Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Tülin SANDIKCI
Danışman: Doç. Dr. Selim PUL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BİNA TÜRÜ BETONARME BİR YAPIDA YUMUŞAK KAT VE BURULMA DÜZENSİZLİĞİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 23/7/2014
Sayfa Sayısı: 107
Tez No: t2831
Özet:

      Bu tez çalışmasında, betonarme yapılarda oldukça sık görülen yumuşak kat düzensizliği ve burulma düzensizliğinin bir betonarme yapının deprem davranışına etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla belirlenen betonarme bir yapı üzerinde betonarme perdeli ve perdesiz olmak üzere, 3, 6 ve 12 katlı ve zemin kat yükseklikleri 3.0 m, 4.0 m ve 5.0 m olan toplam 54 farklı yapı modelinin dinamik analizleri sap2000 programıyla gerçekleştirilmiştir. Dört asıl bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde depreme dayanımlı yapı tasarımı ilkeleri ve yapısal düzensizlikler üzerinde durulduktan sonra, konu ile ilgili olarak daha önce gerçekleştirilen bazı çalışmalar sunulmaktadır. İkinci bölümde, inceleme konusu betonarme yapıların yatay yükleme altındaki yumuşak kat düzensizliği ve burulma düzensizliği katsayılarının hesaplandığı dinamik analizler gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bölümde, bu analizlerden elde edilen sonuçlar sunularak irdelenmekte ve inceleme konusu düzensizlik durumlarının birbiriyle ilişkisi ortaya konmaya çalışılmaktadır. Dördüncü bölümde ise çalışmanın tümünden çıkarılan sonuç ve öneriler sunulmaktadır. Bu son bölümü kaynaklar listesi ve özgeçmiş izlemektedir.

Sonuç olarak bu çalışmayla, analiz edilen çerçeve tipi betonarme yapılardaki komşu katlar arasında rijitlik düzensizliği olarak tanımlanan yumuşak kat düzensizliğinin kattaki dolgu duvar varlığı ile doğrudan ilişkili olduğu, dolgu duvarların varlığının burulma düzensizliği oluşumu üzerinde önemli bir etki yapmadığı görülmüştür.

      

      Anahtar Kelimeler: Betonarme, Deprem yönetmeliği, Depreme dayanımlı yapı tasarımı, Yumuşak Kat düzensizliği, Burulma düzensizliği, SAP2000.