Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ferkan SİPAHİ
Danışman: Prof. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ZİGANA DAĞI (TORUL – GÜMÜŞHANE) VOLKANİTLERİNDEKİ HİDROTERMAL AYRIŞMALARIN MİNERALOJİ VE JEOKİMYASI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 8/6/2005
Sayfa Sayısı: 252
Tez No: 498
Özet:

      Bu çalışmada, Zigana Dağı’nda (Torul - Gümüşhane) yüzeyleyen Geç Kretase yaşlı volkanitlerde görülen hidrotermal ayrışmalar incelenmiştir. Volkanik serinin tabanında bazalt, andezit ve bunların piroklâstitleri görülmektedir. Dasit - I, Dasit - II ve andezit ve piroklâstitleri bu taban kayaçlarının üzerine gelmektedir. Volkanitler, andezit daykları ve porfirik dasitler tarafından kesilmektedir.

      Çalışılan volkanitler toleyitik - geçiş - kalkalkali özellikte ve volkanik yay ortamında gelişmişlerdir. İz element içerikleri iki farklı dasit oluşumunu göstermekte olup, bunlar Dasit - I ve Dasit - II olarak adlandırılmışlardır. Bazalt ve andezitlerin gelişimlerinde klinopiroksen, hornblend ve plajiyoklas, Dasit - I’in gelişiminde K - feldispat, plajiyoklas, hornblend ve biyotit; Dasit - II’inkinde ise K - feldispat, andezit dayklarda plajiyoklas, klinopiroksen ve manyetit, porfirik dasitlerde ise plajiyoklas ayrımlaşmasının etkili olduğu belirlenmiştir. Volkanitlerin benzer kökenli, yitim etkisiyle gelişen metazomatizma sonucu zenginleşmiş bir kaynaktan türedikleri, daha sonra farklılaşmaya uğradıkları ve aynı zamanda kabuk kirlenmesinin de olduğu düşünülmektedir.

      İnceleme alanındaki volkanitlerde ilit + klorit + kaolinit ± simektit ± (ilit – simektit) ± (klorit - vermikülit) belirlenmiştir. bo parametresine göre, ilitler düşük - orta basınç metamorfizma derecesi yani basıncın 3 kbar’ı aşmadığı ortamlarda, Fe2+ ve Mg’ca fakir ve feldispatların hidrotermal bozuşması sonucu oluşmuşlardır. Klorit jeotermometre hesaplamalarına göre, sıcaklıklar 100 ilâ 250 oC arasında değişmektedir. İlitler pH 7 ilâ 8, kloritler ise pH’ın 8.33’den büyük olduğu ortamlarda oluşmuşlardır.

      Kütle değişim hesaplamalarında; genel olarak bazalt, andezit ve Dasit - I’de kütle artması, Dasit - II ve andezit dayklarında kütle azalması meydana gelmiştir. Porfirik dasitlerde ise hem kütle artması, hem de kütle azalması meydana gelmiştir. Volkanitlerde, genel olarak az ayrışmış kayaçtan çok ayrışmış kayaca doğru ilitleşme - kloritleşme - kaolinitleşme artmakta, karbonatlaşma ise azalmıştır. Dasitlerdeki ilitler başlıca magmatik kökenli hidrotermal sıvılardan oluşmuştur. K - Ar yöntemine göre, Dasit - I’deki ilitlerin ortalama 78.7 ± 2.3 My ve Dasit - II’dekilerin ortalama 75.3 ± 2.4 My, yani Kampaniyen - Daniyen yaşında oldukları belirlenmiştir.

      

      

      Anahtar Kelimeler: Zigana Dağı, Dasit - I, Dasit - II, İlit, Klorit, Hidrotermal Ayrışma, İzokon Yöntemi, Klorit Jeotermometresi, H ve O İzotopları, K - Ar Yaş Analizi