Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ferhan ÖZTÜRK
Danışman: Doç. Dr. Selim PUL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: HAFİF ÇELİK ÇERÇEVE SİSTEMLERİN TEPE BİRLEŞİM BÖLGESİNİN SONLU ELEMAN ANALİZLERİ İLE OPTİMİZASYONU
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 30/6/2014
Sayfa Sayısı: 147
Tez No: t2770
Özet:

      Hafif çelik çerçeve sistemler uygulamada giderek artan bir kullanım alanı bulmaktadır. Ancak, teknik literatürde ve özellikle yerli ve yabancı standartlarda konuyla ilgili mevcut bağıntı, hüküm ve öneriler henüz geleneksel çelik yapılar için geçerli olanlar kadar kesinleşmiş değildir. Dolayısıyla bu çalışmayla, bir hafif çelik çerçeve tepe birleşim bölgesinin farklı tasarımları üzerinde yapılacak sonlu elemanlar analizleriyle optimum birleşim bölgesi tasarımının belirlenmesi amaçlanmıştır. Dört asıl bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümde, demir-çelik malzeme, hafif çelik elemanlar, bu elemanların uygulamadaki kullanım alanları ile analiz ve tasarım yöntemleri kısaca tanıtılmakta, konuyla ilgili daha önce gerçekleştirilen bazı çalışmalar sunulmaktadır. İkinci bölümde, bir hafif çelik çerçeveye ait tepe birleşim bölgesinin sonlu elemanlar yöntemiyle doğrusal olmayan analizleri Abaqus v6.12 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bölümde, bu analizlerden elde edilen sonuçlar sunularak irdelenmekte, dördüncü bölümde ise çalışmanın tümünden çıkarılan sonuç ve öneriler sunulmaktadır. Bu son bölümü kaynaklar listesi ve öz geçmiş izlemektedir.

Sonuç olarak bu çalışmayla, tepe birleşim bölgesi davranışının birleşim levhası elemanlarında oluşan yerel burkulmalar ve delik geometrilerinin bozulmasına bağlı olduğu, yerel burkulmaların eş zamanlı olarak başladığı modeller yerine profiller arası mesafenin en az, gövde levhasının rijitleştiricili ve üst başlığın dudaklı olduğu tasarımın amaçlanan optimum tasarım olarak kabul edilebileceği ortaya konulmuştur.

      

      Anahtar Kelimeler: Hafif çelik çerçeve, soğuk şekillendirilmiş hafif profiller, Abaqus, optimizasyon.