Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zafer ASLAN
Danışman: Prof. Dr.Mustafa ARSLANER
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SARAYCIK-SARIHAN GRANİTOYİDLERİ (BAYBURT) ve ÇEVRE KAYAÇLARIN PETROKRAFİSİ,JEOKİMYASI ve PETROLOJİSİ İLE SARIHAN GRANİTOİDİNİN JEOKRONOLİJİK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 11/6/1998
Sayfa Sayısı: 192
Tez No: 218
Özet:

      Doğu Pontid’ler Güney Zon’da bulunan çalışma alanı, Bayburt’un 40 km güneyinde yer alır. Temeli oluşturan Permo-Karbon öncesi yaşlı Pulur (Demirözü) Masifi, yeşilşist, mikaşist, para amfibolşist, orto amfibolit, gnays, mermer, meta andezit, kuvarsit ve bunları kesen Orta Karbonifer yaşlı Saraycık Granodiyoriti’nden oluşur. Masif üstüne uyumsuz olarak gelen Liyas yaşlı Hamurkesen Formasyonu, Dikmetaş Konglomerası ile tüf, kumtaşı ve andezitten oluşan Volkano-Tortul Seri’den oluşur ve diyabaz daykları tarafından kesilmiştir. Hamurkesen Formasyonu’nu uyumlu olarak üstleyen Malm-Alt Kretase yaşlı Hozbirikyayla Formasyonu, kireçtaşı ile kumlu kireçtaşından oluşur. Hozbirikyayla Formasyonu’nu uyumlu olarak kırmızı kireçtaşı, piroklastikler, serpantinit, radyolarit, kireçtaşı olistolitleri ve breşik bazalttan oluşan Otlukbeli Melanjı üstler. Kampaniyen yaşlı Sarıhan Granitoyidi bütün birimleri kesmiştir.

Hamurkesen Formasyonu’na ait bazaltik andezit ve bazalt ile Otlukbeli Melanjına ait breşik bazaltlar kalko-alkalen olup jeokimyasal karakterleri okyanus ortası sırtı ve volkanik yay bazaltlarına benzerdir.

       Peralümin ve kalko-alkalen özellikteki Saraycık Granodiyoriti, homojen kaynaktan kısmi ergime yoluyla oluşan bir magmanın, fraksiyonel kristallenmesiyle oluşmuş ve magma zorlaması şeklinde Pulur Masifi’ne sokulmuştur. I tipindeki granitoyid eş zamanlı çarpışmalı volkanik yay ortamına karşılık gelip 1-5 kb basınçta oluşmuştur.

Metalümin ve kalko-alkalen Sarıhan Granitoyidi, kafemik grubu granitlerdendir. Hibrid bir kaynaktan türeyen ve fraksiyonel kristallenme ile gelişen granitoyid, magma zorlaması şeklinde yerleşmiştir. I tipinde, plaka çarpışması öncesi oluşmuş ve volkanik yay granitoyidlerine benzerdir. Yaklaşık 10 km derinlikte ,5-15 kb basınç altında oluşmuştur. Sarıhan Granitoyidin’nin yaşı Rb/Sr izotopik yaşlandırma metoduna göre 66.632±2 milyon yıl olarak bulunmuştur. Çalışma alanında, sokulum kayaçlarına bağlı olarak pirometazomatik cevherler oluşmuştur.

      

      Anahtar Kelimeler: Petrografi, Jeokimya, Petroloji, Granitoyid, Pulur Masifi, Hamurkesen Formasyonu, Hibritleşme, Kafemik, Metalümin, Magma zorlaması, Fraksiyonel kristallenme.