Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Jeo. Yük. Müh M.Ziya KIRMACI
Danışman: Doç.Dr: Salih YÜKSEL
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ALUCRA-GÜMÜŞHANE-BAYBURT YÖRELERİNDEKİ (DOĞU PONTİD GÜNEY ZONU)
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/2/1992
Sayfa Sayısı: 256
Tez No: 64
Özet:

      Bu çalışma, Doğu Pontid güney zonunda yaygın olarak yüzeylenen Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Berdiga Kireçtaşı dizisinin sedimantolojik yönden incelenmesini amaçlamıştır. Bu amaçla, birimin Suiçti (Alucra), Gelinpertek (Köse), Keçi Deresi (Gümüşhane), Danzot (Bayburt) ve Karacık Tepe (Bayburt) yörelerindeki yüzeylenmelerinden stratigrafik kesitler ve buna bağlı olarak da sistematik örnekler alınmıştır.

      Sistematik örneklerin mikroskopik incelenmeleri ve yapılan litofasiyes çalışmaları Berdiga Kireçtaşı dizisinin farklı litofasiyeslerde geliştiğini ortaya koymuştur. Alınan kesitlerde tanımlanan, farklı zaman ve ortamlarda çökelen, farklı dokusal ve kısmen de farklı litolojik özellikler gösteren bu litofasiyesler, stratigrafik konumlarına göre;

      -Neomorfik kireçtaşı litofasiyesi,

      -Çakıltaşı-kumtaşı-kumlu kireçtaşı litofasiyesi,

      -Rudstone litofasiyesi,

      -Peloidli packstone-wackestone litofasiyesi,

      -Oolitik grainstone ve/veya ooidli grainstonepackstone litofasiyesi,

      -Türbiditik kireçtaşı litofasiyesi,

      -Mudstone litofasiyesi,

      -Rudstone-grainstone-gackstone litofasiyesi,

      -Kumtaşı-kumlu kireçtaşı-kireçtaşı litofasiyesi,

      -Dolomi litafasiyesi,

      -Peloidli grainstone-mudstone litofasiyesi,

      -İskelet taneli packstone-wackestone litafasiyesi,

      -İntraklastlı grainstone-wackestone litofasiyesi ile dolomi ve dolomitik grainstone-packstone litofasiyesi,

      -Ooidli grainstone ve iskelet taneli packstonewackestone litofasiyesi ile grainstone-packstone litofasiyesi,

      -Floatstone litofasiyesi

      gibi litofasiyesler tanımlanmıştır. Ayrıca, tanımlanan bu litofasiyeslerin büyük bir kısmı kısa yayılımlı (yersel olarak gelişmiş), çok az bir kısmı da geniş yayılımlıdır (bölgesel olarak gelişmiş).

      Berdiga Kireçtaşı'nı oluşturan kayaçların ilk çökelmeye başlamaları ile birlikte ilk diyajenetik süreçleri denizel diyajenetik ortamda başlamış ve daha sonra karışım zonu, tatlı su freatik, vadoz zon ve derin gömülme diyajenetik ortamlarda devam etmiştir. Bu diyajenetik ortamları karakterize eden pek çok diyajenetik ürün değişik litofasiyeslerde (bazan tek bir litofasiyeste) yaygın olarak görülür. Diğer taraftan, hemen hemen tüm litofasiyeslerde ve özellikle bazı iskelet taneleri (Requienia ve Toucasia, echinoderm) üzerinde yaygın olarak görülen ikincil silisleşme erken diyajenetik ortamdan geç diyajenetik ortama kadar değişik diyajenetik ortamlarda gelişmiştir.