü Karmaşığı'yla temsil olunmaktadır. Bu kayaçların üzerine uyumsuz olarak Orta Eosen yaşlı, olgunlaşmakta olan bir rift ortamını yansıtan Maden Karmaşığı uyumsuz olarak oturmaktadır.

      Üst Eosen yaşlı Karaterzi Granitoyidi I tipi ve yitim graniti özelliklidir. Dasit ve andezitlerden oluşan Neojen yaşlı Gözene Volkanitleri kıtasal kökenlidir.

      Neotektonik dönemde etkin olan KD-GB doğrultulu basınç gerilmeleri, nor-mal fay özellikli Malatya, Polatdere ve Çığlık faylarının ve doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olan Sürgü Fayı'nın oluşumuna neden olmuştur. Sürgü Fayı'nın görünür atımı yaklaşık 1000 m dir.