Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Bayram Ali TEMEL
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri BAŞAĞA
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TRABZON İL MERKEZİNDEKİ ŞANTİYELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN PROFİLLERİ İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 5/6/2015
Sayfa Sayısı: 79
Tez No: t2920
Özet:

      İnşaat sektörü, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerüstünde veya yeraltında, su üstünde veya su altında faaliyet gösteren bir iş koludur. İnşaat sektörünün bu kadar geniş bir alana hitap etmesi, paralelinde de bazı problemleri beraberinde getirmektedir. Bunların en başında da iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili hususlar yer almaktadır. İnşaat sektörü iş kazalarının en çok yaşandığı sektörlerden biri olup; ölümlü iş kazaları sayısı bakımından da genellikle birinci sırada yer almaktadır. Bu durum, iş güvenliğini bu sektörde daha da ön plana çıkarmaktadır.

Bu tez çalışmasında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan İSG eğitimlerinin etkin bir şekilde verilebilmesi için eğitim verilmesi gerekli çalışanların profilleri araştırılmış ve çalışanların İSGye bakış açıları ortaya koyulmuştur. Bu amaçla, Trabzon il merkezinde bulunan 30 farklı şantiyedeki 398 çalışana 32 soru sorulmuştur. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 22 programı kullanılarak yapılmıştır. Analizlerde, verilerin frekans dağılımları incelenmiş ve ikili değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek için çapraz tablolar ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar frekans tabloları ve pasta grafikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, İSG eğitimi verilecek çalışanların yaş, eğitim, bilgi, tecrübe… vb özelliklerinin çok değişkenlik gösterdiği; dolayısıyla, çalışanlara tek bir çatı altında eğitim yapılmaması, çalışanları uygun eğitim modellerine göre gruplara ayırarak çalışanların eğitilmesi gerektiği elde edilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, İstatistik, Trabzon.