Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Serhat BİLGİN
Danışman: Prof. Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Rüzgar Hidroelektrik ve Termik Santrallerin Ekonomik ve Çevresel Açıdan Karşılaştırılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 12/7/2012
Sayfa Sayısı: 132
Tez No: t2544
Özet:

      Bir bölgenin, hatta bir ülkenin kalkınmasında, toplumun refah düzeyinin yükseltilmesinde, enerji kaynakları projelerinin sürdürülebilir bir kalkınma ve planlama anlayışı içinde yürütülmesi çok büyük önem taşımaktadır. Enerjiye olan talebin arttığı son yıllarda elektrik üretim santralleri büyük önem kazanmıştır. Ayrıca havadaki sera gazı etkisinin giderek artmasına paralel olarak da temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu kaynaklar su, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, gelgit olarak sayılabilmektedir. Bu kaynakları kullanan santrallerin en büyük özelliği ise yakıt maliyetlerinin olmayıp, doğadan doğrudan enerji kaynaklarını kullanabilir olmalarıdır. Yapılan yüksek lisans tezi çalışmasında enerji kaynakları hakkında bilgi verilmiş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerin önemi, bunlarla kıyaslanmak amacıyla termik santrallerin çevreye olan etkileri, maliyetleri ve birbirleriyle karşılaştırmaları yapılmış, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin Dünya da ve Türkiye de ekonomik ve çevresel açıdan çokça katkısı olacağı görülmüştür.

      Anahtar Kelimeler: Enerji, Yenilenebilir enerji, Rüzgar santrali, Hidroelektrik santrali, Termik santral.