Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Jeo. Yük. Müh. Yaşar ÇAKIR
Danışman: Prof. Dr. Erkan TANYOLU
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇALDIRAN FAYI ve DOLAYININ JEOLOJİK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/10/1995
Sayfa Sayısı: 153
Tez No: 146
Özet:

      Çaldıran (Van) dolayında yer alan inceleme alanında Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı kayabirimleri yüzeyleme vermektedir. BöIgede en eski birim Permiyen öncesi (?) yaşlı Tepedam Metamorfitleri' dir. Metamorfitler çeşitli şist, gnays, hornfels, metakuvarsit ve mermerlerden oluşmaktadır.

      Permiyen yaşlı Yamanyurt Formasyonu`nun taban seviyeleri kumlu killi kireçtaşlarından, üst seviyeleri ise, kısmen dolomitik ve breşik kireçtaşı arakatmanlı az fosilli kristalize kireçtaşlarından oluşmaktadır.

      Geç Kretase yaşlı Yüksekova Karmasığı dunit, hurzburjit, serpantinit, piroksenit, gabro, diyabaz, bazalt, mikritik kireçtası, radyolarit, çört ve olistostromal kireçtaşlarından oluşmaktadır.

      Geç Paleosen-Erken Eosen yaşlı Aktaş Formasyonu' nun taban bölümleri kumlu, üst bölümleri fosilli platform tipi kireçtaşlarından oluşmaktadır.

      Eosen yaşlı Esengöl Formasyonu konglomera, kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ve kireçtası ardalanması ile üst seviyeleri bol fosilli neritik, kireçtaşlarından oluşmaktadır.

      Pliyosen yaşlı Devetaş Formasyonu kum, kil ve tüf araseviyeleri içeren genellikle gevşek bir çimentoyla tutturulmuş, polijenik konglomeralardan oluşmaktadır.

      Bölgede volkanik faaliyet Orta (?)-Geç Miyosen'de başlamıştır. Volkanizma Geç Miyosen-Pliyosen zaman aralığında kısmen toleyitik, genellikle kalkalkalen, Kuvaterner boyunca ise alkalen özelliklidir.

      Yöredeki en belirgin tektonik yapı KB-GD uzanımlı sağ yönlü doğrultu atımlı Çaldıran fayıdır. Fayın görünür atımı yaklaşık 1950 m'dir. Bölgede deformasyon oluşturan en büyük basınç kuvvetlerinin doğrultusunda Permiyen öncesi (?)'nden Eosen sonuna kadar 40o' Iik bir rotasyon saat göstergesinin tersi yönünde meydana gelmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Hornfels, Geç kratese, Metamorfit, Şist,