Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Jeo. Yük. Müh.Kemal TASLI
Danışman: Prof. Dr. İsmet GEDİK
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GÜMÜŞHANE ve BAYBURT YÖRESİNDEKİ ÜST JURA-ALT KRETASE KARBONAT İSTİFLERİNİN STARTİGRAFİK, PALEOCOĞRAFİK ve MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/10/1990
Sayfa Sayısı: 223
Tez No: 42
Özet:

      Bu çalışma, Doğu Gümüşhane ve Bayburt yörelerindeki üst Jura -Alt Kretase platform tipi karbonat istiflerinin (Berdiga formasyonu) stratigrafik, paleocoğrafik ve mikropaleontolojik incelemesi ile ilgilidir.

      Litostratigrafik incelemeler sonucu, ortak mikrafasiyes ve litolojik özellikleri ile tanımlanan 9 litofasiyes ayırdedilmiştir. Her litofasiyesin mikrofosil içeriği listelenmiş ve çökelme ortam yorumlanarak, yanal ve düşey yöndeki ilişkileri ortaya konmuştur.

      Bentik foraminiferlere dayalı olarak, dördü (A, D, E, F) yeni olmak üzere aşağıdaki yerel biyozonlar ayırdedilmiştir;

      A. Archaeosepta basiliensis ara zonu (Kalloviyen - Alt Oksfordiyen)

      B. Alveosepta jaccardi menzil zonu (Üst Oksfordiyen - Alt Kimmericiyen)

      C. Fosilsiz ara zon Üst Kimmericiyen - Berriyasiyen)

      D. Pseudotextulariella salevensis menzil zonu (Valanjiniyen)

      Dl. Barkerina barkerensis menzil altzonu (Üst Valanjiniyen)

      E. Pseudotextulariella keciensis menzil zonu (Alt Hotriviyen)

      F. Cuneolina hensoni/Everticyclammina hedbergi ortak menzil zonu (Üst Hotriviyen - Alt Barremiyen?)

      İnceleme alanındaki karbonat platformunun evrimi Kalloviyen? transgresyonu ile başlar. Yerel uyumsuzluk ve süreksizlikler içeren gelişim yaklaşık Alt Kretase sonunda, bölge ölçeğinde etkili olan bir aşınma dönemi ile son bulur.

      Mikropaleontolojik incelemeler sonucu çok sayıda bentik foraminifer türleri tanımlanmış ve resimlenmiştir. Mayncina, Pseudotextulariella, Cuneolina ve Everticyclammina cinslerine ait 4 yeni tür tanımlanmıştır. Bugüne kadar cins teşhisi tartışmalı olan Conicospirillina basiliensis MOHLER türü, Archaeosepta WERNLI cinsine yerleştirilmiştir. Labyrinthina WEYNSCHENK ve Lituosepta CATI cinsleri arasındaki ilişkilere yeniden değinilmiştir. Ayrıca, çoğunluğu dasycladacea gurubuna ait olmak üzere başlıca alg cins ve türleri resimlenerek, stratigrafik dağılımları verilmiştir.