Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Jeo. Yük. Müh. Ali VAN
Danışman: Prof. Dr.Selçuk TOKEL
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: PONTİD KUŞAĞINDA ARTVİN BÖLGESİNİN JEOKİMYASI,PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİT MİNERALİZASYONU
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/10/1990
Sayfa Sayısı: 220
Tez No: 46
Özet:

      Pontid - Küçük Kafkaslar magmatik kuşağının ortasında yer alan Artvin yakın yöresi magmatik petroloji ve bununla ilgili masif sülfit birikimleri açısından incelenmiştir. Taban Jura veya daha yaşlı kayaçlardan ve metamorfitlerden oluşmaktadır. Bu seri yer bilimciler tarafından Alt Bazik Seri diye adlandırılmıştır.Bu birimi Artvin Granitoyidi kesmektedir. Granitoyidlerin üzerine bir taban konglomerası ile cevherli dasit lav ve tüfleri gelmekte ve bunları mor dasitler kesmektedir. Bu birimleri bazalt, kireçtaşı, tüf ardalanmalı volkano-tortul seri uyumlu olarak üstler.

      Üst Kretase yaşlı birimler yer yer Paleosen yaşlı birimlere geçiş gösterirler. Taban konglomerası ile başlayan Orta Eosen yaşlı filiş fasiyesindeki kayaçlar alttaki birimleri uyumsuz olarak üstler. Eosen sonrası yerleşen genç kuvarslı diyoritler ve hornblend dasitler en genç birimleri oluşturmaktadır.

      Artvin yakın yöresi bir ada yayı ortamını belirtmektedir. Bundan dolayı bölgede yoğun bir granitizasyon ve buna eşlik eden dasidik volkanizma oluşmuş, bıınlara bağlı olarak çok yogun magmatik hidrotermal olaylar etkin olmuştur.

      Bu dasidik volkanizmaya bağlı olarak Artvin yakın yöresinde masif ve damar tipi birçok sülfit mineralizasyonu oluşmuştur. Bunlar genel olarak Cu - Zn - Pb bileşimlidir. Bundan başka sahada birkaç küçük Mn zuhuru da izlenmektedir.

      Bu Cu - Zn - Pb.çevherleşmelerin en önemlileri Kuvarshan, İrsahan, Sinkot, Seyitler, Kafkasor, Eski Gümüşhane, Ormanlı zuhurlarıdır. Ru cevherleşmeler köken olarak volkanik bir merkez civarındaki kırıklardan itibaren yükselen hidrotermal sıvılardan meydana gelmiştir. Cevherleşmeler dasidik piroklastlarla eş zamanlı çökelmiş veya içine yerleşmiştir. Cevher minerallerinin 400o-350oC civarında bir ısıda oluşmaya başladıgı daha sonra ısının düşmesiyle jel yapılı piritlerin oluştuğu anlaşılmaktadır. Daha sonra cevherleşmeyle eş yaşlı veya daha genç olan kırmızı biyomikritler cevherleşmeyi örtmektedir. Eosen sonuna kadar bölgede çökeller oluşmayı sürdürmüş ve daha sonra bölge tektonik olaylar sonucu kıvrımlanmış, kırılmıştır.